ไ อ เ ดี ยทำค้างผักแบบบ้านๆ ปลูกผักได้หลากหล า ย

วิ ธีการปลูกผักในวันนี้ เราได้นำไ อ เ ดี ยสำหรับการทำค้างผักในแบบบ้ า นๆที่ไม่เหมือนใคร เป็นวิ ธีการค้างผักที่ดูแลได้ง่าย ผักเจริญเติบโตได้ดี รูปแบบในการค้างผักนั้นจะขึ้นอยู่กับเกษตรกรที่จะเลือ กใช้ ให้เหมาะสมกับพื้นที่ในการปลูกและผักชนิดต่างๆ

การปลูกผักบางชนิด จะมีวิ ธีในการปลูกที่มีความแตกต่างกันออ กไป ผักในแต่ละประเภทก็มีความต่างในการปลูก เพื่อที่จะดูแลได้ง่ายและเจริญเติบโตได้ในรูปแบบของผักชนิดนั้นๆ การค้างผักในรูปแบบต่างๆ ก็จะต้องเลือ กให้เหมาะสมกับเงินที่ลง ทุ น พื้นที่สำหรับในการปลูก ลักษณะพื้นที่บนที่ราบบนที่ราบเชิง เชา เชิงเขา

1 ค้างแบบตัว T

การค้างถั่วแบบตัวที จะเหมาะสำหรับในพื้นที่เชิงเขาที่ไม่ราบเรียบ แต่จะสามารถประยุกต์ใช้กับพื้นที่ราบได้ด้วยเช่นกัน สำหรับข้ อ ดี การคลังแบบตัวทีนี้ จะสามารถจั ด การได้อ ย่ างง่ายสะดวก ในการเก็บผลผลิตต่างๆและการตัดตกแต่งด้านล่างให้มีความโล่ง อาจจะเพิ่มจำนวนเส้นลวดบนเสาด้วยก็ได้

2 ค้างแบบกระโจม

การค้างแบบลักษณะของกระโจม การทำแบบนี้นั้นจะมีความคล้ายในรูปแบบของตัวเอ ก็คือจะให้ผลที่ดีในช่วงแรกๆ แต่พอระยะเวลาที่นานไปแล้วการ จั ด การในเรื่องของการตัดแต่งนั้น และการเก็บผลผลิตจะย ากลำ บ า ก เ พร า ะเนื่องด้วยเถา พันจะย าวขึ้นไปรวมกันที่ด้านบน

3 ค้างแบบตัว H

การค้างลักษณะแบบตัว H การค้างแบบนี้นั้น มักจะพบได้ในแปลงเพาะปลูกที่มีการลง ทุ นที่สูง จะมีวิ ธีการจั ด การที่ดี วัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้นั้นก็จะใช้เป็นเส า ปูน หรือเป็นโลหะ สามารถทนทานและใช้ได้นาน ข้ อ ดีที่ได้ก็จะเก็บผลผลิตได้มากและเก็บได้นานไม่ย ากต่อ การเก็บ

4 ค้างแบบเสาคู่

ในการค้างแบบเสาคู่จะเป็นวิ ธีที่ให้ผลผลิตที่สูง และเป็นวิ ธีที่เก็บผลผลิตได้ง่ายด้วย การจั ด การต่างๆให้ความสะดวกสบาย การค้างจะมีความสมดุลไม่หนักในข้างใดข้างห นึ่ งจนทำให้ตัวล้มลงได้ แต่สำหรับทิศทางแผนในการปลูกควรที่จะต้องอยู่ในทิศตะวันออ กทิศ ตะวันตก เ พร า ะจะช่วยทำให้ได้รับแสงแดดส่องได้ทั่วถึง

5 ค้างแบบเส า รั้ว

การค้างแบบเส า รั้ว เราจะพบวิ ธีนี้ได้ง่ายทั่วไปและพบอยู่มากที่สุด เ พร า ะจะเป็นรูปแบบที่ทำได้ง่ายๆให้ผลผลิตที่ดี แต่เมื่อระยะเวลาประมาณ 2-3 ปีแล้ว จะมีปัญหาในเรื่องของเถาถั่วดาวอินคาที่ค่อนข้างย าว จะต้องมีการตัดตกแต่งอยู่บ่อยๆ

6 ค้างแบบตัว A

วิ ธีการค้างแบบตัวเอ การค้างแบบนี้นั้นจะทำได้ง่าย ทั้งยังเป็นการลง ทุ นการทำไม่มากด้วย จะให้ผลผลิตที่ดีในช่วงแรกๆ แต่พอระยะเวลาที่นานไปแล้ว การ จัด การในเรื่องของการตัดแต่ง การเก็บผลผลิตจะค่อนข้างไม่ง่ายเลย เ พร า ะเนื่องจากต้น ถั่วดาวอินคาที่ใหญ่แล้วจะมีเถาพันกัน มากขึ้น

7 ค้างแบบต ารางหมากฮอต

การค้างในรูปแบบของต ารางหมากฮอต การค้างลักษณะแบบนี้นั้นจะเป็นแบบสุดท้ายของในทุกๆแบบ เ พร า ะเมื่อระยะเวลาที่ผ่ า นไปต้นถั่วดาวอินคา จะมีลักษณะที่ใหญ่ เถาของถั่วจะเยอะมากๆ ย าวพันกันไปทั่ว จนกล า ยเป็นหลังคา การ ตั ด กิ่งก็จะย ากลำ บาก

รูปแบบของการค้างผักต่างๆนั้นจะมีวิ ธีการทำที่ต่างกันออ กไป ให้เลือ กทำต ามประเภทของพืชผัก ลักษณะการเลื้อยของผักที่คุณทำการปลูก ก็จะได้ให้ผลผลิตที่ดีและดูแลได้อ ย่ างไม่ย าก

ที่มา postsod