ไ อ เ ดี ยปลูกผักกระเฉดในกะละมัง

ผักกระเฉด (Water mimosa) จัดเป็นพืชน้ำประเภทลอยน้ำในตระกูลถั่วที่มีอายุนานหล า ยปี นิยมนำมาประกอบอาหาร หรือ กินเป็นผักสด โดยเฉพาะยอ ดอ่อนที่ให้เนื้อ กรอบ มีรสมัน ในหล า ยเมนู ผักชนิดนี้ปลูกง่าย โตเร็ว ขึ้นได้ในสภาพพื้นที่แหล่งน้ำต่างๆ ได้ แค่เด็ดเอาต้น หรือเถา หรือข้อปล้องที่แก่ มีรากเล็กน้อย ไปปลูก หรือเอาไปลอยน้ำในบ่อ เขาจะแพร่กระจาย รากจะดูดหาอาหารเองได้ แล้วจะทอ ดยอ ดขย ายไปเป็นข้อปล้อง พร้อมทั้งแตกยอ ด และวันนี้เราจะพามาปลูกผักกระเฉดแบบใหม่โดยจำลองสภาพแวดล้อมที่เหมาะกับการปลูกผักกระเฉดให้อยู่ในกะละมังเดียว

สิ่งที่ต้องเตรียม

ยอ ดและกิ่งผักกระเฉดสามารถซื้ อได้ต ามตลาด

เชือ กสำหรับมัด

กิ่งไม้หรือตะเกียบ

กะละมัง

ดินร่วนผสมดินเหนียว

วิ ธีการปลูก

เริ่มการปลูกโดยเลือ กกิ่งผักกระเฉดที่มีสภาพสมบูรณ์ ตัดความย าวประมาณ 6 นิ้ว มัดผักกระเฉดรวมกันประมาณ 4-5 กิ่ง จากนั้นนำกิ่งไม้มัดมัดเป็นแนวตั้งฉากกับกิ่งผักกระเฉดให้แน่น

เตรียมกะละมังสำหรับปลูก ใส่ดินร่วนและดินเหนียวลงไปในกะละมังผสมให้เป็นเนื้อเดียวหนาประมาณ 2-3 นิ้ว

เติมน้ำให้ท่วมดินเล็กน้อย แล้วนำกิ่งพันธุ์ผักกระเฉดลงไปปลูกในกระกะละมังโดยให้กิ่งพันธุ์ราบกับดิน 2-3 กำ อย่าให้ซ้อนทับกัน

นำกะละมังปลูกไปไว้ในที่ร่มอย่าให้โดนแสงแดดประมาณ 7 วัน จนรากใหม่เริ่มงอ กและมียอ ดอ่อนขึ้น มาใหม่สัก 2-3 ยอ ด จึงค่อยทำการย้ายกะละมังไปไว้ที่แสงแดดจัด

ผ่านไปประมาณ 1 เดือน ให้เริ่มบำรุงโดยการใส่ปุ๋ ยคอ กโรยบางๆในกะละมังไม่นานผักกระเฉดก็จะแตกยอ ดในกะละมังจนเก็บแทบไม่ทันเลค่ะ

การเก็บยอ ดผักกระเฉด

หลังจากปลูกแล้ว 15-20 วัน จะสามารถทยอยเก็บยอ ดได้บ้างแล้ว ให้เก็บเป็นแปลงๆไป และเว้นช่วงห่างของการ เก็บประมาณ 10-15 วัน

เ ท ค นิ คทำให้ยอ ดไม่มีน ม(ฟองสีข า ว)ติด

เ ท ค นิ คนี้ใช้เพื่อไม่ให้ยอ ดเกิด น ม หุ้ ม ติดโดยเฉพาะในส่วนยอ ดที่ใช้รับประทาน ด้วยการรวบต้นผักกระเฉด 5-8 ต้น มัดกับไม้ดังเช่นในวิ ธีการปลูก โดยกดให้ยอ ด อ ย่ า โ ผ ล่ พันน้ำโดยยอ ดที่เกิดใหม่ก็จะชูขึ้นใต้ผิวน้ำลด อั ต ร า การเน่าอีกด้วย เป็นการ ป ลู ก ผักกระเฉดง่ายๆที่ไม่ต้องใช้พื้นยอะและได้ผลดีอยู่ในเมืองก็สามารถมีผัก ก ร ะ เ ฉ ด กินได้ในกะละมังเดียว

ที่มา poobpub.com Koy garden, postnoname.com