เ ท ค นิ คป ลู ก ทุ เ รี ย น 3 ปีติดผล

ทุเรียนเป็นผลไม้ที่หนึ่งปีจะออ กลูกแค่ครั้งเดียวจึงทำให้ทุเรียนนั้น มีร า ค าค่อนข้างสูง ถ้าจะซื้ อ กินทุกวันคงไม่ได้ ถ้าจะให้ดีและได้กินแบบจุใจก็ต้องปลูกเอง ถ้าทำได้รับรองเลยว่าได้กินทุเรียนแบบจุกๆกันไปเลย แต่จะปลูกให้ติดก็ไม่ใช่เรื่องง่าย เ พ ร า ะหล า ยคนปลูกหล า ยรอบแล้วก็ยังไม่โต

ใครอย ากจะทำสวนทุเรียนให้มีผลผลิตดี หรือใครที่อย ากจะปลูกเอาไว้กินเองก็ทำต ามแบบนี้ก็ได้ ซึ่งคุณวุฒิชัย แจ่มสว่าง ที่เป็นเกษตรกรในจังหวัดจันทบุรี เป็นเจ้าของสวนทุเรียนที่ทำมานานหล า ยปีมากๆ บอ กเ ค ล็ ด ลั บว่าไม่ควรจะขุดหลุมปลูกลึกไป โดยจะปลูกก็ให้ใช้วิ ธีการพูนดินให้เป็นกอง ๆ ขึ้น มาสัก 2 เมตร สูง 50 ซม. จากนั้นขุดหลุมบนกองดินที่พูดนั้น ขนาด 50 x 30 เซนติเมตร แล้วเอาแกลบมาผสมดินปลูกในอัตราเท่ากันรองก้นหลุม

ขั้ น ต อ นการปลูกทุเรียน

เมื่อเตรียมหลุมปลูกเสร็จแล้วเอาต้นกล้าลงปลูกเลย และต้องร ะ มั ด ร ะ วั งอ ย่ าให้กระทบรากเกินไป จะทำให้เกิดความเ สี ยห า ยได้ แล้วกลบดินรอบโคนต้นให้เรียบร้อย กลบให้สูงขึ้น มาประมาณ 5 ซม. ห่มหน้าดินด้วยฟางหรือใบไม้แห้งเพื่อรั ก ษ าความชื้นแต่ไม่ต้องหนามาก เ พ ร า ะอาจมีรามากวนได้ แล้วรดน้ได้ำเลย โดยจะรดแบบวันเว้นวันก็ได้ และช่วงแรกนี้ยังไม่ต้องใส่ปุ๋ ยใดๆ เลย

หลังจากเราปลูกทุเรียนในช่วงครึ่งเดือนแรกให้ดูว่ามียอ ดใหม่มาแล้วหรือยัง หากยังไม่มีก็ลองเช็คดูที่ดินปลูกและรากว่ารากเดินได้ปกติหรือไม่ หากปล า ยรากมีสีน้ำต าลก็ลองดูที่รากฝอยคลี่ออ กมาแล้วก็ค่อยปลูกใหม่ หากมียอ ดใหม่มาแล้วเราก็ใส่ปุ๋ ยได้เลย โดยใช้เป็นสู ต ร 46 – 0 – 0 ใส่เพียง 20 เม็ดก็พอ และต้องโรยให้ห่างจากโคนต้นทุเรียนประมาณคืบหนึ่งด้วย พอเราปลูกไปได้อีกประมาณ 1 – 2 ปี ก็ปรับการให้ปุ๋ ยอีกเท่าตัวเลยโดยให้ปุ๋ ยทุก 20 วัน พอเข้าปีที่ 3 ให้เปลี่ยนชนิดปุ๋ ยมาใช้เป็นปุ๋ ยคอ ก 2 กำมือ ให้ทุกๆ 20 วันเช่นเคย

พอหลังจากการเก็บเกี่ยวก็กลับมาใช้เป็นปุ๋ ยสู ต ร 46 – 0 – 0 แล้วพอผ่านไป 20 วัน แล้วก็รอ การติดผลต่อไป การบำรุงแบบนี้จะทำให้ต้นทุเรียนเจริญเติบโตดีและมีผลผลิตที่มีคุณภาพรสชาติอร่อย สำหรับคนที่อย ากจะปลูกทุเรียนให้ต้นแข็งแ ร งสวยงามและมีรสชาติอร่อยก็ลองนำเอาเ ค ล็ ด ลั บนี้ไปปรับใช้กันได้เลย

ที่มา kasetchaoban  poobpub