2 วิ ธีการปลูกชะอม แตกยอ ดดี

ชะอม ผักขวัญใจมหาชนแถมยังเป็นวัตถุดิบที่สร้างความอร่อยให้กับอาหารไทยอีกหล า ยเมนูเลยทีเดียว เช่น แกงส้มชะอมกุ้ง หรือผัดวุ้นเส้นยอ ดชะอม เป็นต้น ถ้าอย ากมีชะอมติดบ้านไว้กินตลอ ดปี มาดูวิ ธีปลูกชะอมที่เรานำมาฝากกันดู

การปลูกชะอมนั้นไม่ย ากและสามารถปลูกให้ได้ผลดีแต่ต้องมีเ ท ค นิ คในการปลูกให้ได้ผลดีและออ กยอ ดเต็มต้น โดยปกติแล้วชะอมสามาถปลูกได้ 2 แบบ

แบบที่ 1 ปลูกด้วยเมล็ด

สิ่งที่ต้องเตรียม

1. เมล็ดชะอมสมบูรณ์

2. กะละมังสำหรับแช่เมล็ด

3. กระถางหรือถุงเพาะกล้า

4. ดินสำหรับปลูก

5. ปุ่ ยคอ ก

วิ ธีการปลูก

1. แช่เมล็ดพันธุ์ในน้ำ

เริ่มขั้นตอนแรกด้วยการนำเมล็ดพันธุ์ที่ได้มาไปแช่น้ำไว้ 1 วันกับอีก 1 คืน ถ้าเป็นเมล็ดที่แข็งแรงและพร้อมปลูกจะปริออ กเล็กน้อยหลังจากแช่น้ำ แต่ถ้าเมล็ดไหนไม่ปริเปลือ กออ กแสดงว่าไม่สมบูรณ์ให้คัดทิ้ง

2. เพาะเมล็ดชะอมในกระถางเพาะกล้า

คัดเมล็ดเรียบร้อยแล้วให้เตรียมกระถางหรือถุงปลูกเพื่อเพาะเมล็ดโดยการใส่ดินร่วนปนทรายที่ผสมปุ่ ยคอ กลงไปให้เต็ม แล้วนำเมล็ดมาฝังลงผิวดินไม่ต้องกลบจน มิด ประมาณ 2 เมล็ด รดน้ำวันละครั้ง อ ย่ ารดให้ชุ่มแฉะจนเกินไป

3. ย้ายต้นกล้ามาปลูกกระถางใหญ่

เมื่อเวลาผ่านไปก็จะเริ่มเห็นต้นกล้าชะอมขึ้น มาแล้วให้ทำการย้ายต้นกล้าชะอมลงมาปลูกในกระถางใหญ่หรือลงแปลงปลูก หมั่นบำรุงด้วยการใส่ปุ่ ยคอ กหรือปุ่ ยยุเรียทุกเดือน ไม่นานชะอมก็จะโตเต็มที่พร้อมออ กยอ ดมาให้เก็บ

แบบที่ 2 ปลูกด้วยการปักชำ

สิ่งที่ต้องเตรียม

1. กิ่งตอนชะอมที่สมบูรณ์

2. กระถางหรือถุงเพาะกล้า

3. ดินสำหรับปลูก

4. ปุ่ ยคอ ก

วิ ธีการปลูก

1. คัดเลือ กกิ่งไปปักชำ

เลือ กกิ่งชะอมที่มีความแข็งแ ร งสมบูรณ์ ไม่เป็นโ ร ค ต้องไม่แก่และไม่อ่อนจนเกินไป มีต าติดอยู่ในกิ่งประมาณ 3-4 ต า จากนั้นตัดกิ่งออ กมาให้ได้ความย าวประมาณ 20 เซนติเมตร

2. ปักลงดินให้แตกราก

นำกิ่งไปปักลงในกระถางหรือถุงเพาะกล้าที่มีดินผสมแกลบ ขี้เถ้า และปุ่ ยคอ ก รดน้ำวันเว้นวันให้ชุ่มแต่อ ย่ าให้แฉะ ต้นกล้าชะอมจะแตกยอ ดและออ กรากใหม่ก็สามารถนำปลูกลงแปลงได้เลย

แนะวิ ธีทำสาวชะอม

ทำได้โดยการใช้ปุ่ ย เ ค มี สูตร 46-0-0 ให้นำปุ่ ยสูตรนี้แช่น้ำไว้ในระดับเข้มข้นจนปุ่ ยไม่สามารถละล า ยได้อีกกรองเอาแต่น้ำแล้วนำไปพ่นทางใบเพื่อให้ใบร่วงแล้วรออีกวันใบจะเป็นสีดำ ใบก็จะเริ่มร่วงหมดต้น มื่อใบร่วงหมดขั้นต่อมานำน้ำเปล่ามาพ่นเพื่อชำระล้างปุ่ ยเข้มข้นออ ก เป็นการเปิดต ายอ ดใหม่ให้ชะอมออ กยอ ดเยอะขึ้นดกขึ้น สุดท้ายก็ให้พ่น ฮ อ ร์ โ ม น จิบเบอเรลลิน ซึ่งจะช่วยควบคุมการเจริญเติบโตและมีผลต่อ การพัฒนา การยืดของข้ อ การงอ ก การพักตัว การออ กดอ ก

ที่มา Postnoname