6 สิ่ง ที่ไม่ควรให้มีเอาไว้ในรถ

ด้วยสภาพอากาศของบ้ า นเมืองเราที่มีความร้อน มีแสงแดดจัดและมีความอบอ้าวมากๆ อาคารที่จอ ดรถก็ไม่เพียงพอสำหรับจำนวนของคนใช้รถเลย ในหล า ยๆครั้งส่วน มากที่เราได้มีการจอ ดรถต ากแดดเอาไว้เป็นวันๆเอาไว้เป็นเวลานาน ป ฏิ กิ ริ ย า ที่มีความไวต่อแสงแดด หากเรานำไว้อยู่ในรถ ก็จะก่อให้เกิดความเ สี ย ห า ยต ามมาอ ย่ างแน่นอน

สิ่งของเล็กๆน้อยๆสิ่งของบางอ ย่ างที่เราเก็บเอาไว้ในรถนั้น ใช่ว่าจะเก็บเอาไว้ได้ในทุกอ ย่ างเลย บางครั้งจะทำให้เกิดเป็นเรื่องใหญ่ขึ้น มาได้โดยที่เราไม่ทันรู้ด้วยซ้ำ ว่าสิ่งของเหล่านี้จะก่อให้เกิดเป็นอั น ต ร า ยหรือความเ สี ย ห า ยขึ้น มาได้ กับตัวเรา รวมถึงรถยนต์ของเรา

1 น้ำแข็งแห้ง

สำหรับน้ำแข็งแห้งที่บางครั้งเราซื้อไอศครีมแล้วเขาจะมีน้ำแข็งแห้งมาด้วย เพื่อที่จะให้ไอศครีมไม่ละล า ยอ ยู่ได้นานขึ้น แนะนำกันว่าให้เก็บเอาไว้ในส่วนของท้ายรถ ให้แยกจากห้องโดยส า ร หากเราเอาไว้ภายในห้องโดยส า รนั้นเมื่อน้ำแข็งได้มีการระเหิดขึ้น มา จะทำให้เกิดเป็นก๊ า ซค า ร์ บอน ไ ด ออ ก ไซด์ ทำให้เราสูดดมเข้าไปโดยที่ไม่รู้ตัวอาจจะหมด ส ติ ได้โดยที่ไม่รู้ตัว

2 อุปกรณ์ที่เป็นแบตเตอรี่

สำหรับอุปกรณ์ที่ได้ใช้แบตเตอรี่ทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นแท็บเล็ต ดน๊ตบุ๊ค พาเวอร์แบงค์ อุปกรณ์ต่างๆเป็นโลหะที่มีความไวต่อ การเกิดป ฏิ กิ ริ ย า เมื่อได้โดยแสงแดดความร้อนระยะเวลานานๆนั้นจ ะทำให้แบตมีการเ สื่ อ ม สภาพ อุปกรณ์ที่เราได้ใช้ก็จะได้รับความเ สี ย ห า ยต ามมาด้วย ที่สุดแล้วจะเกิดเป็นการ ลั ด วง จรในแบตเตอรี่ ทำให้มีประ กายไ ฟ ขึ้น มา

3 ไ ฟ แ ช็ ก

ไฟแช็คที่สำหรับจุด ไ ฟนั้น จะมีการบรรจุของส า รเอาไว้อยู่เต็ม หากได้มีการจอ ดรถต ากแดดเป็นระยะเวลาที่ย าวนาน จะทำให้ ส า รเค มี ในไฟแช็คนั้น มีการขย ายตัวเกิดขึ้น มี ไ ฟขึ้น มาได้ เพราะ ฉ ะ นั้นแล้วหากได้มีอยู่ในรถ แนะนำกันว่าให้นำออ ก ไม่ควรเก็บเอาไว้ในรถโดยเ ด็ ด ข า ด

4 ขวดพลาสติกวางไว้ในรถ

ขวดน้ำดื่ ม ขวดน้ำพลาสติกที่มีน้ำ เมื่อได้เจอ กับแสงแดด เจอ กับความร้อนที่ส่งมากระ ทบกับขวดน้ำพลาสติก จะเป็นจุดรวมแสง ทำหน้าที่เป็นเ ล น ส์ นู น ก่อให้เกิดเป็น ไ ฟ ขึ้น มาได้ หรือในบางทีที่ไม่ได้โดนแรงๆจนขนาดเกิดเป็น ไ ฟ ขวดน้ำดื่ มก็ดื่ มไม่ได้แล้ว เพราะเมื่อขวดพลาสติกโดน กับความร้อน มากๆ ก็จะมีการละล า ย ส า ร เ ค มีลงไป ป น เปื้อนอยู่ในขวดน้ำ หากเราได้ดื่ มเข้าไปก็จะไม่ดีต่อสุ ข ภ า พร่างกาย

5 กระป๋องสเปรย์ทุกชนิด

สำหรับในกระป๋องสเปรย์ต่างๆนั้นจะถูกอัดเต็มไปด้วยส า รและก๊ า ซเมื่อได้ถูกความร้อนระยะเวลาที่นานๆและแสงแดดจัด จะมีการขย ายตัว มีความ ดั น ของกระป๋องออ กมาทำให้แ ต กขึ้น มานั่นเอง อาจจะเกิดเป็นประกาย ไ ฟขึ้น มาได้ แน่นอนว่าจะส่งผลกระ ท บ ต่อในเรื่องของความป ล อ ด ภั ย และความเ สี ย ห า ยอ ย่ างมากๆ ซึ่งไม่คุ้มแน่ๆ

6 ย า งลบ

หล า ยคนอาจจะมองว่า สำหรับย างลบต้องเอาออ กจากรถด้วยหรอ แต่จริงๆแล้วย างลบนั้นเป็นตัวทำ ล า ยพลาสติกได้อ ย่ างดี หากได้มีการเผลอลืมวางย างลบเอาไว้บนคอนโซลหน้ารถ หรือต ามบริเวณในส่วนต่างๆที่เป็นพลาสติกในรถ เมื่อย างลบได้ มีการโดนความร้อนเป็นเวลานานๆ ก็จะมีการละล า ยของส า รตัวนี้ออ กมาส่งผลทำให้พลาสติกต่างๆนั้นละล า ย และมีการเ สี ย ห า ยต ามไปด้วย

ที่มา feedsod postsod