ไ อ เ ดี ยปลูกแตงโมลอยฟ้า ลูกโตหวานอร่อย

สวั ส ดีค่ะเพื่อนๆ วันนี้เรามีไ อ เ ดี ยดีๆมาฝ า ก พามาปลูกแตงโมลอยฟ้า ปลูกวิ ธีนี้ จะทําให้ดูแลง่าย มีวิ ธีการปลูกอ ย่ า งไรไปดูกันค่ะดินและการเตรียมดิน ขอให้กระถางที่ใบลึกทรงสูง

ถ้าหาซื้ อไม่ได้ก็ถังสีเก่าไปเลย เ พ ร า ะรากจะฝังลึก ปลูกในดินที่มีการระบายนํ้าดีคือเป็นดินเบาหรือ ดินทราย ใช้ ปุ๋ ย ค อ ก ที่ละเอียดคลุกเคล้ากับดินบนใช้เมล็ด พั น ธุ์ หยอ ดลงไปในดิน 5-10 ต ามความเหมาะสมของภาชนะที่ปลูก

รดน้ำให้ชุ่ม แต่ไม่ขัง เมื่อแตงโมขึ้น มามี ใบจริง 2-3 ใบ ถ อ นแยกให้เหลือ กระถางละ 2-3 ต้น หรือ แช่เมล็ดแตงโมในนํ้าอุ่นๆ ในบ้าน จะช่วย ทําให้เมล็ดแตงโมงอ ก ได้เร็วขึ้น และงอ กได้ อ ย่ า ง สมํ่าเสมอ เมื่อรากเริ่มโผล่ออ กมาจากเมล็ด

ก็เอาไป เพาะในถุงหรือ กระทงใบตองได้รอจนกล้ามีใบจริงแล้ว 2-3 ใบ จึงนําลงปลูกทำค้างให้ต้นได้เลื้อยขึ้นไปด้านบน โดยการจับแต่ง ถ้าปล่อยเลย จะลงดินและไปไว้มาก ต้องหมั่นดูช่วงนี้ แตงโม รั ก ษ า ความชุ่มชื้นในดิน

เพื่อแตงจะได้ไม่ชะงักการเจริญเติบโตเ พ ร า ะสามารถดูดน้ำและแร่ธาตุได้ตลอ ดเวลาควรจับเถาแตงให้เลื้อยไปทางเดียวกัน เ พ ร า ะหากไปจัดแถวแตงให้อยู่ในทิศทางเดียวกันแล้วต ามธรรมชาติเถาแตงจะกระจายกันไปมา เมื่อออ ก ลู ก ให้หาอะไรมารับน้ำหนักต ามตัวอ ย่ า งได้เลย ดูแล้วไม่ ย า ก และสวยงามไปอีกแบบนะคะ เพื่อนๆท่านใดสนใจลองนําวิ ธีนี้ไปทําต ามดูนะคะ

ที่มา jo-workman sangkomonline sit-smiling