2 วิ ธีปักชำกิ่งมะนาวให้ร า กเยอะ ปลูกติดเร็ว

สำหรับมะนาวนิยมขย ายพันธุ์ด้วยการปักชำเ พ ร า ะง่ายและได้ผลเร็วแต่ก็ไม่ใช่ทุกกิ่งจะเป็นออ กร า กและโตเป็นต้นแข็งแ ร ง ดังนั้นวันนี้จึงขอนำเสนอวิ ธีการปักชำมะนาวให้ติดร า กเยอะและเป็นทุกกิ่งแน่นอนค่ะ การปักชำมะนาวมีหล า ยวิ ธีสามารถเลือ กทำได้ต ามสะดวก ดังนี้

1. ปักชำใบ

2. ปักชำกิ่งมะนาว

วิ ธีที่1 ปักชำใบมะนาว

สิ่งที่ต้องเตรียม

1. ใบมะนาวไม่อ่อนไม่แก่เกินไป

2. น้ำย าเร่งร า ก

3. ทรายหย าบ

4. ดินปลูก

5. กระถาง

6. ถุงพลาสติก

วิ ธีการทำ

1. เริ่มจากการนำใบมะนาวสภาพสมบูรณ์ที่มีก้านใบติดมาด้วยโดยตั ดใบให้เหลืออยู่ประมาณ1/2 ใบ และตั ดโคนก้านให้เป็นทรงปากฉลามใต้ต าดอ กประมาณ 1-2 เซนติเมตร และนำก้าน มาแช่น้ำย าเร่งร า ก 10 นาที

2. เตรียมกระถางนำทรายหย าบผสมดินปลูกเทลงไปแล้วนำใบมะนาวลงปัก แล้วรดน้ำต ามแล้วคลุมด้วยถุงพลาสติก ไม่นานก็จะเริ่มแตกยอ ดให้เห็นค่ะ สามารถย้ายกล้าแยกปลูกได้เลย

วิ ธีที่2 ปักชำกิ่งมะนาว

สิ่งที่ต้องเตรียม

1. กิ่งมะนาวสภาพสมบูรณ์

2. น้ำย าเร่งร า ก

3. ดินปลูก

วิ ธีการทำ

1. เริ่มขั้ น ต อ นแรกด้วยการนำกิ่งมะนาวที่มีขนาด 3-5 ข้ อ และมีใบอยู่ประมาณ 4-6 ใบ แล้วตั ดโคนกิ่งให้เป็นปากฉลาม แล้วก รี ดที่โคนกิ่งในแนวย าวให้มีความย าว 5 เซนติเมตร ประมาณ 3-4 รอย

2. จากนั้นให้นำกิ่งพันธุ์ไปแช่น้ำย าเร่งร า กประมาณ 10 นาที แล้วนำลงปักในกระถางที่มีดินปลูกอยู่ โดยปักชำกิ่งให้มีความลึกลงดินประมาณ 1/2 หนึ่งของความย าวกิ่ง แล้วกดดินรอบๆกิ่งให้แน่น รดน้ำต ามให้ชุ่ม

3. ขั้ น ต อ นสุดท้ายนำไปตั้งไว้ในที่แดดรำไร รดน้ำต ามปกติไม่นานก็จะแตกยอ ดอ่อนของมะนาวออ กมาให้เห็นค่ะ

วิ ธีนี้สามารถใช้กับพืชอย่างอื่นได้ด้วยเช่น มะกรูด พืชตระกูลส้มต่างๆได้ และสามารถเป็นเร็วและได้ต้นพันธุ์ที่แข็งแ ร งนะคะ เป็นทุกกิ่งทุกใบแน่นอนค่ะ

ที่มา Postnoname