6 สิ่งที่ไม่ควรทำในการช า ร์ จมือถือ ที่พนักงานไม่ได้บอ ก

โทรศัพท์มือถือเป็นสิ่งจำเป็นอีกชนิดหนึ่งพอๆกับปัจจัย 4 เลยทีเดียว ไม่ว่าใครๆก็ต้องมีโทรศัพท์มือถือพื้นฐานการใช้งานเลยคือเพื่อ การติดต่อสือส า รแต่ส่วนอื่นๆที่เป็นสิ่งเพิ่มเติมนั้นก็กล า ยเป็นความจำเป็นไม่น้อย จนบางคนนั้นแทบจะไม่มีช่วงเวลาที่วางโทรศัพท์มือถือเลยต้องถือติดตัวและเล่นอยู่ตลอ ดเวลา ซึ่งก็ถ้าเป็นอ ย่ างนั้นแล้วก็ต้องช า ร์ จแบตบ่อยๆบางคนก็มีเพาเวอร์แบงค์เอาไว้ช า ร์ จไปด้วยเล่นไปด้วย บางครั้งเราก็ใช้โทรศัพท์มือถือมากจนลืมดูแลเพื่อยืดอายุการใช้งานของมัน

โดยในวันนี้เราได้นำ 6 ข้ อห้ามที่ไม่ควรทำเด็ดข า ดในขณะที่ช า ร์ จโทรศัพท์มือถือมาฝากกัน ซึ่งเชื่อได้เลยว่าหล า ยคนเคยทำและยังคงทำอยู่ หากไม่เลิกทำจะทำให้แบตเตอรี่โทรศัพท์ของคุณเ สื่ อ มอายุการใช้งานทดถอยลงและถอาจส่งผลเ สี ยต่อตัวผู้ใช้งานเองได้

1 ไม่ควรช า ร์ จแบตโทรศัพท์ทิ้งไว้ข้ามคืน หล า ยๆคน มักช า ร์ จโทรศัพท์ในตอนหลับเพื่อที่พอตื่น มาในตอนเช้าจะก็สามารถดึงออ กได้เลย การทำแบบนี้นอ กจากจะทำให้แบตเตอรี่ของคุณเ สื่ อ มแล้วยังส่งผลทำให้เครื่องโทรศัพท์ของคุณร้อน มากอีกด้วยอาจส่งผลเ สี ยต่อโทรศัพท์ของคุณได้

2 ในขณะที่เราช า ร์ จแบตเตอรี่โทรศัพท์นั้น หากโทรศัพท์ของเราใช้งานและเหลือประมาณ50เปอร์เซ็นต์ ก็ได้เวลาที่ควรช า ร์ จแบตโทรศัพท์มือถือใหม่ได้แล้ว อ ย่ าปล่อยให้หมดจนเหลือ 0 เปอร์เซ็นต์จนเครื่องดั บลงไปเอง เพราะจะทำให้แบตเตอรี่ของเราเ สื่ อ มไวมากยิ่งขึ้น

3 พย าย ามอ ย่ าปล่อยให้โทรศัพท์มือถือของคุณร้อนจนเกินไป ไม่ว่าจะเป็นช่วงตอนที่เล่นโทรศัพท์หรือตอนที่เราช า ร์ จแบต หากขณะช า ร์ จแบตแล้วโทรศัพท์ของคุณร้อนให้ดึงปลั๊กออ กแล้วรอให้โทรศัพท์ของคุณมีอุณหภูมิเป็นปกติก่อน แล้วค่อยนำกลับไปช า ร์ จอีกครั้ง

4 อ ย่ าพย าย ามช า ร์ จแบตเตอรี่จนเต็มหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แบบที่หล า ยๆคนทำ เวลาช า ร์ จแบตโทรศัพท์มือถืออ ย่ าปล่อยให้ช า ร์ จเต็มจนถึงร้อยหรือช า ร์ จจนโทรศัพท์ของเรามีความร้อน มากควรให้ชัดประมาณ 90 เปอร์เซ็นต์แล้วดึงปลั๊กออ กก็เพียงพอแล้ว

5 เมื่อเราช า ร์ จแบตจนเสร็จแล้ว ควรดึงสายช า ร์ จออ กจากปลั๊กไฟ อ ย่ าปล่อยทิ้งไว้อาจเกิดแ ร งดันสูงได้

6 สายช า ร์ จโทรศัพท์เป็นสิ่งสำคัญที่หล า ยคน มักมองข้ามและละเลย เราไม่ควรใช้สายช า ร์ จที่ปะปนกันไปกับโทรศัพท์คนละรุ่น คนละยี่ห้อ เพราะความเหมาะสมของแต่ละรุ่น มีความแตกต่างกันออ กไป

เชื่อว่าคงมีหล า ยคนที่กำลังทำหรือเคยทำต ามข้ อห้ามนี้ เมื่อรู้แบบนี้ก็ควรจะหลีกเลี่ยงดีกว่าเพื่อเป็นการยืดอายุการใช้งานของโทรศัพท์มือถือและป้องกันผลเ สี ยที่อาจเกิดกับตัวคนใช้เองได้

ที่มา Postsod