ไ อ เ ดี ยการทำแปลงผักบนแคร่

การทำแปลงปลูกผักสามารถทำได้หลากหล า ยรูปแบบ แต่คนเราส่วนใหญ่นั้นจะชินกับการทำแปลงในดิน ซึ่งทำให้เราต้องพบปัญหาในเรื่องของวั ช พื ชที่ขึ้นร ก วันนี้เราเลยอย ากขอนำเสนอแปลงผักบนแคร่หรือ การยกแปลงผักให้สูงขึ้นเหนือจากดิน ซึ่งสามารถจัดสรรพื้นที่การปลูกได้ต ามขนาดที่ต้องการและสามารถคุมวั ช พื ช แ ล ะ ศั ต รู พื ชได้ดีอีกด้วย

วิ ธีการทำ

1. เริ่มขั้นตอนแรกด้วยการให้ไม้ท่อนปักหลัก 8 ท่อน ปักหลักไว้ 2 ด้าน ต ามความกว้างของแปลงและหาไม้คาน มาวางเป็นคานพาดไว้ระหว่างไม้ปักหลัก เพื่อรับน้ำหนักดิน

2. จากนั้นให้นำไม้ไผ่มาผ่าออ กเป็นแผ่นแล้วนำมาปูรองพื้นให้มีลักษณะเป็นแคร่แล้วนำไม้ไผ่บางส่วนทำเป็นกรอบขึ้น มารอบๆแปลง ดังรูป

3. ขั้นต่อมาให้นำพลาสติกดำมาคลุมแคร่รองพื้นอีกที เพื่อ กันดินร่วงลงจากแปลงและอุ้มน้ำไว้

4. ให้ปรุงดินเพื่อใส่ในแปลงผักบนแคร่โดยการผสมดินปลูก 3 ส่วน ปุ๋ ยคอ ก 1 ส่วน ขุยมะพร้าว 1 ส่วน แล้วผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วนำมาเทลงแปลงเกลี่ยให้ดินเสมอ กันเต็มแปลง

5. ต ากดินไป 7-10 วัน แล้วจึงสามารถนำเมล็ดพันธุ์มาหว่านหรือนำกล้าผักมาลงปลูกได้เลย โดยให้คลุมดินปลูกด้วยฟางข้าวเพื่อรั ก ษ าความชื้นในดิน แปลงปลูกผักบนแคร่นี้จะช่วยให้ควบคุมวั ช พื ช แ ล ะ ศั ต รู พื ชได้ง่าย และช่วยประหยัดพื้นที่ในการปลูกได้อีกด้วย

ที่มา Postnoname