ได้มากก็เ สี ยมาก 5 ท รั พ ย์สินได้มาต้องเ สี ยภาษี

วันนี้เรามีความรู้ดีๆ มาฝากเพื่อนๆ กันค่ะ กับบทความ 5 ท รั พ ย์สินได้มาแล้วต้องเ สี ยภาษีม ร ด ก ซึ่งไม่ใช่เรื่องไกลตัว เ พ ร า ะหล า ยๆ คนก็ต้องเคยได้รับมาบ้าง นั่นก็คือม ร ด ก ซึ่งในประเทศของเรามีการจัดเก็บภาษีม ร ด กด้วยค่ะ

ขยันทำงานเก็บเ งิ น มาทั้งชีวิต หวังว่าจะเก็บไว้ใช้หลังเกษียณและที่เหลือก็ส่งต่อไปย้งลูกหลาน ไม่มีใครรู้ว่าเราจะจากโลกนี้ไปวันไหน คนส่วนใหญ่ก็มักจะไม่ได้เตรียมตัววางแผนและปล่อยให้เวลาผ่านไปจนถึงวันที่ตัวเองเ สี ยชีวิตลงและม ร ด กถูกแจกจ่ายไปยังทาย าท ยิ่งม ร ด กมีมูลค่ามากก็จะยิ่งเกิดภาระทางภาษีแก่ผู้รับม ร ด กมากขึ้นต ามไปด้วย

ต าม พระราชบัญญัติภาษีการรับม ร ด ก พ.ศ. 2558 ผู้ที่มีหน้าที่เ สี ยภาษีการรับม ร ด ก คือ ผู้รับม ร ด กที่ได้ม ร ด กสุทธิหลังหักภาระติดพันต่างๆ แล้ว เช่น ภาระจำนอง ฯลฯ จากเจ้าม ร ด กแต่ละร า ยในคราวเดียวหรือหล า ยคราว ให้เ สี ยภาษีเฉพาะมูลค่าม ร ด กสุทธิส่วนที่เกิน 100 ล้านบาท ในอัตราภาษีร้อยละ 10

แต่ถ้าผู้ได้รับม ร ด กเป็นบุพการีหรือผู้สืบสันดานก็ให้เ สี ยภาษีในอัตราภาษีร้อยละ 5 ไม่คำนึงถึงจำนวนครั้ง หรือ จำนวนหน่วยของท รั พ ย์ม ร ด กที่ได้รับ ท รั พ ย์ม ร ด กที่ต้องเ สี ยภาษีต้องเป็นสิ่งของที่มีทะเบียน ได้แก่

ย านพาหนะ

เ งิ นฝาก

หลักท รั พ ย์

อสังหาริมท รั พ ย์

ท รั พ ย์สินทางการเ งิ นอื่นๆ ที่กฎห ม า ยกำหนด

ส่วนผู้ที่มีหน้าที่ เ สี ยภาษี การรับม ร ด ก

บุคคลที่มีสัญชาติไทย (บุคคลธรรมดา และ นิติบุคคล)

บุคคลธรรมดาที่ไม่มีสัญชาติไทย แต่มีถื่นที่อยู่ในประเทศไทยหรือได้รับท รั พ ย์สินที่อยู่ในประเทศไทย

ขณะที่ ผู้มีสิทธิได้รับ ยกเว้น ภาษีการรับม ร ด ก

ผู้ที่ได้รับม ร ด กจากเจ้าม ร ด กที่ต ายก่อนวันที่กฎห ม า ยใช้บังคับ

คู่สมรสของเจ้าม ร ด ก

บุคคลผู้ได้รับม ร ด กที่เจ้าม ร ด กแสดงเจตนาหรือเห็นได้ว่ามีความประสงค์ให้ใช้ม ร ด กนั้นเพื่อประโยชน์ในกิจการศาสนา กิจการศึกษา หรือ กิจการสาธารณประโยชน์

หน่วยงานของรัฐและนิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในกิจการศาสนา กิจการศึกษา หรือ กิจการสาธารณประโยชน์

บุคคลหรือองค์การระหว่างประเทศต ามข้อผูกพันที่ประเทศไทยมีอยู่ต่อองค์การสหประชาชาติหรือต ามกฎห ม า ยระหว่างประเทศ หรือต ามสัญญาหรือต ามหลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติต่อ กันกับนานาประเทศ

4 ขั้นตอนวางแผน ม ร ด กเพื่อลูกหลาน

1 วางแผนการมอบม ร ด ก

2 ศึกษากฎห ม า ยภาษีม ร ด กและภาษีจากการให้

3 ทำบัญชีท รั พ ย์สินอยู่เสมอ

4 เลือ กส่งต่อม ร ด กเป็นท รั พ ย์สินที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี

เจ้าพนักงานประเมิน มีอำนาจประเมินภาษีและเรียกเก็บภาษีให้ครบถ้วน พร้อมเบี้ยปรับและเ งิ นเพิ่ม หากเราไม่เ สี ยภาษีต ามกำหนด อธิบดีกรมสรรพากรก็จะมีอำนาจสั่งยึด อายัด และข า ยทอ ดตลาดท รั พ ย์ม ร ด กโดยไม่ต้องขอศาล ดังนั้น จึงควรวางแผนภาษีม ร ด กอ ย่ างถูกต้องต ามกฎห ม า ยและอ ย่ าลืมว่า หลีกเ ลี่ ย งภาษีการรับม ร ด ก ถือเป็นความผิ ดอาญา

ที่มา painyacheewit.com