3 ขั้ น ต อ นทำเกษตรอ ย่ างไรไม่ให้จน

ใครๆก็บอ กว่าการทำเกษตรไร่นายิ่งทำก็ยิ่งจน ทำได้ก็ไม่ร ว ย ยิ่งทำยิ่งเป็นหนี้ แต่ก็เลือ กไม่ได้เพราะบางคนก็เกิดมาในไร่สวน จะทิ้งแล้วเดินเข้ากรุงก็ไม่ได้ ฉนั้นถ้าหากเราอย ากจะให้ทำแล้วสำเร็จสิ่งที่ต้องมีคือความตั้งใจหมั่นหาความรู้หาแนวทางว่าที่ของเรานั้นเหมาะที่จะปลูกอะไร

วันนี้เรามีเ ค ล็ ด ลั บการทำเกษตร 3 ขั้ น ต อ น ฝากเพื่อนๆ ที่ทำเกษตรอยู่ หรือใครที่อย ากจะผันตัวมาเป็นเกษตรกร ได้ศึกษ า และเพื่อเป็นแนวทางในการทำการเกษตรให้ได้ผล ช่วยเพื่มผลผลิต และทำให้มีร า ยได้เพิ่มมากขึ้น รู้ไหมทำไมทำเกษตรแล้วถึงจนหล า ยๆคน ก็อาจจะตอบเป็น เ สี ย ง เดียวกันว่า ปุ๋ ย-ย าแพง ค่าแ ร งงานแพง หรือพันธุ์พืชร า ค าแพง แพงทุกอ ย่ างช่วงนี้ เลยทำให้ผลผลิตไม่ได้ร า ค า

หรือภั ยแล้ง-น้ำท่วมบ้าง ก็ว่ากันไป ซึ่ ง ถ้ า ไม่ได้อยู่ในวงการเดียวกัน เราก็จะเชื่อว่ามันจริงเพราะใครๆ ก็บอ กอ ย่ างนี้ทั้งนั้น แต่มันไม่จริง เพราะเหตุผลที่พูดมาทั้งหมด มัน เ ป็ น เ พี ย ง ส่วนหนึ่งเท่านั้น การทำเกษตรต้องทำอ ย่ างไร ให้มีผลกำไร และอยู่ได้ วันนี้เรามาดูกันค่ะว่า เขาทำกันอ ย่ างไร 3 ขั้ น ต อ นการทำเกษตร คือ

ขั้ น ต อ นที่ 1 ปลูกเพื่อเรียนรู้

การจะ ป ลู ก พืชอะไรต้องปลูกเพื่อเรียนรู้ก่อน ก็คือ การไม่ปลูกเยอะ และพย าย ามเรียนรู้ให้เข้าใจในพืชนั้นๆ เรียนรู้ทั้ง เ รื่ อ ง ของการเจริญเติบโต อายุการเก็บเกี่ยวผลผลิต โ ร ค-แ ม ล ง ต่างๆ ปุ๋ย ย า เมื่อเราปลูกน้อยๆ แล้ว เ รี ย น รู้ จนแน่ใจแล้วจึงค่อยขย ายเพิ่ม อ ย่ าเริ่มปลูกมากๆ โดยยังไม่รู้จักมัน มันจะพาจน

ขั้ น ต อ นที่ 2 ทำให้ออ กนอ กฤดู

หรือที่เรียกว่าในช่วงผลผลิตแพง คือ เมื่อเราปลูกขั้นแรกจน เ รี ย น รู้ เข้าใจดีแล้ว เราก็เริ่มเรียนรู้ที่จะทำให้มี ผ ล ผ ลิ ต ในช่วงร า ค าแพงหรือทำนอ กฤดู เพื่อข า ยได้ร า ค าดี ไม่มีปัญหาในด้านการตลาด

ขั้ น ต อ นที่ 3 ข า ยผลพลอยได้

ก็คือ ทำพันธุ์ข า ย ทั้ง เ ม ล็ ด พันธุ์ กิ่งพันธุ์ เ พ า ะกล้า หรือ แม้กระทั่งแปรรูปผลผลิต การข า ยผลพลอยได้ จะ ช่ ว ย ส ร้ า ง ร า ยได้ ให้กับเราได้อีกมาก อาจได้มากกว่าข า ยผลผลิตด้วยซ้ำ การทำการ เ ก ษ ต ร ให้ห า ยจน ต้องปลูกพืชเป็น 3 ระยะ จะห า ยจน เลี้ยงปลา ไก่ เป็ด จะมีกิน โดยเลี้ยงแบบ ธ ร ร ม ช า ติ ไม่เลี้ยงด้วยหัวอาหาร เช่น เลี้ยงด้วยหอยเชอรี่ แหน เศษอาหาร ผลไม้ ที่เหลือในสวน

ที่มา rakkaset.com  poobpub