3 เ ท ค นิ คการจอ ดรถ ที่ง่ายกว่าเดิม

การเรียนขับรถให้เป็นนั้น ยังไม่ ย า ก เท่าการจอ ดรถได้ เพราะการจอ ดรถแต่ละที่ต้องใช้ เ ท ค นิ ค มากมาย ซึ่งต้องใช้ประสบการณ์อยู่มาก จึงเป็นปัญหาสำหรับผู้ที่เพิ่งขับรถใหม่ๆเพราะ หล า ยสิ่ง ห ล า ย อ ย่ า ง ที่รอบล้อมอยู่นั้น อาจทำให้วิ ธีการจอ ดรถแต่ละครั้งแตกต่างกันออ กไปมือใหม่จึงไม่สามารถที่จะควบคุมสิ่งนี้ได้แต่ด้วยเ ค ล็ ด ลั บในวันนี้จะทำให้คุณจอ ดรถได้ง่ายขึ้นแน่นอน

1 จอ ดรถหันล้อ อ อ ก

หากจำเป็นต้องจอ ดรถในบริเวณที่เป็นเนิน หรือ ทางลาดชัน อาจทำให้เกิด อุ บั ติ เ ห ตุ รถไหลได้แม้ใส่เบรคมือไว้ ทางที่ดีควรจอ ดรถให้ ย า งแตะขอบฟุตบ า ทให้มากที่สุด และ ทำการหมุนล้อ นั่นคือ กรณีจอ ดรถขึ้นเนิน เมื่อจอ ดรถให้ขอบ ย า งติดฟุตบ า ทมากที่สุดแล้ว หักพวงมาลัยไปทางขวา ห า กระบบเบรคมีปัญหาเกิดรถไหล

ล้อก็จะไปติดกับฟุตบ า ทเป็นการล็อคล้อไม่ให้หมุน จึงหยุด อุ บั ติ เ ห ตุ รถตกเนิน หรือไหลไปชนคันอื่นได้กรณีจอ ดรถ ล งเนิน เมื่อจอ ดรถให้ขอบ ย า ง ติดฟุตบ า ทมากที่สุดแล้ว หักพวงมาลัยไปทางซ้าย เพราะหากเกิดเบรคแตกรถไหล ก็จะไปติดอยู่กับฟุตบ า ทถือเป็น ก า รห้ามล้อไม่ให้หมุน ป้องกันรถไหลไปขวางทางจราจร หรือเกิด อุ บั ติ เ ห ตุ เฉี่ยวชนได้

2 ปุ่ม Shift Lock ข้า ง เ กี ย ร์

เมื่อต้องจอ ดรถซ้อนคันต ามมาร ย า ท แล้วรถคันที่จอ ดขวางคันอื่นอยู่ ต้องใส่เกียร์ว่างทิ้งไว้ เพื่อให้เจ้าของรถด้านในสามารถที่จะเข็นย้ายรถของคุณ แล้วขับรถออ กไปได้ แต่จะมีรถอยู่หล า ยรุ่นที่ต้องเข้าเกียร์ P ก่อนแล้วถึงดึงกุญแจออ กได้ ซึ่งจะทำให้สถานะของรถไม่ได้อยู่ในเกียร์ว่าง จึงไม่สามารถเข็นไปไหนได้ดังนั้นวิ ธีที่ดี ให้สังเกตไปยังบริเวณข้างๆเกียร์ จะมีปุ่มเล็กๆนั่นก็คือ ปุ่ม Shift Lock เมื่อเราเข้าจอ ดในเกียร์ P และดึงกุญแจออ กแล้ว ให้เรากดปุ่มนี้ จากนั้นก็จะสามารถดันเกียร์จากเกียร์ P มาเกียร์ N ได้แล้ว ที่นี้ก็ไม่เป็นปัญหาต่อ การเคลื่อนย้ายรถ สำหรับผู้ที่ต้องการเอารถออ กจากด้านในแต่ อ ย่ า ง ใด

3 จอ ดรถหันหน้า อ อ ก

เหมาะมากสำหรับการจอ ดรถต ามศูนย์การค้า หรือบริเวณที่จอ ดรถที่ค่อนข้างแออัด และเปลี่ยวไม่ค่อยมีคน จะเป็นการปกป้องชีวิตและท รั พ ย์สินของคุณได้ดีมากสะดวกสบายในเวลาออ กรถ หากเกิดเหตุการฉุ กเ ฉิ น หรือในช่วงเวลาเร่งด่วนจะทำให้เราสามารถที่จะออ กรถได้เลยทันที ทั้งสะดวกและประหยัดเวลาป้องกันการเฉี่ยวชน ด้วยบริเวณที่จอ ดรถแออัด ทำให้พื้นที่การจอ ดรถมีจำนวนจำกัด ถ้าต้องเข้าจอ ดในพื้นที่อันน้อยนิดนี้ การถอยหลังเข้าจะเป็นตัวเลือ กที่ดีกว่า เ พ ร า ะทำให้เห็น มุมมองที่กว้างกว่า จึงสามารถคาดคะเนการหักหมุนพวงมาลัยได้ง่าย หากจอ ดโดยเอาหน้า เ ข้ า มีเปอร์เซ็นต์การเกิด อุ บั ติ เ ห ตุ เฉี่ยวชนรถคันอื่นได้มากกว่าป้องกันท รั พ ย์สิน

การจอ ดโดยหันหน้าออ กจะช่วยให้การก่อโจรก ร ร มลดลง เ พ ร า ะกระจกหน้ารถจะมีความกว้าง และไม่ทึบเหมือนกระจกด้านหลัง จึงทำให้มองเห็นภายในรถได้ง่าย เมื่อคนเดิน ผ่ า น ไปมาก็จะเห็นเหตุการณ์ภายในรถ ย า กต่อ การโจร กร ร มการจะจอ ดรถไม่ได้เป็นเรื่องเ ท ค นิ คเท่านั้น แต่ยังรวมถึงความใส่ใจในขณะที่รถจอ ดอยู่ ไม่ใช่คิดว่าได้ที่จอ ดแล้วจะไปไหนก็ได้ โดยไม่คิดถึงเลยว่าในขณะที่จอ ดอยู่จะเกิดอะไรขึ้นบ้าง การประมาทเลินเล่นนี่แหละที่เป็นบ่อเกิดสิ่งที่ไม่คาดฝันทุกครั้ง เราจึงควรให้ความสำคัญไม่ควรปล่อยปะละเลยเป็นอ ย่ า งยิ่ง

ที่มา krustory sabidee