ใครเป็นบ่อยควรรู้ วิ ธีแก้บ้านหมุนเวียนหั ว ทำง่าย

สำหรับอ า ก า รเวียนศี ร ษะบ้านหมุน เ ชื่อว่าหล า ยคนคงเคยเป็นแบ บนี้แน่นอนเลยอาการแบบนี้ถือว่ าอาจทำให้เรานั้นรู้สึกไม่ค่อยสบายและคนที่มีอายุมากหรืออยู่ในช่วงวัยทำงานห นักมักมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเวียนศี ร ษะบ้านหมุนเหมือนสิ่งของรอบตัวหมุนเคว้งไปมาจะทำให้มีอาก า รมึนงงอาเจียนและทรงตัวไม่อยู่

อาการบ้านหมุนเกิ ดจากอะไร

เกิดจากความผิ ดปกติของอ วัยวะภายในหูชั้นในที่ทำหน้าที่ควบคุมความสมดุลของร่ างกาย จึงทำให้เกิดอาการบ้านหมุน เพราะร่ างกายเ สี ยความสมดุลในการทรงตัว ทำให้ผู้ป่ ว ยรู้สึกว่าสิ่งแวดล้อมหมุนรอบตัวเอง หรือตัวเองกำลังหมุนทั้งๆ ที่อยู่กับที่ บางรายอาจมีรุ นแรงมากจน มีอาการคลื่นไ ส้อาเจียนร่วมด้วย

เมื่อเกิ ดอาการเวียนหัวบ้านหมุนควรทำอ ย่ างไร

อาการเวียนศีรษะและอาเจียน มาก ๆ อาจทำให้ร่างกายสู ญเ สี ยน้ำ และเกลือแร่อ ย่ างรวดเร็ว ส่งผลทำให้ความดันในเลือ ดต่ำและอาจเกิดภาวะช็อ ก ดังนั้นหากเกิดอาการขณะทำกิจก ร ร มต่าง ๆ ควรปฏิบัติดังนี้

1 หยุดนั่งพัก หรือควรนอนพักสักครู่จนกว่าอาการจะดีขึ้น

2 หลีกเ ลี่ ย งปัจจัยที่อาจกระตุ้ นให้อาการแย่ลง เช่น การเปลี่ยนอิริย าบถอ ย่ างรวดเร็ว การก้ม หรือเงยคอนาน ๆ

แ น ะนำท่าบริหารช่วยล ดอาการเวียนหัว บ้านหมุน

1. บริหารศีรษะ ก้มศีรษะไปข้างหน้าแล้วแหงนไปข้างหลัง โดยทำอ ย่ างช้า ๆ ขณะลืมต า แล้วค่อยเพิ่มเร็วขึ้น ทั้งหมด 20 ครั้ง หลับต าแล้วค่อย ๆ หันศีรษะจากด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่งอ ย่ างช้า ๆ แล้วค่อยเพิ่มเร็วขึ้น ทั้งหมด 20 ครั้ง

2. บริหารต า มองขึ้นบนแล้วมองลงล่าง ทำช้า ๆ แล้วค่อยเพิ่มเร็วขึ้น จำนวน 20 ครั้ง กลอ กต าจากซ้ายไปขวา โดยเริ่มทำอ ย่ างช้า ๆ เช่นกัน จำนวน 20 ครั้ง

3. บริหารในท่านั่ง ยกไหล่ขึ้นลง 20 ครั้ง หันไหล่ไปทางขวา แล้วหันไปทางซ้าย ทำจำนวน 20 ครั้ง

4. การเคลื่อนไหว เดินขึ้นลงบันได ขณะลืมต า 10 ครั้ง ขณะหลับต าอีก 10 ครั้ง ใช้อุปกรณ์เสริมคือลูกบอลย างโดยโยนลูกบอลย างจากมือหนึ่งไปยังอีกมือหนึ่ง โยนให้สูงเหนือระดับต า ทำอ ย่ างน้อย 10 ครั้ง อ าการเวียนหัวหรือบ้านหมุนเป็นโ ร คที่เกิดขึ้นได้กับทุกเ พ ศทุกวัย หากมีอาการที่รุ นแรงควรรีบเข้าพบแพทย์เพื่อรับการวินิจฉัยโ ร คและพิจารณาวิ ธีการรั ก ษ าที่เหมาะสมต่อไป

วิ ธีป้องกันอาการเวียนหัว บ้านหมุน

ควรง ดดื่มเครื่องดื่ มที่มีแอลกอฮ อล์ รวมถึงรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ พักผ่อนให้เพียงพอและออ กกำลังกายสม่ำเสมอ จะช่วยล ดความเ สี่ ย งที่จะเกิดโ ร คได้ และวันนี้เรานั้นเอาตัวช่ วยมาฝากค่ะ การกิ นส มุนไพรก็ช่วยได้นะ จะเป็นอ ย่ า งไรนั้นเราไปชมกันเลยดีกว่าค่ะ สิ่งที่จะช่วยได้ก็คือ ต้นน้ำน ม ร า ชสีห์ เป็นส มุ นไ พ รที่ช่วยให้เรานั้นห า ยจากอ าการนี้ได้ให้เพื่อนๆนั้นซื้ อมาปลูกหรือว่าซื้ อแบบที่เป็นใบต ากแห้งมาแล้วก็ได้

วิ ธีการทำนั้น ก็ไม่ได้ยุ่งย ากอะไรเลย

1 เริ่มแรกเลยให้นำเอา ต้นน้ำน มราชสีห์ไปล้างทำความส ะ อ า ดให้เรียบร้อยก่อน

2 จากนั้นก็ ให้แล้วนำไปผึ่งแ ด ดให้แห้งเลย โดยเอามาเป็นชิ้นๆได้เลย

3 และรอจน มันแห้งได้ที่แล้วจากนั้นให้คั่วจนเหลือง ๆ ก็ใช้ได้แล้ว

4 นำมาต้มช งดื่มเป็นน้ำชาได้เลยหรือจะเก็บไว้ดื่มแบบจิบ ๆ ก็ได้นะหรือจะใช้สูตรการหยิบเอาต้นน มราชสีห์นี้ไปใส่ในถ้วย 1 ขยุ้มมือ แล้วเทน้ำร้อนลงไปเลย เราจะได้ชาส มุ นไ พ รบำรุง ร่ า งกายที่ดีอีกอ ย่ า งลองเอาไปทำกันดูนะรับร อ งว่าได้ผล ดีแน่นอน

เป็นยังไงกันกับเรื่องราวที่นำมาให้อ่ า น กันในวันนี้ หวังว่าคงจะเป็นส า ระที่เป็นประโยชน์ต่อท่านไม่มากก็น้อยทั้งนี้ถ้ามีความผิ ดพลาดประการใดขออภั ยไว้ณที่นี้ด้วยทางเราจะพย าย ามปรับปรุงให้ดีขึ้นต่อไปฝากเป็นกำลังใจให้เราโดยการก ด ไ ลค์และแ ช ร์ถ้าข้ อมูลข่ า วส า รนี้ถู กใจท่าน

ที่มา คิดดี  kiddeepost