4 ข้ อที่คนใช้รถจำไว้ให้ดี หากรถคันเร่งค้าง

การขับรถบนท้องถนนเป็นเรื่องที่เราต้องมีความระมัดร ะ วั งรอบด้าน ทั้งการขับให้ถูกหลักจร า จรและยังต้องร ะ วั งไม่ให้เกิดอุ บั ติ เ ห ตุ เฉี่ ย วชนรถคันอื่น การขับรถนั้นจึงต้องมีสติอยู่เสมอ วันนี้เรามีข้ อมูลดีๆที่เกี่ยวกับ อุ บั ติ เห ตุที่อาจเกิดขึ้นกับเราเมื่อไหร่ก็ได้นั่นก็คือ คันเร่งค้าง ซึ่งหากเราไม่ทันได้ร ะ วั งและตกใจ หล า ยคนอาจรีบดับเครื่องซึ่งเป็นเรื่องที่อั น ต ร า ยมากทีเดียว แต่ควรแก้ปัญหา อย่ า งไรเมื่อเกิดอาการคันเร่งค้างขึ้น มา วันนี้เราไปดูวิ ธีจัดการกับปัญหานี้กัน

สาเ ห ตุของอาการคันเร่งค้าง อาจเกิดได้หล า ยสา เ ห ตุ เช่น

1 ระบบไฟฟ้าของระบบคันเร่งเกิดทำงานผิ ดปกติ ทำให้รถเร่งเครื่องเองแม้ว่าเราจะไม่ได้เหยียบก็ต าม

2 อาการคันเร่งหนืด

3 อาจเป็นเพร า ะการที่คันเร่งติดอยู่กับพรมย า งที่พื้นทำให้ไม่สามารถดึงขึ้น มาได้ หรืออาจเกิดจากย า งรองพื้นรถที่หนาเกินไป

เราจะรู้ได้อ ย่ า งไรว่าคันเร่งของเราค้าง เมื่อเราเหยียบคันเร่งแล้วรู้สึกได้ว่าคันเร่งจมลงไปกับพื้นแบบไม่ยอมคืนตัวกลับมา หรือ คนขับจะรู้สึกได้ว่า คันเร่งลื่นหรือเบาผิ ดปกติ ทั้งสองอาการนี้คือสัญญาณของ คันเร่งค้าง

วิ ธีการเอา ตั ว ร อ ด เมื่อ คันเร่งค้าง

1 ห้ามดับเครื่องเด็ดข า ด เพร า ะจะทำให้พวงมาลัยรถล็อค จนไม่สามารถบังคับทิศทางรถได้ แต่ให้เราเปลี่ยนเกียร์ไปที่เกียร์ว่าง แล้วค่อยๆประคองรถเข้าข้างทางช้าๆ ในขณะที่เราเปลี่ยนเกียร์ไปที่ตัว N อาจมีเ สี ยงรอบเครื่องดังขึ้น ไม่ต้องตกใจให้ค่อยๆประคองรถต่อไป

2 เมื่อเข้าเกียร์ N เพื่อชะลอความเร็วรถได้แล้วให้ค่อยๆเหยียบเบรก ซึ่งก่อนจะเบรกให้สังเกตรถด้านหลังให้ดี รวมทั้งผู้โดยส ารที่นั่งมากับเราด้วย ไม่ควรเบรกรถอย่ างกระทันหันเพร า ะอาจทำให้ตัวเองหรือผู้อื่นได้รับบ า ดเ จ็ บได้

หากเกิดอาการคันเร่งค้างขึ้น สิ่งที่ควรทำ คือ

1 ตั้งสติ

2 อ ย่ าดับเครื่อง ห้ามดึงกุญแจรถออ กจากรถเด็ดข า ด

3 เข้าเกียร์ว่าง ถ้าเป็นเกียร์ธรรมดาให้เหยียบครัทช์ก่อนแล้วเปลี่ยนเป็นเกียร์ว่าง

4 ค่อยๆเบรกรถโดยใส่ใจกับความปลอ ดภั ย มาก่อนเป็นอันดับแรก

การที่เราขับรถอยู่แล้วเกิดคันเร่งค้างขึ้น มาก่อนอื่นควรตั้งสติให้ดีก่อนหากเราตกใจอาจทำอะไรที่อั น ต ร ายมากขึ้นกว่าเดิมได้ โดยเฉพาะอ ย่ า งยิ่งเ ห ตุกรณี ฉุ กเ ฉิ นที่เกิดขึ้นในขณะรถกำลังวิ่งอยู่บนถนนที่จอแจ ให้เราเปิดไฟขอทางเพื่อแสดงให้รถคันหลังรู้ว่ารถของเรากำลังมีปัญหาขึ้น แล้วค่อยๆประคองรถเข้าค้างทางอย่ า งป ล อ ด ภั ย

ที่มา krustory