3 เ ท ค นิ คแ ก ล้ งไผ่ ให้ออ กหน่อทั้งปี เก็บกินได้ตลอ ดไม่ต้องซื้ อ

หน่อไม้ เป็นพืชที่ข า ยได้กำไรดี แต่หน่อไม้มีช่วงเวลาเกิดและเจริญเติบโตบางช่วง ทำให้ไม่สามารถข า ยได้ตลอ ดปี วันนี้เรามีความรู้ดีๆมาฝากค่ะ สำหรับใครที่อย ากมีหน่อไม้กินตลอ ดปี หรือมีข า ยได้ตลอ ดทั้งปี ลองวิ ธีแ ก ล้ งไผ่ วิ ธีนี้เลย จะช่วงให้ต้นไผ่ มีหน่อไม้ออ กมาตลอ ดทั้งปี

วิ ธีจัดการต้นไผ่ให้ออ กหน่อนอ กฤดู โดยภูมิปัญญาชาวบ้านที่เหมาะแก่เกษตรกรที่ต้องการบังคับให้หน่อไม้ออ กในช่วงที่เราต้องการ เช่น ช่วงฤดูแล้งชึ่งเป็นช่วงที่หน่อไม้ทั่วไปจะไม่ค่อยมี ในขณะที่ตลาดผู้บริโภคต้องการหน่อไม้อ ย่ างต่อเนื่อง

ซึ่งถ้าใครสามารถผลิตหน่อให้ออ กนอ กฤดูได้ก็จะสร้างร า ยได้ไม่น้อยเลยที่เดียว และวันนี้เรามีสู ต ร ปลูกไผ่ให้ออ กหน่อนอ กฤดู 3 สู ต ร มาฝากเพื่อนๆกันค่ะ แต่ละสู ต รทำอย่ างไรบ้าง ไปดูกันเลยจ้าาา

สู ต รที่ 1 การบังคับไผ่ให้ออ กนอ กฤดู(ช่วง ต.ค.-พ.ย.) ของคุณบุญฤกษ์ คิมกวางทอง เป็นเกษตรกรหนุ่ม ที่มีความคิดริเริ่มใหม่ ๆ โดยหัน มาปลูกไผ่หวานสร้างร า ยได้ และลองผิ ดลองถูกจนสามารถขย ายไผ่หล า ยสาย พันธุ์

วิ ธีนี้ คือ จะเน้นการบำรุงต้น ในช่วงเดือนที่หน่อไม้ออ กปกติต ามฤดูกาล คือ ช่วงเดือน มิ.ย. – ก.ย. ส่วนวิ ธี ก า ร ก ร ะตุ้นก็ขึ้นอยู่กับการให้ปุ๋ ย ที่มีปริมาณแตกต่างกันในแต่ละช่วงอายุต้น ดังนี้

วิ ธีคือ จะต้องบำรุงต้นไผ่ในช่วงเดือน มิ.ย. – ก.ย. แล้วกระตุ้นด้วยปุ๋ ยต ามอายุต้น ปลูก 1 เดือนก็ใช้เป็นยูเรีย 1 ช้อนโต๊ะ (25-7-7หรือ 46-0-0) และปุ๋ ย ค อ ก 1 กิโลกรัม

พอเข้าเดือนที่ 2 ก็ใช้เป็น ยู เ รี ย 2 ช้อนโต๊ะ สู ต รเดิมแล้วปุ๋ ยคอ กก็เพิ่มเป็น 2 กิโลกรัม ส่วนในเดือนที่ 3 ก็เพิ่มเป็นยู เ รี ย 3 ช้อนสู ต รเดิม ปุ๋ ยคอ ก ก็ 3 กิโลกรัมนั่นเอง และทำแบบนี้ไปจนถึง 6 เดือนเลย

เราก็ทยอยเพิ่มปริมาณ ปุ๋ ย ขึ้นต ามเดือนนั่นเอง สูงสุดก็ ยู เ รี ย 6 ช้อน ปุ๋ ย ค อ ก 6 กิโลกรัม จะทำให้ได้ผลผลิตดี หลังจากนี้ ไปจนกระทั่งต้นไผ่หมดอายุ ให้ใส่ปุ๋ ยคอ ก 10 ก.ก. และ ปุ๋ ยยูเรีย ในอัตรา 6 ช้อนโต๊ะ

สำหรับใครที่ปลูกไผ่อย ากให้มีหน่อไม้ออ กมาในช่วงเวลานอ กฤดูกาล ก็ลองเอาเคล็ดลับนี้ไปปรับใช้กันได้เลย จะช่วยให้ได้ผลผลิตที่เยอะขึ้นแถมยังข า ยได้ราคาอีกด้วยค่ะ

สู ต รที่ 2 คุณ Liam Khetpukhiaw

วิ ธีนี้ก็น่าสนใจมากเหมือนกันโดยเราจะเริ่มที่การสางกอให้เหลือสัก กอละ 3 – 4 ลำ โดยเน้นเอาไว้เฉพาะกอที่เพิ่งออ กมาใหม่ๆ เลย แล้วก็ใ ส่ปุ๋ ย 25 – 7 – 7 ปริมาณ 3 กำ/กอ

แล้วใส่ปุ๋ ย ธรรมชาติอีก ครึ่งกระสอบ/กอ แล้วหาฟางมาคลุมหนา 1 ฟุต และรดน้ำทุกวัน จนครบ 1 เดือน ไผ่ก็จะออ กหน่อมาให้เราได้เก็บผลผลิต

สู ต รที่ 3 โดยคุณนิยม บุญเสนอ

สู ต รนี้เป็นสู ต รของคุณนิยม บุญเสนอ เกษตรกร อ. เบ็ญจลักษณ์ จ. ศรีสะเกษ ปลูกไผ่เลี้ยงมาตั้งแต่ปี พ. ศ. 2547 เ นื่ อ ง จากไปเห็นเกษตรกรที่จังหวัดบุรีรัมย์ปลูกแล้วมีร า ยได้ดี จึงสนใจแ ล ะได้ซื้ อพันธุ์ มาทดลองปลูก ใช้ระยะการปลูกเพียง 8 เดือน ก็สามารถออ กหน่อเก็บผลผลิตได้

สำหรับเคล็ดลับนี้ คือ ในช่วงกลางเดือน มกราคม รดน้ำติดต่อ กัน 3 วัน เป็นการบำรุงไผ่ และใส่ ปุ๋ ย ยู เ รี ย และปุ๋ ยคอ ก โดยโรยรอบๆกอเลย ต ามด้วยการรดน้ำต่อไป

อีกประมาณ 1 เดือน ไผ่จะออ กหน่อ ซึ่งจะสามารถเก็บข า ยได้เลย ซึ่งปัจจุบัน คุณนิยมปลูกอยู่ 3 ไร่ เก็บหน่อได้ 40 กก. / วัน นับอาชีพที่สร้างร า ยได้เลี้ยงครอบครัวเป็นอ ย่ างดี

ที่มา kasetchaoban sapaclip  poobpub