3 วิ ธีทำให้ไผ่ออ กนอ กฤดู ทำง่ายๆ ออ กหน่อทั้งปี

สำหรับการปลูกไผ่ที่หล า ยๆคนเลือ กที่จะปลูกพื่อไว้ข า ย รู้ไหมว่าเราสามารถทำให้ไผ่นั้นออ กหน่นอ กฤดูได้ เพราะส่วน มากเราจะเห็นไผ่ออ ก

หน่อแค่ช่วหน้าฝนเท่านั้น แต่ถ้าหากปลูกข า ยจะรอแค่หน้าฝนร า ยได้ก็จะห า ยไป จะดีกว่าถ้าเรามีวิ ธีทำให้ไผ่ออ กนอ กฤดู จะได้มีเก็บข า ยได้ทุกวัน

วิ ธีจัดการต้นไผ่ให้ออ กหน่อนอ กฤดู โดยภูมิปัญญาชาวบ้านที่เหมาะแก่เกษตรกรที่ต้องการบังคับให้หน่อไม้ออ กในช่วงที่เราต้องการ เช่น ช่วงฤดูแล้งชึ่งเป็นช่วงที่หน่อไม้ทั่วไปจะไม่ค่อยมี

ในขณะที่ตลาดผู้บริโภคต้องการหน่อไม้อ ย่ างต่อเนื่อง ซึ่งถ้าใครสามารถผลิตหน่อให้ออ กนอ กฤดูได้ก็จะสร้างร า ยได้ไม่น้อยเลยที่เดียว และวันนี้เรามีสู ต ร ปลูกไผ่ให้ออ กหน่อนอ กฤดู 3 สู ต ร มาฝากเพื่อนๆกันค่ะ แต่ละสู ต รทำอย่ างไรบ้าง ไปดูกันเลยจ้าาา

สู ต รที่ 1 คุณ Liam Khetpukhiaw

วิ ธีนี้ก็น่าสนใจมากเหมือนกันโดยเราจะเริ่มที่การสางกอให้เหลือสัก กอละ 3 – 4 ลำ โดยเน้นเอาไว้เฉพาะกอที่เพิ่งออ กมาใหม่ๆ เลย แล้วก็ใ ส่ปุ๋ ย 25 – 7 – 7 ปริมาณ 3 กำ/กอ แล้วใส่ปุ๋ ย ธรรมชาติอีก ครึ่งกระสอบ/กอ แล้วหาฟางมาคลุมหนา 1 ฟุต และรดน้ำทุกวัน จนครบ 1 เดือน ไผ่ก็จะออ กหน่อมาให้เราได้เก็บผลผลิต

สู ต รที่ 2 โดยคุณนิยม บุญเสนอ

สู ต รนี้เป็นสู ต รของคุณนิยม บุญเสนอ เกษตรกร อ. เบ็ญจลักษณ์ จ. ศรีสะเกษ ปลูกไผ่เลี้ยงมาตั้งแต่ปี พ. ศ. 2547 เ นื่ อ ง จากไปเห็นเกษตรกร

ที่จังหวัดบุรีรัมย์ปลูกแล้วมีร า ยได้ดี จึงสนใจแ ล ะได้ซื้ อพันธุ์ มาทดลองปลูก ใช้ระยะการปลูกเพียง 8 เดือน ก็สามารถออ กหน่อเก็บผลผลิตได้

สำหรับเ ค ล็ ด ลั บนี้ คือ ในช่วงกลางเดือน มกราคม รดน้ำติดต่อ กัน 3 วัน เป็นการบำรุงไผ่ และใส่ ปุ๋ ย ยู เ รี ย และปุ๋ ยคอ ก โดยโรยรอบๆกอเลย ต ามด้วยการรดน้ำต่อไป อีกประมาณ 1 เดือน ไผ่จะออ กหน่อ ซึ่งจะสามารถเก็บข า ยได้เลย ซึ่งปัจจุบัน คุณนิยมปลูกอยู่ 3 ไร่ เก็บหน่อได้ 40 กก. / วัน นับอาชีพที่สร้างร า ยได้เลี้ยงครอบครัวเป็นอ ย่ างดี

สู ต รที่ 3 การบังคับไผ่ให้ออ กนอ กฤดู(ช่วง ต.ค.-พ.ย.) ของคุณบุญฤกษ์ คิมกวางทอง

เป็นเกษตรกรหนุ่ม ที่มีความคิดริเริ่มใหม่ ๆ โดยหัน มาปลูกไผ่หวานสร้างร า ยได้ และลองผิดลองถูกจนสามารถขย ายไผ่หล า ยสาย พันธุ์วิ ธีนี้ คือ จะเน้นการบำรุงต้น ในช่วงเดือนที่หน่อไม้ออ กปกติต ามฤดูกาล คือ ช่วงเดือน มิ.ย. – ก.ย. ส่วนวิ ธี ก า ร ก ร ะตุ้นก็ขึ้นอยู่กับการให้ปุ๋ ย ที่มีปริมาณแตกต่างกันในแต่ละช่วงอายุต้น ดังนี้

วิ ธีคือ จะต้องบำรุงต้นไผ่ในช่วงเดือน มิ.ย. – ก.ย. แล้วกระตุ้นด้วยปุ๋ ยต ามอายุต้น ปลูก 1 เดือนก็ใช้เป็นยูเรีย 1 ช้อนโต๊ะ (25-7-7หรือ 46-0-0) และปุ๋ ย ค อ ก 1 กิโลกรัม พอเข้าเดือนที่ 2 ก็ใช้เป็น ยู เ รี ย 2 ช้อนโต๊ะ สู ต รเดิมแล้วปุ๋ ยคอ กก็เพิ่มเป็น 2 กิโลกรัม

ส่วนในเดือนที่ 3 ก็เพิ่มเป็นยู เ รี ย 3 ช้อนสู ต รเดิม ปุ๋ ยคอ ก ก็ 3 กิโลกรัมนั่นเอง และทำแบบนี้ไปจนถึง 6 เดือนเลย เราก็ทยอยเพิ่มปริมาณ ปุ๋ ย ขึ้นต ามเดือนนั่นเอง สูงสุดก็ ยู เ รี ย 6 ช้อน ปุ๋ ย ค อ ก 6 กิโลกรัม จะทำให้ได้ผลผลิตดี

หลังจากนี้ ไปจนกระทั่งต้นไผ่หมดอายุ ให้ใส่ปุ๋ ยคอ ก 10 ก.ก. และ ปุ๋ ยยูเรีย ในอัตรา 6 ช้อนโต๊ะ สำหรับใครที่ปลูกไผ่อย ากให้มีหน่อไม้ออ กมาในช่วงเวลานอ กฤดูกาล ก็ลองเอาเ ค ล็ ด ลั บนี้ไปปรับใช้กันได้เลย จะช่วยให้ได้ผลผลิตที่เยอะขึ้นแถมยังข า ยได้ร า ค าอีกด้วยค่ะ

ที่มา kasetchaoban poobpub