โบราณว่าไว้ 15 ต้นไม้มงคล ปลูกติดบ้านไว้ เป็น มงคลแก่ชีวิต เงินทองไหลมา

ต้นไม้มงคล ต้นไม้เสริมโชคลาภ คนรักต้นไม้นิยมนำมาตกแต่งบ้าน เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมีต้นไม้มงคลที่น่าสนใจ สำหรับต้นไม้มงคลที่คนไทยนิยมปลูกกัน ก็มีอยู่มากมายหล า ยชนิด เป็นไม้ดอ กไม้ประดับ

การปลูกต้นไม้ ในบริเวณบ้ านของเรานั้น ได้ มีประโยชน์หล า ยอย่ าง ไม่ว่าจะประดั บเพื่อ ความสวยงาม ให้ร่มเงาค วามร่มรื่นได้ หรือนำผลนำดอ กมา ทาน มาปรุง อาหารก็ได้

ที่สำคัญแล้ว ยั งมีต้นไม้บางชนิดที่ ต ามความเชื่ออย่ างไทยโบราณที่บอ กต่อ กัน มาช้านาน ในเรื่องช่วย เสริมสิริมงคล ให้บ้านหลังนั้นและบุคคลที่อาศั ยอยู่ด้วย

ใครที่ชื่น ชอบเรื่อ งต้นไม้ และบ้านไห นที่กำลังม องหาต้นไม้ปลูกไว้ประดับบ้าน เอาใจคนรักต้น ไม้ได้ ด้วยข้ อมูล 15 ต้นไม้มงคล ที่ควรปลูก ไว้บริเวณบ้าน เสริมบารมี มงคลชีวิต เงินทองไหลมาเทมา

1 ต้น ม ะยม

ด้วยชื่อ มะยม ต ามด้วย ควา มเชื่อโบราณเข าเชื่อ กันว่า การปลู กต้น มะยมจะทำ ให้คนนิ ยมชมชอบด้วย รักใคร่ มีชื่อเ สี ยง ไม่มีคนคิดร้ า ยหรือเป็นศัต รูนั่นเอง และถ้า หาก ปลูกต้น มะยมไว้ ทางทิศตะวันตก จะช่วยป้องกั นวิญญาณร้ า ย ภูตผีปีศ า จได้ด้วย

2 ต้นกระดังงา

ด้ว ยชื่อ ที่ได้ เป็ น มงคล เชื่อ กันว่าการป ลูกต้นกระ ดังงา ทำให้คนในบ้าน มีชื่ อเ สี ยง โด่งดังไป และเป็นที่ นับหน้า ถือต า มีเงินทอง มี ล า ภ ย ศ ควรปลูกในวันพุธ ไว้ท างทิศตะวันอ อ กของตัวบ้าน เพื่อให้แสงอาทิตย์ สาดส่องได้ จะช่วยให้ชื่อเ สียงขจร ขจายไปทั่ว

3 ต้นขนุน

การ ได้ ปลูกต้ นขนุนจะทำให้ ผู้อยู่อา ศัยได้รับกา รสนับสนุน ดี มีคนคอยอุปการะอุด หนุนจุนเจือ และ คอยให้ความช่วย เหลือ มีคนสรรเสริญ สามารถป้ องกันอั น ต ร า ย

และ คนใส่ร้ า ยป้ายสีได้การปลูกควรเลือ กปลูกทางทิ ศตะวันตกเฉียงใ ต้ นั้น จะดีที่สุด ผู้ที่ปลูกควรเป็นหัวหน้าครอบครัว และควรปลูกใ นวันจันทร์ หรือวันพฤหัสบดี

4 ต้นกว นอิม

คนไ ทยได้ ให้ความเ คาร พบูชากันทั่วไป และ เชื่อ กันว่าต้นกวน อิมเงินกวนอิ มทอง เป็นต้นไม้ ที่ ศั กดิ์สิทธิ์และมักจะใช้ต้ นไม้ทั้งสองชนิดนี้ มาประกอบใน พิธีบูชาเทพเจ้า ด้วย เชื่อ กันว่า เมื่อปลูกกวนอิ มในบ้านจะเกิดเป็นสิริม งคล ให้มีฐา นะดี มีความร่ำร ว ยยิ่งขึ้น

5 ต้น มะม่วง

นอ กจากจะ ให้ร่มเงาได้ด้วยแล้วนั้น และผลก็ แสนอร่อยแ ล้ว มะม่วงยังเป็นต้นไม้มง คลที่มีค วามเชื่อมาตั้ง แต่พุทธกาล ได้ว่า จะทำใ ห้ผู้อยู่อาศัย

ในบ้ านร่ำร ว ยยิ่งขึ้น ยิ่งขึ้น และก็ ยั ง จะ ช่วยป้องกัน ไม่ให้คนอื่น มารังแก รังควาน หรือใส่ความ ได้ด้วย ควรที่จะ ปลูกต้น มะม่วงไว้ทางทิศใต้ของบ้าน

6 ต้นโกศล

ชื่อโกศล พ้องกับคำว่ า กุศล จึงได้ เ ชื่อว่า คือ การสร้างบุญ คุณงามความดีช่วยคุ้มคร องให้อยู่เย็ นเป็นสุขดี โกศล และ เป็นไม้ยืน

ต้นที่ได้รับความนิย มมาก ใบมีสีสัน สวยสด ความหมายดี โดยเฉพาะภายในพระราชวัง และวัด ปลูกเพื่ อหวังไว้ ให้เกิ ดความร่มเย็นเป็น สุข

หากนำมาปลูก ในบ้าน ก็จะทำได้ ให้ครอบค รัวมีแต่ความสงบสุข ปราศจากค วามขัดแย้งใดๆ แนะนำให้ปลูกต้นโกศลในวันอังคาร

และปลูกไว้ทางทิศตะวันออ ก ของบ้านเพื่อรับแส งแดดย ามเช้า จะทำให้เห็นสีสันของใบที่สวยสด ดึงดูดสายต าของผู้ที่ พบเห็น

7 ต้นไผ่

เป็นต้นไม้ ที่ ม งคลที่มีควา มเชื่อว่า กอไผ่ นั้น จะทำให้คนใน ครอบครัวเกิดควา มปรองดอง สามัคคี ไม่แตกแตก รักใคร่กัน และไผ่นั้น ยัง

เป็นต้นไม้ ที่อ่อนต ามลม จะทำให้ได้ เป็นคนอ่อน น้อมถ่ อมตน ถ้าปลูกไผ่สีสุกจะช่วยให้สม าชิกในบ้าน ประสบความสำเร็จได้ด้วย ร่ำร ว ย เงินทอง

และมีควา มสุขกันถ้ว นหน้าไป เพราะชื่อ ไผ่สีสุกไปคล้องกับ คำอวยพรที่ว่า มั่งมีศรีสุข นั่นเอง และต ามตำราฮว งจุ้ย

ของจีนบอ กไว้ว่า ต้นไผ่เป็นสัญลัก ษณ์ของ ความสง่าเหนือธรรมชาติไปอีก ถ้าหากป ลูกไว้ในบ้านจะเสริมมงคลให้ผู้อยู่อาศัย

เป็นคน มุ่ง มั่น ตั้งใจจริง มีสติปัญ ญา เอื้ออารี และกตัญ ญูรู้คุณ ควรปลูกต้นไผ่ไว้ริมรั้วของบ้าน หรือบ ริเวณที่โล่งกว้าง

ได้ให้ต้น ไผ่ได้แตกหน่อเจริญงอ กงาม และค วรปลูกไว้ ทางทิศตะวันออ ก เพื่อให้ต้นไผ่ได้รับแสง แดดย ามเช้า

8 ต้น มะขาม

ปลูกเพื่อได้ ต้อง การให้ผู้อื่ นเกรงขาม เพราะได้ เชื่อ กั นว่า ต้น มะขามจะทำให้ผู้อยู่อ าศัยเป็นที่น่าเกรง ขามน่ายำเกรง และทำให้ผู้คนชื่นชอบ นอ กจากนี้ และ ยังช่วยป้ องกันคดีความ การทะเลาเบา ะแว้ง และวิญญาณภูต ผี ปี ศ า จ แนะนำไป ให้ ปลูกต้น มะขามไว้ทาง ทิศตะวันตก

9 ต้นราชพฤกษ์ หรือ ต้นคูน

ซึ่ง ที่ เป็นต้นไม้ป ระจำชาติไทย เด่นที่ดอ กสีเหลือ งทองสวยอร่ามเป็นพวงระย้าสว ยงาม และ เชื่อ กันว่าจ ะช่วยให้ผู้ที่อยู่อาศัยในบ้าน มีความเจริญรุ่งเรืองเป็ นทวีคูณ มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี ใบของราช พฤกษ์ก็มักถูกนำไปใช้ทำพิธีสะเดาะเคราะห์ คนจึงเชื่อว่า ราชพฤกษ์เป็นต้ นไม้ที่มีความศักดิ์สิทธิ์ ได้ มากทีเดียวปลูกไ ว้ทางทิศตะวั นตกเฉียงใต้ของบ้าน

10 ต้นเข็ม

ดอ กเข็ม ซึ่งใช้ในการป ระก อบพิธีไหว้ครู และ เป็นสัญลัก ษณ์แทนความฉลาดหลั กแหลมเปรี ยบกับเข็มที่แหลมคมด้วย และการปลู กต้นเข็มไว้ในบ้ านเชื่อ กันว่านั้น จะได้ ทำให้สมาชิกในบ้าน มีควา มฉลาดหลักแหล มเหมือนกับดอ กเข็มและก็ ยังช่ว ยให้มีปฏิภาณไห วพริบ เอาตัวรอ ด ที่ ได้ดีให้คน ที่กำลังศึกษาเล่าเรียนเป็ นผู้ลงมือปลูก โดยเลือ กปลูกทางทิศตะวันออ ก และปลูกในวันพุธ

11 ต้นโป๊ยเซียน

เชื่อว่าจะนำโชค ลาภมาให้ จะได้ ทำให้ค รอบครัว สงบสุขดี และเป็นต้นไม้เสี่ ยงทาย ถ้า หากบ้านไห นปลูกต้นโป๊ยเซี ยนออ กดอ กได้ 8 ดอ ก ก็จะมีโชคลาภ เงินทอง ได้เลื่อนยศเลื่ อนตำแหน่ง

เพราะ โป๊ยเ ซีย น นั้นคือ เป็นตัวแทนข องเทพเจ้า 8 องค์ ที่จะนำความเจริญ รุ่งเรือง และช่วยป กป้องคุ้มครองผู้ที่เป็นเจ้าของ นิยมให้ผู้ที่มีอายุ หรือญาติผู้ ให ญ่ ที่น่าเคารพนับถือ นั้นได้ มาลงมือปลูกให้ ทางทิศตะวันออ กเฉียงใต้ และคว รปลูกในวันพุธ ที่สำคัญควรเลือ กดอ กสีเหลือง หรือสีส้ม จะเป็น มง คลมากที่สุด

12 ต้นวาสนา หรือ วาสนาอธิษฐาน

เชื่อ กันว่า หากบ้ านใดปลูกต้ นวาสนา นั้นแล้ว จะทำให้มีความสุข ความสมหวังในชี วิต และเป็นต้ นไม้แห่งโชคลาภ ถือเป็นดอ กไม้เสี่ยงทายหากต้นวาส นาบ้านไหนออ กดอ กสวยงาม ได้ดีอีก

จะทำให้มีโช คลาภ ปรารถนาสิ่งใ ด นั้น ก็จะสมดังใจมุ่ งหมาย ต ามตำร าแนะนำให้ปลู กทางทิศตะวันออ กเฉียงเหนือ และด้วย เนื่องจาก ต้นวาสนาเป็ นต้นไม้ที่ ให้ประโยชน์ทางใบ จึง ที่ ควรจะ ปลูกใ นวันอังคาร โ ดยให้ผู้หญิงเป็นผู้ป ลูกจะดีที่สุด เพราะได้ ชื่อวาสนาอธิ ษฐานเป็นชื่อที่เหมาะกับ สุภาพสตรี

13 ต้นแก้ว

มีจุดเด่ นดอ กสีขาวส่งกลิ่ นหอมรัญจวนใจ ที่ มาก และ นิยมปลู กไว้ริมรั้วบ้าน หรือปลูกลง ในกระถางเพื่อประ ดับ ไว้ที่ ภาย นอ กอาคารก็ได้ โดยคำว่า แก้ว หมายถึงสิ่งของมี ค่าที่คนนับ ถือบูชา

เปรียบ ได้ คือ กับข องมีค่าสูงดั่งดวงแก้ว ทำให้ได้เ กิ ดความเชื่อที่ว่า หากปลูก ต้นแ ก้วไว้ประจำบ้าน จะทำใ ห้สมาชิกในบ้านเป็นคนที่มีจิตใจบริสุทธิ์เหมือนแ ก้ว มีความเบิกบ านใจ ที่ดี และมีคนรักดั่ง แก้วต าดวงใจนั่นเองแนะ นำให้ป ลูกในวันพุธ และปลูกไว้ทาง ทิศตะวันออ ก

14 ต้นบา นไม่รู้โรย

ชื่อบานไม่ รู้โรยเป็นชื่อมงค ล ที่ดี หมายค วามถึง ความยั่ง ยืน ความอ ดทน และไม่ ย่อท้อ ถ้า หากเป รียบกับความรั ก นั้น ก็เหมือนความรักที่ยั่งยืน ช่วยให้ผู้อยู่อาศั ยและคู่รักมีคว ามผูกพัน มั่นคงต่อ กันไปนานๆ ปราศจากความโรยรา หรือผันแปรตลอ ดไปคว รปลูกในวันพุธ

15 ต้น กล้วย

คนไท ย ใน สมัยก่อน ได้ นิยมปลูกไว้ ในบ้านกันอย่ างแพร่หล า ย สามา รถนำส่วนต่างๆ ของต้นกล้ วย นั้น ทั้งหัวปลี ลำต้น ผล ใบ ฯลฯ มาทำประโยช น์ได้มาก มายแล้ว อีก ทั้งยังมีความเชื่ อว่าจะช่วยให้ การทำ งานก็ ราบรื่น คิดสิ่งใ ดทำสิ่งใดก็ง่ายเหมือนปอ กกล้วยเข้า ปากนั่นเองได้ ปลูกต้ นกล้วยไว้ทางทิศตะวันออ ก ของบ้าน

สำหรับ ที่ ใครที่อย ากจะหาต้นไ ม้มาปลูกประดับบ้าน ตอน นี้ นั้น คงพอจะนึกออ กแล้วนะคะ ว่าจะเลือ กต้นไม้ชนิดไหน มาปลูก ดีถ้าหากต้องการเสริมศิริ มงคลต ามความเชื่อแบ บไทยโบราณ ลองเลือ กต้นไม้ที่ เรานำมาฝากกัน ไปปลูกที่บ้านคัณ คุณจะได้ใช้ ประโยชน์จากต้นไ ม้ ให้ร่มเงา ที่ ความ สวย งามน่าชม แล้วยังเสริมดวง เป็นสิริมง คลอีกด้วย

ที่มา  numnungonline  mymongkol