10 ต้นไม้ปลูกแล้วดี กำลังเป็นที่นิยม

สำหรับการปลูกต้นไม้นอ กจากจะปลูกเพื่อรณรงค์แล้ว หล า ยคนยังเลือ กปลูกเพราะความชอบ คล า ยเครียดและต้นไม้บางชนิดนั้นยังทำให้ความเป็น มงคลให้กับชีวิตเราอีกด้วย ใครที่อย ากจะลองปลูกบ้าง ลองดูต้นไม้ที่เรานำมาฝากวันนี้ดู

ช่วงนี้การ เ พ า ะ ต้นไม้ ข า ย กำลังเป็นที่นิยม ไม่ว่าจะเป็นผู้ ซื้ อ หรือ ผู้ ข า ย เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันที่ไม่สามารถไปไหน มาไหนได้ วันนี้เราจึงนำเอาต้นไม้มงคลที่เหมาะแก่การจะนำมา ข า ย มาฝากกัน

1.กวักมรกต มีชื่ออันเป็นสิริมงคล หากสามารถปลูกได้งอ กงามจน มี ด อ ก เจ้าของผู้ปลูกจะมี โ ช ค ลาภ นอ กจากนี้ยังเชื่อว่าผู้ที่ปลูกจะโชคดี ปรารถนาอะไรก็มักจะสมหวัง

2.ว่านเ ศ ร ษ ฐีเรือนใน ในเรื่องการเสริมด ว ง เ ชื่ อ ว่า ว่านชนิดนี้จะช่วยป้องกัน อั น ต ร า ย และเป็นว่านเ สี่ ย งทายเรื่อง โ ช ค ลาภ

3.กวนอิม เชื่อ กันว่าต้นกวนอิมเ งิ นกวนอิมทองนั้น เป็นต้นไม้ ศั ก ดิ์ สิทธิ์เพราะคนโบราณมักจะใช้ต้นไม้ทั้งสองชนิดนี้

มาประกอบใน พิ ธี บูชา เ ท พ เจ้าเชื่อ กันว่า เมื่อปลูกกวนอิมในบ้านจะเกิดเป็นสิริมงคล นำผลให้มีฐานะดี เกิดความร่ำร ว ย

4.วาสนา มีความเป็นสิริมงคล โดย เ ชื่ อ กันว่าหากปลูกต้นวาสนาไว้ในบ้านและดูแล อ ย่ า ง ดีจนต้นวาสนาออ ก ด อ ก

จะช่วยให้คนในครอบครัวนั้นได้รับ โ ช ค ลาภ ปรารถนาสิ่งใดก็จะได้ดังหวัง อีกทั้งยังจะส่งเสริมให้มีความเจริญรุ่งเรือง และเสริมความมั่งคง

5.ศุภโชค ศุภโชค หรือ ต้นเกาลัคเป็นต้นไม้มงคลโดยชื่อ เนื่องจากใน ภ า ษ า จี น เรียกว่า เ ห ย า เฉียนซู่ ที่แปลว่า เรียกเ งิ น หรือ เ ข ย่ า เ งิ น

ส่วนต ามหลักฮวงจุ้ยเชื่อ กันว่า ศุภโชค เป็นต้นไม้ที่ช่วยดูดเ งิ นทองเข้าบ้านหรือที่ทำงาน ถ้าหากปลูกไว้จึงช่วยให้โชคดี มั่งคั่ง ร่ำร ว ย

6.ว่านร ว ยล้นฟ้า ว่านเขียวหมื่นปีหรือ ว่ า น ขันหมาก ได้รับการยอมรับให้เป็นราชาแห่งไม้ประดับ ชื่อ กันว่าถ้าหากประดับไว้ที่บ้าน จะช่วยเสริมสิริมงคล และ โ ช ค ลาภให้กับผู้ปลูก

7.นางกวัก คนไทยเชื่อว่าต้นนางกวักจะช่วย เ ส ริ ม ท รั พ ย์ให้ร่ำร ว ย ช่วยกวักเ งิ นกวักทอง และกวัก โ ช ค ลาภให้เข้ามาในบ้าน

8.เ งิ นไหลมา เ งิ นไหลมาเป็นพรรณไม้เลื้อยที่มีเถา ย า ว มีความ เ ชื่ อ ว่าหากปลูกไม้ประดับชนิดนี้ไว้ในบ้านเ งิ นทองจะไหลมาต ามชื่อ

9.ว่านร ว ยไม่เลิก เ ชื่ อ ว่าบ้านไหนปลูกจะทำให้ร ว ยตลอ ดไปเหมือนชื่อต้น และถ้าเลี้ยงดูแลจนออ ก ด อ ก เมื่อไร เชื่อ กันว่าเจ้าของจะมี โ ช ค ลาภมาถึงมือแบบฉับไว

10.ใบเ งิ น เป็นต้นไม้ความหมายดีที่ เ ชื่ อ กันว่าหากปลูกไว้ในบ้าน จะช่วยนำความโชคดี ความมั่งคั่งร่ำร ว ย และความสำเร็จมาให้คนในบ้าน

อีกทั้งในทาง ฮ ว ง จุ้ ย ยังถือว่าลักษณะใบเป็นรูป ก ล ม มนของต้นใบเ งิ นนั้น สื่อถึงเ งิ นทองและสร้าง พ ลั ง บวกภายในบ้านได้ด้วย

คนไทยกับความเชื่อนับเป็นของคู่กัน ซึ่งต้นไม้มงคลจะยังเป็นสินค้ าที่ ข า ย ได้เรื่อยๆ ยิ่งในช่วงนี้ ที่คนส่วนใหญ่ต้องอยู่กับบ้าน งานอ ดิเรกจึงเป็นการแต่งบ้านไม่ว่าจะภายใน หรือ ภายนอ ก

ที่มา thaismes center    pooddee