5 ข้ อ ดุลูกอ ย่ างไร ไม่ให้ลูกเ สี ยใจ

การอบรมสั่งสอนให้ลูกเป็นเด็กที่มีพฤติก ร ร มเหมาะสมกับการดุลูกเป็นของคู่กัน เพราะที่คุณพ่อคุณแม่ดุ ก็เพื่อให้ลูกเกิดการเรียนรู้และแก้ไข ดุเพื่อให้ลูกเข้าใจว่า ไม่ควรทำความผิ ดซ้ำอีก แต่การดุหรือตำหนิลูกไม่ถูกวิ ธี จะส่งผลให้ลูกสูญเ สี ยความเชื่อมั่นและไม่เห็นคุณค่าในตัวเอง อีกทั้งยังลดคุณภาพความสัมพันธ์ภายใน

ครอบครัวอีกด้วย ดังนั้นเมื่อคุณพ่อคุณแม่จำเป็นต้องดุ สั่งสอนหรือตักเ ตื อ นลูกก็ต้องมีวิ ธีทำอ ย่ างเหมาะสม เพื่อให้ลูกเชื่อฟัง และไม่ ทำ
ร้ า ย จิ ต ใ จ และความรู้สึกของลูก

1. รับฟังเหตุผลและถามความคิดเห็นในมุมมองของลูก

อ ย่ ารีบตัดสินหรือตำหนิลูกโดยที่ไม่เปิดใจรับฟังคำอธิบายหรือเหตุผลของลูก เพราะจะทำให้ลูกต่อต้านและไม่อย ากอธิบายอะไรให้คุณฟังอีก แต่ควรใช้วิ ธีพูดคุย ถามลูกว่าถ้าเกิดทำผิ ดซ้ำ จะให้มีวิ ธีการตักเ ตื อ นหรือลงโ ท ษอ ย่ างไร เพื่อให้ลูกคิดถึงผลเ สี ย วิ ธีแก้ไข และรับผิ ดชอบในความผิ ดของตัวเอง

2. หลังจากดุแล้ว บอ กสิ่งที่อย ากให้ลูกทำ

ยกตัวอ ย่ างเช่น เมื่อลูกคนโตลงมือตีน้อง แทนที่คุณพ่อคุณแม่จะบอ กกับลูกว่า ห้ามตีน้อง ลองบอ กทางแก้ปัญหาให้ลูก เช่น ลูกไม่จำเป็นต้องตีน้อง ต่อไปนี้ถ้าน้องทำอะไร ให้หนูไม่พอใจให้มาบอ กแม่ เพราะการห้ามลูกโดยไม่บอ กวิ ธีการแก้ปัญหา เมื่อลูกไม่พอใจน้อง ก็จะตีน้องอีก

3. ไม่ดุลูกต่อหน้าคนอื่น

เพราะจะทำให้ลูกเ สี ยหน้า ข า ดความมั่นใจ รู้สึกอาย และรู้สึกว่าพ่อแม่ไม่ให้เกียรติ นอ กจากนี้ยังทำให้ลูกรู้สึกว่า คำสอนของคุณพ่อคุณแม่ไม่มีความห ม า ย เพราะลูก จะไม่เข้าใจและไม่รับฟังในสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ พ ย า ย า ม สอน แม้ว่าจะเป็นคำสอนที่ดีขนาดไหนก็ต าม

4. ตำหนิที่การกระทำ ไม่ใช่ที่ตัวลูก

คุณพ่อคุณแม่ควรตำหนิที่การกระทำของลูก ไม่ใช่ตำหนิที่ตัวลูก ยกตัวอ ย่ างเช่น แม่ไม่ชอบที่ลูกแกล้งน้อง หรือ แม่ไม่ชอบที่ลูกพูด คำ ห ย า บ ทำให้ลูกรับรู้ว่า การกระทำนี้คุณพ่อคุณแม่ไม่ชอบ ไม่ยอมรับ และจะปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นในทางกลับกัน หากคุณพ่อคุณแม่ตำหนิที่ตัวลูกโดยตรง ยกตัวอ ย่ างเช่น ทำไมเป็นเด็กเกเรแบบนี้ หรือ ลู ก แ ย่ มากที่พูดจาแบบนี้ จะส่งผลให้ลูกรู้สึกว่าตัวเองไม่เป็นที่รักของพ่อแม่ เป็นเด็กไม่ดี ไม่เห็นคุณค่าในตัวเอง ท้อแท้ สูญเ สี ยความมั่นใจ และไม่อย ากปรับปรุงตัวเองต่อไป

5. อ ย่ าดุลูกขณะที่กำลังหงุดหงิด

ลูกจะ รู้ สึ ก แ ย่ กับความหงุดหงิดและอารมณ์โ ก ร ธของคุณพ่อคุณแม่ ดังนั้นหากรู้สึกหงุดหงิดควรบอ กกับลูกว่า ตอนนี้แม่หงุดหงิดมาก เดี๋ยวแม่จะไปทำอ ย่ างอื่นก่อน ห า ยโ ก ร ธแล้ว แม่จะมาคุยเรื่องนี้กับหนูอีกที นอ กจากลูกจะไม่ต้องรับอารมณ์ของคุณแม่แล้ว ยังได้เรียนรู้วิ ธีการจั ด ก า รกับความโ ก ร ธอีกด้วย

ที่มา Th.theasianparent staylifeth