ไม่ง่วงก็หลับได้ ทำต ามนี้หลับไว ตื่น มาสบายตัว

เคยเป็นกันไหมอย ากจะนอนก็นอนไม่หลับ พอจะหลับก็ได้นอนแป๊ปเดียว ตื่นแต่เช้าทำให้งัวเงีย วันนี้เราเลยมีวิ ธีที่จะช่วยให้คุณนั้นหลับได้ง่ายขึ้น ติ่น มาสดชื่น ไม่งัวเงีย ใครที่หลับย ากมาลองทำต ามกันดู จะเป็นอ ย่ างไรเราไปดูกันเลย

การนอนหลับพักผ่อน ยังเป็นเรื่องที่สำคัญมากในการดำรงชีวิต หลังจากการใช้ร่างกายอ ย่ า งหนักในแต่ละวัน การนอนหลับอ ย่ า งมีประสิทธิภาพจะช่วยฟื้นฟูร่างกายได้ โดยเราต้องนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ อ ย่ า งน้อยต้องให้ได้ 8-6 ชั่ ว โมงต่อวัน แต่หล า ยครั้งพอถึงเวลานอนแล้ว แต่ร่างกายไม่ยอมหลับต ามเ สี ยนี่ ให้ใช้วิ ธีต ามนี้เลย รับรองว่าหลับได้ภายใน 60 วินาที ด้วยวิ ธีต ามสู ต รของ ดร.แอนดรูว์ วิลล์ จากอริโซน่า จะทำให้การนอนหลับง่ายขึ้นกว่าเดิมมาก และยังทำให้การนอนหลับเต็มไปด้วยประสิทธิภาพ ฟื้นฟูการเหนื่อยล้าของร่างกายได้เป็นอ ย่ า งดี

วิ ธีต ามสู ต ร ดร.แอนดรูว์

1 เริ่มจากนอนในท่าที่สบายที่สุด แล้วให้เรากระดกปล า ยลิ้นแตะไว้ที่เพดานปาก โดยระดับต้องอยู่เหนือฟั น คือแตะเพดานปากให้ไม่โดนฟั น ด้านบนนั่นเอง ทำแบบนั้นค้างเอาไว้

2 แล้วผ่อนลมห า ยใน ผ่ า น ออ กมาให้เต็มที่ โดยให้บริเวณช่องปากเกิดเ สี ยง วู้ส์

3 คืนลิ้นไว้ต ามปกติ แล้วปิดปากลง จากนั้นค่อยๆสูดลมห า ยใจเข้าทางจมูก ย า วๆ นับ 1-4 ในระหว่างสูดลมห า ยใจนั้น อ ย่ า ให้เกิดเ สี ยงโดยเด็ดข า ด

4 เมื่อสูดลมห า ยใจเข้าต ามเวลา แล้วให้กลั้นห า ยใจเอาไว้อ ย่ า เพิ่งปล่อยออ ก นับ 1-7

5 ย้อนทำต ามวิ ธีจากข้ อ 1-4 ซ้ำไปมาจนกว่าจะหลับไปเอง

ข้ อ ดีจากเ ท ค นิ คนี้ คือ

การทำต ามสู ต รนี้ จะทำให้ร่างกายได้รับออ กซิเจนได้มากขึ้น ทำให้ระบบประสาทผ่อนคล า ยความตึงเ ค รี ย ด สร้างสมาธิทำให้ร่างกายสงบขึ้น จึงพร้อมที่จะนอนหลับได้อ ย่ า งเต็มประสิทธิภาพ ความสงบนี้ จะทำให้ร่างกายเชื่อมต่อ กับลมห า ยใจจนเป็นหนึ่งเดียว ประสาทจะผ่อนคล า ย ทำให้หลุดออ กมาจากความตึงเ ค รี ย ดที่ต้องรับมือในแต่ละวัน และนี่คือสาเหตุที่ทำให้นอนไม่หลับนั่นเอง

พอเราทราบถึงสาเหตุที่ทำให้นอนไม่หลับแล้ว เราก็แค่กำจัดมันให้ห า ยไป การนอนหลับก็จะง่าย และสบายมากขึ้น อีกทั้งยังทำให้การนอน มีประสิทธิภาพ พร้อมที่จะรับมือ กับการทำงานในเช้าวันใหม่ หากเรานอนหลับไม่สนิทติดต่อ กันเป็นเวลานาน จะทำให้ร่างกายเหนื่อยสะสม ทำงานได้ไม่เต็มที่ และเหนื่อยล้าอยู่ตลอ ดเวลา ใครรู้สึกแบบนี้ ให้นำเอาวิ ธีนี้ไปใช้ได้เลย จะได้นอนหลับสนิทมีแ ร งพร้อมรับมือในวันถัดไป

ที่มา Sabidee  krustory