ไ อ เ ดี ยปลูกผักในขวดพลาสติก

การปลูกผักไว้ทานเองที่บ้านนอ กจากจะช่วยให้เราประหยัดเ งิ นในการซื้ อผักแล้ว เราจะได้ทานผักที่สดส ะ อ า ดไร้ส า รอีกด้วยทำให้ดีต่อสุ ข ภ า พร่างกายเป็นอ ย่ างมาก หล า ยคนอย ากจะปลูกผักไว้กินเอง แต่ไม่ค่อยมีพื้นที่วันนี้เราเลยมีไ อ เ ดี ยดีๆมาฝากกันจะเป็นอ ย่ างไรเราไปดูกันเลย

เทรนด์การนำข ย ะต่างๆมารีไซเคิลกำลังเป็นที่นิยมรวมถึงวงการเกษตรก็มักหาวัสดุอุปกรณ์การปลูกผักใหม่ๆมาแทน วันนี้จึงขอนำเสนอวิ ธีการปลูกผักด้วยขวดพลาสติกเหลือใช้ซึ่งสามารถใช้แทนกระถางปลูกได้ช่วยลดข ย ะและประหยัดเ งิ นค่าวัสดุปลูกอีกด้วยค่ะ

สิ่งที่ต้องเตรียม

1.เมล็ดพันธุ์หรือ กล้าผัก

2. ขุยมะพร้าว

3. ดินปลูก

4. ขวดพลาสติกขนาดต่างๆ

5. กรรไกร

6. ที่เจาะรู

7. ปุ๋ ยคอ ก

วิ ธีการปลูก

1. เริ่มขั้นตอนแรกด้วยการนำขวดพลาสติกมาเจาะรู รอบๆขวดแต่อ ย่ าเจาะรูเยอะมากนักเพราะอาจจะมีการระบายน้ำและอากาศมากเกินไปทำให้พืชผักไม่โตได้

2. ใช้กรรไกรตัดขวดเป็นช่องรูปแบบต ามต้องการ แล้วนำดินปลูกผสมขุยมะพร้าวและปุ๋ ยคอ กในอัตราส่วน 2:1:1 จนเป็นเนื้อเดียวแล้วจึงนำใส่ขวดให้เต็ม

3. นำเมล็ดพันธุ์หรือ กล้าผักมาค่อยๆลงปลูกในขวดระมัดระวังอ ย่ าให้รากเ สี ยห า ย ถ้าปลูกด้วยเมล็ดก็อ ย่ าหว่านเมล็ดให้หนาแน่นจนเกินไป

4. ขั้นตอนสุดท้ายให้นำขวดเพาะไปตั้งไว้ในที่แสงแดดรำไรจะแขวนหรือตั้งขวดเพาะไว้ก็ได้ต ามสะดวกค่ะ ทำการรดน้ำผักอ ย่ างเสมอและให้ปุ๋ ยคอ กเดือนละครั้งค่ะ ใช้ประโยชน์จากข ย ะเหลือใช้นอ กจากจะช่วยลดเ งิ นในข ย ะแล้วยังประหยัดเ งิ นได้อีกด้วย

ที่มา Postnoname