5 ข้ อที่ทำให้ลูกในสมัยนี้ไม่รู้จักความลำบาก

พ่อแม่หล า ยๆคนยังยึดติดอยู่กับความคิดที่ว่า ต้องเลี้ยงลูกให้สบายที่สุด อย ากได้อะไรก็ต้องได้ต้องมีมากว่าเพื่อนวัยเดียวกัน เพื่อน มีโทรศัพท์ก็ต้องมีให้ใหม่กว่าเพื่อน อย ากกินอะไรก็ต้องได้กิน เลี้ยงลูกด้วยความเพรียบพร้อม ไม่อย ากให้ลูกลำบาก หรือ รู้สึกว่าข า ดอะไร

หล า ยคน มักจะพูดกันว่า เ ด็ ก สมัยนี้ รักสบาย ไม่มีความอ ดทนเอาซะเลย จะไปว่าแต่ เ ด็ ก ก็ไม่ถูก เ พ ร าะคนที่หล่อหลอมเลี้ยงดูมาแบบไหน ก็ย่อมสร้างคนแบบนั้นออ กสู่สังคม พ่อแม่สมัยนี้ก็มักจะเลี้ยงลูกแบบต ามใจและให้ลูกสบายจนเกินไป จนเป็น โ ร ค ไม่รู้จักความลำบากได้มีบทความจาก FB Basic-Skill for young children ที่พูดถึงโ ร คเกิดใหม่

ที่เกิดขึ้นกับสังคมในสมัยนี้ และเขาเรียกว่า โ ร ค ไม่รู้จักความลำบาก ซึ่งเกิดจากพ่อแม่เลี้ยงดูแบบผิ ดวิ ธี จึงทำให้ลูกไม่มีภูมิคุ้มกัน และไม่มีความสามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้ เ พ ร าะถูกเลี้ยงมาให้ได้อะไรมาง่ายๆ ส่งผลต่อ การเรียนรู้และเติบโตของพวกเขาในอนาคต เ พ ร าะเขาจะไม่รู้เลยว่า แม้จะเกิดมาในฐานะที่ร ว ยหรือจน ก็ต้องพบเจอ กับปัญหาอุปสรรค ไม่มีใครสบายไปได้ตลอ ด ต้องเจอ กับความ ทุ ก ข์ บ้าง สุขบ้าง โดยสาเหตุหลักที่ทำให้ เ ด็ ก สมัยนี้เป็นแบบนี้ มีสาเหตุมาจาก 5 ข้ อ ดังนี้

1. อย ากให้ลูกอยู่แบบสบายๆ

ความหวังดีที่เป็นผล ทำ ร้ า ย ลูกโดยไม่รู้ตัวของพ่อแม่ มีพี่เลี้ยงคอยดูแล ประคบประหงมอ ย่ างดี มีคนคอยทำให้ทุกอ ย่ าง แต่ไม่ยอมสอนลูกให้รู้จักช่วยเหลือตัวเอง แม้แต่เรื่องเล็กๆ น้อยๆ สุดท้ายลูกก็ทำอะไรเองไม่เป็น ต้องให้คนอื่นคอยช่วยตลอ ดเวลา เมื่อลูกโตขึ้นเข้าสู่สังคม ก็จะกล า ยเป็นภาระให้คนอื่นคอยช่วยเหลือ

2. ไม่ปล่อยให้ลูกเจอ กับความลำบากบ้าง

ด้วยความที่พ่อแม่ได้ใช้ชีวิตและเคยมีประสบการณ์ พบเจอ กับความลำบากมาก่อน จึงเข้าใจถึงความรู้สึกแบบนั้น เมื่อพ่อแม่สร้างฐานะขึ้น มา มีชีวิตที่ดีขึ้นได้ จึงไม่อย ากที่จะเห็นลูกต้อง เจอความลำบากแบบที่ตัวเองเคยเจอมา เลี้ยงลูกด้วยวัตถุสิ่งของ และเ งิ นทอง จนทำให้ลูกกล า ยเป็นคนที่ข า ดความอ ดทน อ่อนแอ ไม่มีความมั่นคงในจิตใจ เ พ ร าะอย ากได้อะไรก็ได้มา แบบง่ายๆ ไม่มีความพย าย ามที่จะหามาด้วยตัวเอง

3. ปกป้องลูกมากเกินไป

พ่อแม่สมัยใหม่ ชอบเลี้ยงลูกแบบไข่ในหิน ปกป้องลูกมากจนเกินไป กลัวว่าลูกจะเป็น อั น ต ร า ย หรือเจอคนที่ไม่ดี จึงปิดโอกาสให้ลูกได้ออ กไปเรียนรู้ชีวิต เรียนรู้สังคมภายนอ ก ด้วยตัวเอง ให้ลูกอยู่แต่ในพื้นที่ comfort zone เพื่อความสบายใจของพ่อแม่เอง ปล่อยให้ลูกอยู่กับทีวี หรือเล่นโทรศัพท์ คอมพิวเตอร์อยู่ในห้อง มากกว่าไปสร้างปฏิสัมพันธ์กับคน ข้างนอ ก จนลูกไม่สามารถแยกแยะระหว่างคนดีกับคนไม่ดี เ พ ร าะข า ดการเรียนรู้และการสังเกต

4. มีเทคโนโลยีครอบงำ

ด้วยความทันสมัยของโลกยุคใหม่ ทำให้ เ ด็ ก ยุคใหม่เติบโตมากับเทคโนโลยี เป็นยุคแห่งดิจิตอล สามารถเข้าถึงได้ง่าย มีร า ค า ที่จับต้องได้ พ่อแม่ก็มักจะหยิบยื่นให้ลูกใช้แบบง่ายๆ บางครั้งก็ยังไม่ถึงเวลาที่ลูกควรจะใช้ก็ให้ใช้แล้ว ทำให้ลูกติดสมาร์ทโฟน จนไม่สนใจกิจก ร ร มอื่นๆ มีความใกล้ชิดกับหน้าจอมากกว่าบุคคลภายนอ ก

5. ใช้ชีวิตติดรูปแบบจากอิทธิพลของสื่อ

เ พ ร าะเทคโนโลยีที่ก้าวกระโดด ทำให้มีการนำเสนอรูปแบบการใช้ชีวิตที่ดูดี สวยหรูดูแพงผ่านสื่อช่องทางต่างๆ และสามารถเข้าถึงได้ง่าย อ ย่ างเช่น การถ่ายภาพของกินร า ค า แพง ไปเที่ยวต่างประเทศ ใช้ชีวิตแบบ Luxury ดูหรูหรา เมื่อ เ ด็ ก เห็นบ่อยๆก็กล า ยเป็นกระแสสังคม เกิดความอย ากได้อย ากมี อย ากที่จะทำต าม ใช้ชีวิตแบบนั้นบ้าง

ที่มา FB Basic-Skill for young children/ bitcoretech.  fahhsai