แค่ตอ กตะปูลงไป มะละกอออ กลูกด กเต็มต้น

สำหรับใครที่กำลังปลูกมะละกอหรือปลูกไว้นานแล้วแต่ไม่ค่อยออ กลูก ถ้าจะปลูกใหม่ก็กลัวจะไม่ด กอีก วันนี้เราเลยจะพามาดูเ ค ล็ ด ลั บดีๆที่ทำให้มะละกอนั้นออ กลูกด กได้แบบง่ายๆไม่ต้องหาอุปกรณ์มากมายให้ยุ่งย าก จะเป็นอะไรนั้นเราไปดูกันเลย

กระแสปลูกมะละกอ กำลังเป็นที่สนใจของเกษตรกรมากมาย แต่ด้วยลำต้นที่สูง ส่งผลให้เก็บผลผลิตได้ย าก วันนี้จึงขอนำเสนอวิ ธีเด็ด ที่ทำให้มะละกอต้นเตี้ยลูกด ก บ้างก็บอ กกัน มาว่าก่อนลงกล้าปลูก ให้เด็ดรากแก้วออ กแล้วนำปูนข า วไปทาส่วนที่เป็นแผลไว้ จะทำให้มะละกอได้ผลด ก เรื่องนี้จริงหรือไม่อ ย่ างไรไม่รับประกัน แต่สิ่งที่สำคัญที่พิจารณาได้ คือ อ ย่ าให้ต้นกล้าข า ดน้ำเป็นอันข า ด เพราะจะทำให้ต้น มะละกอเฉาได้ แต่หล า ยคนยังไม่ทราบว่าในการทำสาวต้น มะละกอมีข้ อ ดีหล า ยประการ อาทิ ได้ลักษณะและคุณภาพผลเหมือนต้นแม่พันธุ์เดิม ไม่ต้องปลูกมะละกอใหม่ทุกปี

เ ค ล็ ด ลั บที่เรานำมานำเสนอวันนี้ เป็นวิ ธีโบราณ จากภูมิ ปั ญ ญ า ชาวบ้านที่ได้รับการสืบทอ ดมาอ ย่ างช้านาน นี่คือเ ค ล็ ด ลั บอีกหนึ่งวิ ธีการทำให้มะละกอ ด กคือ การตอ กตะปูเข้าที่ลำต้นของมะละกอ ซึ่งเป็นการกระตุ้นต้น มะละกอจะทำให้ลำต้น มะละกอผลิตดอ กออ กผลด กติดมากมาย เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านภูมิปัญญาไทยมานาน วิ ธีการทำง่าย ๆ และได้ผลจริงเพราะละแวกบ้านทำกันทั้งหมด ถ้าบ้านไหนปลูกมะละกอแล้วไม่ด กไม่ติดลูกเอาไปทำเลยอ ย่ ารอช้าโดยวิ ธีการนี้ได้รับการเ ผ ยแ พ ร่มาจาก คุณแม่ ก้ อ ย เจ้าของยูทูปชาแนลช่อง แม่ ก้ อ ย พาทำ Channel ครับ

อุปกรณ์ที่ต้องใช้

1 ค้อน

2 ต ะ ปู ขนาด 1 นิ้ว

วิ ธี ทำ

1 อันดับแรกเริ่มจากเลือ กต้น มะละกอที่ ส ม บู ร ณ์ พร้อมที่จะออ กดอ กแล้ว

2 ต่อจากนั้นทำการ วั ด จากโคนต้น มะละกอขึ้น มาให้มีความสูงประมาณ 12 นิ้ว แล้วทำการ ม า ร์ ค จุดไว้กลางลำต้น

3 ขั้ น ต อ นสุดท้ายให้ ต อ ก ตะปู ไปในจุดที่ได้ทำการแต้มจุดไว้ให้มิด โดยใช้ตะปู 1 ตัว ต่อ ต้ น มะละกอ 1 ต้น เท่านั้u ก็เป็นอันเสร็จ

คำแนะนำเพิ่มเติม

ควรตั้ง โ อ่ ง น้ำแล้วใส่น้ำให้เต็ม ใกล้ๆต้น มะละกอ เนื่องจากจะช่วยให้ความ ชื้ น และเพิ่มความ เ ย็ น แก่ต้น มะละกอทำให้ออ กดอ กออ กผลได้ดีขึ้นครับ เ ค ล็ ด ลั บนี้เป็นเ ค ล็ ด ลั บโบราณ ที่ใช้ได้ผลกัน มาหล า ยรุ่นแล้วครับ

การตอ กตะปูที่ต้น ม ะ ล ะ ก อ จะทำให้ต้น มะละกอเกิด แ ผ ล ดังนั้นต้น มะละกอจึงต้องรีบซ่อมแซมตัวเอง โดยการส่งอาหารและ แ ร่ ธ า ตุ ทั้งหมดไป เ ลี้ ย ง ส่วนต่างๆมากขึ้นนั่นเอง บ้านใคร ส ว น ใครมะละกอไม่ออ ก ด อ ก ออ กผลเ สี ยทีนำวิ ธีนี้ไปใช้ได้เลยครับ รับรองไม่ผิ ดหวัง

ที่มา แม่ ก้ อ ย พาทำ C h a nnel / Po s t noname / liekr  sangkomonline