4 คุณประโยชน์ดื่ มน้ำมะนาวตอนเช้าหลังตื่นนอนและก่อนนอน

มะนาว เป็นผลไม้ตระกูลเดียวกับส้ม ประกอบไปด้วยน้ำที่มีก ร ดอินทรีย์หล า ยชนิด เช่น ก ร ดซิตริก ก ร ดมาลิก ก ร ดแอสคอร์บิก และยังเป็นแหล่งรวมวิต ามินซี และแร่ธาตุอื่นๆ ด้วย เช่น โพ แ ทสเ ซี ย ม แ ค ลเ ซี ย ม และฟ อ ส ฟ อรั ส ซึ่งส่วนใหญ่เราจะนำมะนาวมาใช้เป็นเครื่องปรุงอาหาร แต่จริงๆแล้วมะนาวนั้น มีประโยชน์ต่อร่างกายไม่น้อยเลยทีเดียว

น้ำมะนาวเป็นเครื่องดื่ มส มุ น ไ พ รที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่ างมาก สามารถดื่ มได้ทั้งวัน แต่จะมีประโยชน์ต่อร่างกายมากที่สุด คือ การดื่ มน้ำมะนาวก่อนนอนในตอนกลางคืน และดื่ มน้ำมะนาวทันทีหลังจากตื่นนอนตอนเช้า สามารถดื่ มได้ทั้งแบบเป็นเครื่องดื่ มร้อนและเครื่องดื่ มเย็น และควรเป็นน้ำมะนาวสด ที่ไม่ผ่ านการปรุงแต่งใด ไม่ใส่น้ำต าล เพื่อให้ได้ประโยชน์ต่อร่างกายอ ย่ า งเ ต็มที่ที่สุด

การดื่ มน้ำมะนาวก่อนนอนและหลังตื่นนอน จะเป็นเหมือนผู้ช่วยที่จะช่วยล ด น้ำ ห นั กสำหรับสาวๆ ที่กำลังควบคุมน้ำหนักอยู่ได้ดี ช่วยล ดพุงและยังทำให้ระบบขั บ ถ่ า ยทำงานได้ปกติ โดยแค่เพียงผสมมะนาวกับน้ำอุ่นดื่ ม 1 แก้วก็จะช่วยกระตุ้นรระบบการทำงานของร่างกายและช่วยขจัดส ารตกค้างได้ดีอีกด้วย ประโยชน์ของน้ำมะนาว มีดังนี้

1 ผิวพรรณสดใส

การดื่ มน้ำมะนาวเป็นเหมือนการเติมอาหารให้ผิว ล ดริ้วรอยและยังแก้ปัญหาสิว ผิวมันช่วยให้สุ ข ภ า พผิวดีจากภายใน สู่ภายนอ ก เปล่งปลั่งสดใส แบบสาวสุ ข ภ า พดีอีกด้วย

2 ก ระ ตุ้ น ภูมิคุ้มกันของร่างกาย

ทำให้ร่างกายแข็งแรง เพราะวิต ามินซีในมะนาวจะทำให้ภูมิคุ้มกันในร่างกายดี และยังช่วยป้องกันไม่ให้เป็นหวัดได้ง่าย เ สี่ ย งแต่การเจ็ บป่ ว ยได้น้อยลงด้วย

3 แก้ไอ ร ะ ค า ย ค อ

ในมะนาวมีส ารต้านอนุมูลอิสระ และมีวิต ามินซีสูง ช่วยในเรื่องการแก้อักเสบต่างๆ ของร่างกายและยังทำให้ชุ่มคอ โดยลองผสมน้ำมะนาวผสมน้ำอุ่น และสามารถเพิ่มรสชาติด้วยน้ำผึ้งเล็กน้อย แต่ควรเป็นน้ำผึ้งป่าจากธรรมชาติ จะเป็นตัวช่วยที่ดีได้ด้วย

4 ช่วยเรื่องระบบขั บ ถ่ า ย

ไ ฟ เ บ อ ร์ของมะนาวจะช่วยขจัดส า รพิ ษ สิ่งตกค้างในร่างกายลงไปได้ ทำให้การขั บ ถ่ า ยของร่างกายทำงานได้เป็นปกติ ซึ่งจะส่งผล ดีต่อ การทำงานภายในร่างกายทุกอย่ างอีกด้วย ประโยชน์ดีๆ จากน้ำมะนาวที่ควรดื่ มทั้งก่อนนอนและหลังจากตื่นนอนในตอนเช้านั้น มีประโยชน์อย่ างมาก และยังหาซื้อได้ง่าย หรือทำไว้ดื่ มเองก็ได้ด้วยเช่นกัน

ที่มา krustory