11 สู ต รผสมดินปลูก ทำง่ายๆ ปลูกต้นอะไรก็งาม

การปลูกต้นไม้ปลูกพืชผักต่างๆนั้น ก็จะต้องใช้ดินสำหรับการปลูกด้วย ดินได้เป็นทรัพย ากรทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากการผุ พั ง ของหินและแร่ จะมีอินทรีย์วัตถุที่มีการผสมเป็นเนื้อเดียวกัน นำมาปลูกต้นไม้เพื่อเจริญเติบโต ในดินนั้นจะมีแร่ธาตุมีน้ำและอากาศให้ร า กพืชได้มีการห า ยใจ พืชและต้นไม้เจริญเติบโตได้ ในส่วนของร า กพืชนั้นจะทำการดูดน้ำและธาตุอาหารไปห ล่ อ เลี้ยงลำต้น ร า กพืชจะต้องมีอากาศห า ยใจ เพราะฉะนั้นแล้วควรมีการพรวนดินในการปลูกพืช เพื่อที่จะช่วยในการปรับปรุงดินให้โปร่ง ให้มีอากาศที่ถ่ายเทได้สะดวก

สู ต รที่ 1

ใบมะขาม ใบกระถิน ใบขิ้เหล็ก ใบจามจุรี ใบโสนและใบแค ที่ร่วง ให้นำมากองรวมกัน ลดน้ำให้มีความชื้น ทิ้งระยะเวลาเอาไว้ 7-10 วัน จน มีความยุ่ยที่จะนำมาผสมรวมกับดินปลูกใส่ลงไปในกระถางห รือนำไปหว่านโดยรอบๆต้นพืชที่ทำการปลูก

สู ต รที่ 2

ใบมะขาม ใบชมวง ใบมะกอ กไ ท ย และใบชมพู่ ให้นำมาห มั กรวมกันหรือเก็บรวมใส่ลงไปในถุงขยะสีดำ มัดปากถุงทิ้งเอาไว้ 7 วัน จะมีความเป็นก ร ด เหมาะสำหรับดินปลูกพวกไม้ประดับหรือใบไม้ที่มีสี จะช่วยทำให้ใบรวมถึงดอ กสีนั้น มีความเข้มขึ้น มีความสวยงามได้มากยิ่งขึ้น

สู ต รที่ 3

ให้นำต้นใบและร า กของผักตบชวา มาทำการสับเป็นท่อนๆ แล้วนำมากองรวมกันซัก 2-3 วัน ราดด้วยน้ำ ปุ๋ ยคอ กแล้วทำการคลุมด้วยกระสอบประมาณ 7-10 วัน ผักจะยุบตัวลงและจะมีธาตุอาหารที่มีความสมบูรณ์ สามารถที่จะนำไปใส่ลงในแปลงผักหรือนำไปผสมกับดิน ที่เราจะทำการปลูกต้นไม้

สู ต รที่ 4

ใช้เปลือ กถั่วลิสงนำมากองรวมกัน ห มั กทิ้งเอาไว้สักประมาณ 3 สัปดาห์ แล้วนำไปรองที่ก้นหลุมต้นไม้ เพื่อที่จะทำการปลูกไม้ผลหรือนำไปผสมรวมกับดินปลูก จะช่วยทำให้ดิน มีความร่วน ซุย มีความสมบูรณ์ ต้นไม้ที่ทำการปลูกนั้นเจริญเติบโตได้ดี

สู ต รที่ 5

นำส่วนผสมของละอองข้าวที่เกิดจากการขัดสีข้าวเปลือ ก จะเป็นในส่วนของเนื้อเยื่อหุ้มเมล็ดข้าวจมูกข้าวและรำข้าว ให้นำมาแช่น้ำทิ้งเอาไว้ 1 ถึง 2 วัน แล้วเราจะได้น้ำ ห มั กที่ได้ไปรดน้ำต้นไม้ โดยเฉพาะกับผักกินใบ ซึ่งจะทำให้มีสีเขียวที่เข้มยอ ดและใบจะน่าทาน

สู ต รที่ 6

นำน้ำซาวข้าวไป รดใบสะระแหน่ จะช่วยบำรุงใบให้เจริญงอ กงาม

สู ต รที่ 7

นำเปลือ กกล้วยชนิดใด ก็ได้ จากนั้นนำมาหั่นออ กเป็นท่อนๆ นำไปต ากแดดให้แห้ง แล้วผสมรวมกับดินปลูกผัก นำไปใช้กับกุหลาบ จะช่วยทำให้กุหลาบนั้นออ กดอ กได้สีสันที่สวยงาม

สู ต รที่ 8 ดินปลูกต้นไม้ทั่วๆไป

1 ดินร่วน 1 ส่วน

2 ใบใม้ผุ 1 ส่วน

3 ปุ๋ ยห มั ก 1 ส่วน

สู ต รที่ 9 ดินปลูกไม้ดอ ก

1 ดินใบก้ามปู 1 ส่วน

2 ปุ๋ ยคอ ก(ต้องเก่าๆ) 1 ส่วน

3 ดินร่วน 1 ส่วน

4 กาบมะพร้าวสับ 1 ส่วน

สู ต รที่ 10 ดินปลูกสำหรับปลูกโป้ยเซียน

1 ดินขุยไผ่ผสมแกลบหรือทราย 1 ส่วน

2 ถ่านป่น 1 ส่วน

3 อิฐมอญทุบเล็กๆ 2 ส่วน

4 เปลีอ กถั่วและใบทองหลางหรือใบก้ามปูผุๆ 2 ส่วน

สู ต รที่ 11 ดินสำหรับปลูกแคคตัส และพืชอวบน้ำ

1 ดินร่วน (ผึ่งแดด 7 วัน) 2 ส่วน

2 ทรายหย าบ 3 ส่วน

3 ถ่านปุ่น 1 ส่วน

4 ใบก้ามปูผุ ๆ 1 ส่วน

5 ปูนขาวเล็กน้อย

การผสมดินสำหรับการปลูกนั้นเป็นขั้นตอนที่สำคัญ หากเราผสมดินปลูกได้ดี บำรุงต้นไม้ที่เราได้ทำการปลูกได้ดีนั้น ต้นไม้ใบไม้ ดอ กไม้ที่เราทำการปลูกก็จะเจริญเติบโตได้ดี ต้น มีความแข็งแรง ก่อนที่จะทำการปลูกนั้นจะต้องมีการศึกษาให้ดี ก่อนว่าต้นไม้ที่เราทำการปลูกจะเหมาะกับดินประเภทแบบไหน ปลูกออ กมาแล้วถึงให้ผลที่ดี

ที่มา ครูชาตรี ต่วนศรีแก้ว  postsod