แนวทางทำสวนพอเพียง 1 ไร่ มีกิน มีใช้สร้างร า ยได้ทั้งปี

การทำเกษตรแบบผสมผสานคือ ระบบการเกษตรที่มีการปลูกพืชและการเลี้ยงสั ต ว์ มีสั ต ว์หล า ยชนิดในพื้นที่เดียวกัน โดยที่กิจก ร ร มการผลิตแต่ละชนิดจะต้องสามารถเกื้อ กูลประโยชน์ต่อ กันได้อ ย่ างมีประสิทธิภาพ เป็นการใช้ท รั พย ากรที่มีอยู่ภายในไร่นาอ ย่ างเหมาะสมเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ในยุคปัจจุบันหล า ยท่านย ากหลีกหนีจากเมืองใหญ่คนวุ่นวายออ กมาหาความสงบด้วยการทำไร่อยู่แบบพอเพียงด้วยเกษตรผสมผสาน ซึ่งการทำเกษตรผสมผสานถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือ กสำหรับผู้ที่มีพื้นที่น้อยแต่อย ากใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด โดยวันนี้จึงขอนำเสนอไอเดียการจัดการพื้นที่หนึ่งไร่ในการทำการเกษตรด้วยผสมผสาน มาฝากทุกคนค่ะ

ในพื้นที่หนึ่งไร่นี้ให้แบ่งเป็นส่วนใหญ่ๆ 2 ส่วน นั่นคือ ส่วนแรกสำหรับพื้นที่อยู่อาศัยอีกส่วนหนึ่งคือปลูกพืชผลทางการเกษตร ซึ่งวิ ธีนี้ได้รับการเผยแพร่มาจากคุณวีรยุทธ ศรีเลอจันทร์ (วิสาหกิจชุมชนเพชรพิมาย) แนะนำให้แบ่งพื้นที่ 1 งานสำหรับสร้างบ้าน และบ่อเก็บน้ำและพื้นที่ที่เหลืออีก 3 งาน สำหรับการเพาะปลูก โดยเน้นการปลูกพืชแบ่งออ ก 3 ระยะนั่นคือ ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะย าว

พืชระยะสั้น

เป็นพืชที่สำหรับปลูกไว้เก็บเกี่ยวได้ในระยะช่วงสั้นๆ ซึ่งเป็นพืชผักผลไม้ที่มักใช้รับประทานในครอบครัวถ้าเหลือจากรับประทานก็สามารถนำไปข า ยได้ พืชที่จะปลูกนี้ควรให้ผลผลิตได้ทุกวันหรือให้ผลผลิตไม่ต่ำกว่าอาทิตย์ละครั้ง โดยพืชระยะสั้นที่แนะนำให้ปลูกเช่น เห็ดนางฟ้า เห็ดฟาง ซึ่งสามารถทำโรงเรือนเล็กๆไว้ปลูกได้และให้ผลผลิตเร็ว หรือจำพวกผักกินใบเช่น ต้นหอม คื่นช่าย ผักบุ้ง ที่สามารถตัดใบแล้วก้สามารถงอ กขึ้น มาได้อ ย่ างรวดเร็ว

พืชระยะกลาง

เป็นพืชที่อาจจะต้องใช้เวลาปลูกนานนิดหน่อย อาจเก็บผลผลิตได้ปีละ 1-2 ครั้ง หรืออาจต ามฤดูกาล โดยการปลูกพืชชนิดนี้ให้ศึกาาเรื่องการทำให้มีผลผลิตออ กนอ กฤดูเนื่องจากเมื่อนำไปข า ยจะมีร า ค าสูงกว่าข า ยในช่วงฤดูกาลของพืชนั้นๆ โดยพืชระยะกลางที่แนะนำให้ปลูกเช่น มะนาว มะพร้าว มะละกอ มะม่วง กล้วย เป็นต้น ซึ่งร า ยได้ในส่วนนี้ควรเก็บออมไว้เป็นเ งิ นสำรองหรืออาจกันบางส่วนไว้เป็นทุนในการต่อยอ ดทำเกษตร

พืชระยะย าว

เป็นพืชที่ใช้เวลานานที่สุด อาจจะพูดได้ว่าปลูกแล้วลืมไปได้เลยเ พ ร า ะใช้เป็นเวลาหล า ยสิบปีกว่าพืชพวกนี้จะทำเ งิ นให้เราได้ โดยสามารถปลูกให้เป็นรั้วบ้านเป็นแนวเขตได้ ซึ่งในพื้นที่หนึ่งไร่พืชระยะย าวนี้จะสามารถปลูกได้มากเนื่องจากพื้นที่โดยรอบ 1 ไร่จะมีความย าว 160 เมตร สามารถปลูกห่างกัน 2 เมตร/ต้น โดยพืชระยะกลางที่แนะนำให้ปลูกคือไม้เศรษฐกิจ เช่น ไม้สัก ไม้เต็ง ย างนา ไม้แดง ไม้ประดู่ เป็นต้น ซึ่งเ งิ นในส่วนนี้แม้จะใช้ระยะเวลาในการปลูกแต่แน่นอนว่าจะมีร า ค าสูงได้เ งิ นก้อนใหญ่กว่าพืชระยะกลางและระยะสั้นแน่นอน

พื้นที่ 1 ไร่เพียงพอต่อ การทำเกาตรผสมผสานถ้าเราทำการวางแผนอ ย่ างดีและคำนวณค่าใช้จ่ายต่างๆให้รัดกุมรอบคอบ โดยมีข้ อ ดีในการทำเกษตรผสมผสานในพื้นที่ไม่ใหญ่โตนักก็ทำให้เราได้ดูแลอ ย่ ามั่วถึงไม่ต้องจ้างคนงานอีกด้วยค่ะ

ที่มา Postnoname