7 เรื่องที่คนนอ กใจต้องเจอ มีความสุขแค่ชั่ วคราวแต่ต้องทุ ก ข์ตลอ ดไป

การถูกแฟนนอ กใจ เป็นการทำล า ยความไว้เนื้อเชื่อใจ คนจะอยู่ด้วยกันได้ก็ต้องไว้ใจเชื่อใจกันได้ จึงจะสามารถวางใจ ร่วมทุ ก ข์ร่วมสุข ร่วมสร้างอนาคตด้วยกันได้ แต่ถ้าเป็นคนที่ไม่มีสัจจะสามารถโกหกหลอ กลวงเราได้ เราจะไว้ใจต่อ กันได้อ ย่ างไร

1 ชีวิตมี เส้นทางที่ตกตํ่า ทำคุณคนไม่ขึ้นพบเจอแต่ คนที่ไม่จริงใจอยู่รอบข้าง

2 เมื่อเป็น คนลักกิน ขโมยกินนอ กใจนานวันเข้า จิตใจก็เปลี่ยนไป จากที่เคย กล้าหาญมั่นใจ จิตใจแน่วแน่ ก็เสื่อมลงเป็น คนข ี้ระแวง หัวเ สี ยง่าย กังวลไปซะทุก อ ย่ า ง กลัวคนจะ ทำ ร้ า ย กลัวคนจะ รั ง เ กี ย จ แม้มีเงินทอง มากใส่เครื่องประดับดี ๆ แต่หัวใจ กับโทรมลงไป ทุกวันๆ

3 บุตร บริวารคนใต้ปกครอง ไม่เชื่อฟังว่ากันว่า หากมีลูกก็จะได้ ลูกเ ว ร ลูก ก ร ร ม ที่นำ แต่ความเดือ ดร้อน ทุก ใจมากให้ จะอยู่ ในการปกครอง ก็ไม่มีมีแต่นำ ความเ สี ยห า ยมาให้

4 ไร้ซึ่งเกียรชื่อเ สี ยง และการยอมรับ คนที่นอ กใจ คนอื่นเลือ กคบชู้ แม้ชีวิตทั่วไปจะดูดี หรือสวยงามเพียงไร แต่ ไ ส้ ในจริงๆ ก็ไร้ซึ่งการยอมรับ จากคนรอบข้าง มีแต่คนนินทา ต่อหน้าแม้ทำดี แต่รับหลังก็มักจะเจอ แต่คนพูดให้ ร้ าย เ สี ยๆ ห า ยๆ ไม่สามารถทำงาน ที่มีเกียรติได้ เ พ ร า ะไม่เจริญ ทำได้ไม่นาน ก็มีเรื่องเ สี ยห า ย คนรอบข้าง รั ง เ กี ย จ

5 โ ร ค เยอะ ป่ ว ย ง่าย คนที่ทำชู้ แ ย่ ง ผัว แ ย่ ง เมีย คนอื่น มาก ๆ อีกหนึ่งผล ก ร ร ม ที่ไม่น่าเชื่อ ก็คือเรื่องโ ร ค ภั ย โดยเฉพาะ โ ร ค ลับ ๆ ที่เกี่ยวกับ อ วั ย ว ะ เ พ ศ มักมีอาการกันแทบ ทุกคนจากผล กร ร ม นี้ ต่างกันแค่มากน้อย

6 เมื่อยังมีชีวิต ก ร ร ม ที่ได้กระทำ จะส่ งผลให้ ต้องแยก จากคนที่รัก มีคนรักก็ มักถูกคนอื่นแ ย่ ง ชิงไปไปรักใครเข้าไม่นาน ก็ต้อง แยกจากกันไ ปต้องช้ำใจ อยู่ตลอ ด

7 หากชีวิตไร้ บุญวาสหนาใหญ่ มาขัดขวางก่อน ต า ย ชั่ ว ระยะหนึ่ง จะนึกถึงแต่ ก ร ร ม ชั่ ว ที่ทำการนอ กใจไว้ ต า ย จากความเป็นคนก็ มีแต่ น ร ก และ ความเป็น เ ป ร ต ที่ แ ส น ท ร ม า น เป็นที่ไป อ ย่ า ง ย า ว นานต ามผล ก ร ร ม ที่ ได้กระทำไว้ ยิ่งคนที่เรากระทำผิ ดบ า ป ครั้งนี้เป็นคนที่ดีมาก มีศิลธรรมมากผล ขอ งบ า ป ก ร ร ม ก็จะยิ่งหนา แน่นและ ย า ว นาน มากขึ้นไป เท่านั้น แม้ร้อยปี พันปีก็อาจจะยัง ไม่ได้กลับมาเป็นคนอีกครั้ง กลับมาเกิด เป็นคนใหม่ ก็เป็นคนผิ ด เ พ ศ ต ร ะ ก ูล ตํ่ า ข ี้ โ ร ค เป็นต้น

ที่มา d e e s o u l m u c h, verrysmilejung sabuyjaijung