6 สิ่งที่ต้องรู้ อย ากให้มะพร้าวน้ำหอมออ กลูกด กเต็มต้น น้ำหอมหวาน

มะพร้าว เป็นพืชเ ศ ร ษ ฐกิ จเมืองร้อนที่มีประโยชน์มากที่สุด ทั้งนี้ เพราะแทบทุกส่วนของมะพร้าวมีประโยชน์ทั้งสิ้น นับตั้งแต่ราก ไปจนถึงยอ ด และมะพร้าวหอมเป็น มะพร้าวอีกชนิดหนึ่งที่ปลูกกัน อ ย่ างกว้างขวาง เพราะมีคุณลักษณะพิเศษคือ น้ำมะพร้าวหอม เนื้อมะพร้าวมีรสชาติหวานกลมกล่อม และมีกลิ่นหอมชื่นใจ

ก่อนจะปลูกมะพร้าวสายพั น ธุ์ไหนอ ย่ าลืมทำความเข้าใจ ศึกษาว่ามะพร้าวนั้นชอบอะไรไม่ชอบอะไร ดินแบบไหน ปุ๋ ย อ ะ ไรที่จะบำรุงให้ผลดก เนื้อแน่น น้ำหวานอร่อย ซึ่งมะพร้าวนั้นก็มีแบบทั้งใช้เนื้อและสำหรับการทานน้ำ วันนี้มี 6 ข้ อที่คนอ ย า กจะปลูกมะพร้าวนั้นอ่านกัน มีอะไรบ้างมา อ่ า นต ามด้านล่างนี้เลย

1 ด อ กมะพร้าวนั้นไม่สมบูรณ์เ พ ศ เป็นใบเลี้ยงเดี่ยวจั่นด อ กจะมีทั้งตั ว ผู้และตัวเ มี ยเลย โดยจะแยกกันชัดเจน ตั ว ผู้จะอยู่ด้านบน ตัวเ มี ยจะอยู่ด้านล่าง

2 เป็นน้ำกร่อยจะทำให้มะพร้าวนั้นเนื้อหนารสอร่อยมากขึ้น เป็นน้ำกร่อยหรือทำให้ดินเค็มก็ได้ต ามแต่ละพื้นที่สะดวก

3 จะต้องไม่ให้ข า ดน้ำแต่ก็ต้องไม่มีน้ำขังจะทำให้ร า กเ น่ าได้เหมือนกัน มะพร้าวจะเ ห ม าะในการปลูกริมสระ ริมลำธาร หรือจะขุดทำเป็นร่องน้ำก็ได้เหมือนกัน

4 แ สงจะต้องเพียงพอ มะพร้าวชอบแสงเยอะอยู่ในที่โล่งแจ้ง และเวลาปลูกให้เลือ กต้นที่ยังไม่มีรากออ กมาหรือรากน้อย ถ้ารากเยอะไปให้ตัดออ กเลย ปลูกเสร็จให้เอาฟางมาคลุมเพื่อรั ก ษ าค ว า ม ชื้น

5 ด อ กจั่นนั้นตัวผู้จะบานก่อนเพื่อน บานก่อนตัวเมียนั่นเอง ซึ่งจะออ กมาก่อนตัวเมียประมาณ 15 วัน ฉะนั้นก็ควรจะปลูกกันเยอะ ปลูกเป็นกลุ่มจะได้ผสมเกสรได้

6 สำหรับต้น มะพร้าวที่พั น ธุ์สู งนั้นจะติดด อ กค่อนข้างช้ากว่าต้นเตี้ย และขึ้นอยู่กับแต่ละสายพั น ธุ์อีกด้วย ต้นสูงนั้นจะอา ยุประมาณ 6 ปี แต่ว่าถ้าเป็นพั น ธุ์เตี้ยนั้นจะใช้เวลาเพียง 3 – 4 ปีเท่านั้นก็เริ่มติดด อ กแล้ว

การจะปลูกมะพร้าวนั้นก็ไม่ได้มีข้ อจำกัดอะไรมากมายแต่ว่าอย า กให้ทุกคนได้ทำความเข้าใจก่อนที่จะปลูก จะได้ทำให้ได้ผลผลิตได้ดี มีมะพร้าวจำหน่ายต ามที่ตลาดต้องการ ส่วนจะปลูกแบบไหนส า ยพัน ธุ์อะไรก็ต ามสะดวกเลย

ที่มา  kasetchaoban