อย่ าคิดจะทำอวดร ว ยทั้งๆ ที่เบื้องหลังเรายังจนอยู่

ในสมัยนี้เป็นสมัยวัตถุนิยมยอมซื้ อ ยอมจ่าย สิ่งของที่เกินความจำเป็น อวดร ว ย เพื่ อได้หน้าแล้วกลับมานั่งใช้ห นี้ อย ากให้คุณลองมองตัวเองว่าบทความนี้ตรง กับชีวิตคุณหรือคนใกล้ตัวบ้ างไหม เมื่อ 100 ปีก่อน – คนจีนหนีความย ากจน เสื่อผืนหมอนใบ เป็นกุลี แบกข้าวสาร ลากรถข า ยน้ำเต้าหู้ ฯลฯคนบ้ านเราดูถูกเรียกไอ้เจ็ก แต่คนจีนขยัน ขันแข็ ง

หนักเอ าเบาสู้ อย ากเป็นเจ้าของกิจการ อย ากเป็นพ่อค้ า คนเราชอบสบาย อย ากเป็นเจ้าคนนายคน รับราชการ มียศ มีสี มีเกียรติมาวันนี้ คนจีนร่ำร ว ย เป็นเจ้าของกิจการมากมาย คนบ้ านเราเป็นลูกจ้าง และเป็นลูกห นี้ คนจีน 50 ปีก่อ น – คนอินเดีย คนบังคลาเทศหนีความย ากจน มาเมืองกรุง เป็นย าม

เป็นคนข า ยน มแพะ ข า ยถั่วคนบ้ านเราก็ดูถูกเรียกไอ่บัง คนอินเดียขยัน เจียม เ นื้ อ เ จียมตัว ประหยัด เก็บออม อ ดทน ไม่ยอมเสี ยเปรียบวันนี้ คนอินเดีย เป็นเจ้าของกิจการมากมาย คนบ้ านเราก็เป็นลูกจ้าง และเป็นลูกห นี้คนอินเดีย 30 ปีก่อ น – คนเวียดนามอพยพมาเ พ ร า ะส ง ค ร า ม มาเมืองกรุง ชลบุรีมา

เ ป็ น ลู กจ้างทำประมง ทำนา ซ่อมรถ คนดูถูกเรียกไอ้แกววันนี้ เมืองเรา โดยเฉพาะทางอีสาน และภาคตะวันออ ก คนเวียดนามเป็นเจ้าของกิจการมาก มาย คนเราเป็นลูกจ้าง และเป็นลูกห นี้คนเวียตนาม วันนี้ คนเขมร คนลาว และคนพม่าเข้ามาบ้ านเราทั้งถูกต้องทั้งแอบหนีเ พ ร า ะ

AEC เ ปิ ด รับค่าแ ร ง 300 บ า ท เข้ามาเป็นคนรับใช้ในบ้ าน พนักงานโรงแรม เด็ กเสริฟ์ร้านอ า ห า ร เด็ กปั้ม คนงานก่อสร้าง คนเราดูถูกเรียกไอ่เขมร ไอ่หม่อง สิ่งที่น่าเป็นห่วงในอนาคตคือ อีกแค่ 20 ปีข้างหน้าชนชาติต่างๆ ที่อพยพ เ ข้ า มาก็คงเป็นเจ้าของกิจการกันหมดและเราก็กลับมาเป็นลูกจ้างคนเขมร

คนพม่า คนลาวและเป็นลูกห นี้เขาเหล่ านั้น เหมือนพ่อแม่ปู่ย่ า ของพวกเรา หรือเปล่ า นี่คือ คนบ้ านเราแท้ ๆ ใช่หรือไม่ ทำไม คนคนเดี๋ยวนี้ มีความรู้ มีฝีมือ แ ร งงานที่ดี แต่ไม่สร้างโอกาส ไม่สร้างงานให้มีคุณค่ากับตนเองงานหนัก หน่อย ท้อ ลาออ ก งานเหนื่อยหน่อย บ่น ลาออ ก งาน มากหน่อย บอ กค่า จ้างถูก ไม่คุ้มค่า

ล า อ อ ก น่าเป็นห่วง คนเดี๋ยวนี้รักสนุก รักสบาย ไม่อ ดทน ไม่พึ่งพาตัวเอง ชอบหรูหราหน้าใหญ่ ใจถึง ประมาณว่า ฉิ บ ห า ยไม่ว่า ต้องการชื่อเสี ยง แ ข่ ง กันอวดร ว ยโดยการมีห นี้สินจนห นี้ท่วมตัว โ ก ห ก ตัวเอง หน้าชื่น อ กตรม เลี้ยงลูกให้เป็นลูกเทวดา เลี้ยงลูกไม่รู้จักโต ยึดติ ด วัตถุนิยม ข า ยที่ดิน ปู่ย่ า กินขออย่ าให้เป็นอย่ าง

นี้เลยคนบ้ านเรา มีฝีมือ ดี มีทักษะดี ฉลาดไหวพริบดีเอาตัวรอ ดเก่งคนเดี๋ยว นี้มี ดี นำมันออ กมาใช้ให้เกิดประโยชน์กันเถอะ รักกันไว้เถิดอย่ าให้ภายภาคหน้า ค น ไ ท ย ต้องไปเป็นลูกจ้างหรือลูกห นี้ ของคนต่างชาติเลย บอ กเลยว่าถ้าไม่อย ากตกเป็นเบี้ยล่ างก็อย่ ามัวแต่ไป นั่งดูถูกคนอื่น อย่ าอวดมั่งอวดมีแต่ห นี้สินท่วมตัวสุดท้ายก็คงจะกล า ยเป็น แบบเดิม

ที่มา kha-yam