เ ท ค นิ ครดน้ำแนวใหม่ ทำให้พืชโตไว

วันนี้เรามีเ ค ล็ ด ลั บการรดนํ้าต้นพืชที่ทําให้ร า กได้รับอาหารเร็ว โดยไม่ต้องกังวลว่าหน้าดินที่ปลูกนั้นจะมีลักษณะแข็ง หรือแห้งก็ต าม เ พ ร า ะส่วนใหญ่ที่รดไปนั้น เคยทราบกันไหมว่าร า กจะได้น้ำที่เรารดเมื่อไหร่ ร า กนั้นเป็นส่วนของต้นพืชที่ช่วยดูดน้ำและอาหาร เพื่อให้ต้นพืชเติบโต หากร า กดูดน้ำได้ช้า ก็จัะทำให้ต้นพืชเติบโตได้ช้าต ามไปด้วย

อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม

1. จอบ เ สี ยม สำหรับขุ ด ดิน

2. หินก ร ว ด

3. ท่อพีวีซี ขนาด 3-4 นิ้ว

ขั้ น ต อ นการทำ

ขุดห ลุ ม รอบๆต้นไม้ที่มีน้ำไปเลี้ยงไม่พอ ขุดให้ลึกลงไปจนเห็นร า กต้นไม้ประมาณ 1 เมตร ถ้าเป็นต้นไม้ที่เอามาปลูกใหม่ ก็ให้ลึ ก พอที่ร า กจะลงไปได้หมด

จากนั้นโรยหินกรวดทับด้านล่าง รอบๆห ลุ ม ที่ขุดให้เต็มพื้นที่

ขั้ น ต อ นต่อมาใส่ท่อพีวีซีลงไปในหลุม ใส่ลงไปด้านข้างของหลุม

จากนั้นโรยกรวดให้รอบท่อพีวีซี (เฉพาะรอบท่อ pvc) เพื่อให้ท่อแน่นไม่ล้ม และโรยในท่อพีวีซีด้วย

ต่อมาใส่ต้ น ไม้ที่เตรียมไว้ ส่วนพื้นที่ที่เหลือให้ใช้ดิ น กลบลงไปให้หมด กลบดินให้แน่น

เมื่อร ด น้ำต้นไม้ ก็ให้รดใส่ลงท่อพีวีซี ที่เราได้ติดตั้งไว้ น้ำก็จะสามารถไหลลงถึงร า กต้นไม้ได้อ ย่ า ง เต็มที่ ไอเดียนี้ถือเป็นวิ ธีการที่ง่ายมาก สามารถนำไปทำต ามได้เลย ต้นพืชได้รับน้ำโตไวอีกด้วยนะคะ

ที่มา pooddee  sangkomonline