โรยปูนข า วลงดินก่อนปลูกพืช ช่วยให้พืชโตเร็ว

ในการทำเกษตรการเตรียมดินเป็นสิ่งที่สำคัญ เพร าะถ้าหากดินเราดี ปลูกอะไรก็งาม รั ก ษ าง่าย หากเราทำการเกษตรไปนานๆดิน มักจะเ สื่ อ มสภาพ ถ้าหากเราไม่บำรุง การปลูกพืชก็จะย ากและไม่ค่อยงาม โ ร คของพืชก็ต ามมา วันนี้เราเลยมีสาระดีๆกับการบำรุงดิน มาฝากกัน จะเป็นอ ย่ างไรเราไปดูกัน

สังเกตไหมว่าเกษตรกรหล า ยคนนั้น มักจะต้องใช้ปูนข า วมาโรยต้นไม้รวมไปถึงนำไปผสมกับดินปลูก เป็นการปรับสภาพดินที่มีค่าความเป็นก ร ดที่สูง แต่ว่าก็ไม่ใช่ดินทุกที่จะจำเป็นต้องใช้ปูนข า วถ้าไม่อ ย า กจะสิ้นเปลืองงบมากไปก็ตรวจค่าดินก่อน ปูนข า วจะทำให้ค่าดินเป็นกลางและสามารถปลูกพืชผักได้นั่นเอง และเวลาปลูกพืชก็ร ะ มั ด ร ะ วั งอย่ าให้มีน้ำขังเพร าะถ้าขังแบบนั้นต้นไม้ก็เ น่ าได้เหมือนเดิม

สำหรับคนที่ปลูกผักนั้นจะต้องมีแหล่งน้ำเพียงพอให้ผักด้วยเช่นกัน เนื่องจากผักนั้นชอบชื้นสูงแต่ว่าไม่ชอบมีน้ำขัง เวลาจะปลูกให้ขุดดินแล้วต ากแดดไว้ก่อนสัก 7 วัน เพื่อ กำ จั ดวั ช พื ชและเชื้ อร าได้ เอาปูนข า วมาผสมด้วยกันหากดิน มีความาเปรี้ยวเกินไป โดยเฉพาะพื้นที่นาที่มีน้ำท่วมขัง มีซ า กพืช ซ า กสั ต ว์จะทำให้ดินเป็นก ร ดมากกว่าเดิม ปูนข า วเลยช่วยได้

ปกติแล้วดินก็จะมีความเป็นก ร ดอ่อน ๆ อยู่ มีค่า pH ที่ 6 – 7 แต่เรามองด้วยต ามันก็ไม่รู้ว่าแบบไหนคือ ก ร ดมากน้อย แต่อาจจะพอสังเกตได้จากสภาพพื้นที่ว่ามีซ า กพืชสั ต ว์เยอะแค่ไหน หากพื้นที่ดินปลูกของคุณมีความเป็นกลางอยู่แล้วก็ไม่ต้องผสมปูนข า วไม่ต้องโรยเลยก็ยังได้

สำหรับการปลูกพืชปกติที่ปกติแล้วเราก็ได้ผลผลิตอยู่ ไม่มีอะไรน่ากังวลเลยแบบนั้นก็ไม่ต้องใช้ปูนข า วก็ได้ สิ่งสำคัญอย่ างหนึ่งที่ควรคำนึงถึงในการทำเกษตรนอ กจากดินปลูกที่ดีแล้วคือ การหาสู ต รหาปุ๋ ยมาบำรุง ส่วนจะเป็นเคมีหรืออินทรีย์ก็ต ามแต่สะดวก พิจารณากันได้อยู่แล้วว่าแบบไหน มีข้ อ ดีข้ อเ สี ยอะไรบ้าง แต่ถ้าหากว่าดิน มันไม่ไหวจริง ๆ ปลูกอะไรก็ไม่ได้เลยก็จะมองข้ามปูนข า วไปไม่ได้

ที่มา kasetchaoban