เ ท ค นิ คปลูกมะเขือต้นเดียวให้ได้หล า ยพันธุ์

มะเขือมีหล า ยสายพันธุ์ไม่ว่าจะเป็น มะเขือเปราะ มะเขือย าว มะเขือขื่น และอีกต่างๆมากมาย เราสามารถทำให้มะเขือหล า ยสายพันธุ์พวกนี้มารวมเป็นต้นเดียวกันได้ ปลูกต้นเดียวได้หล า ยชนิดเลยค่ะ ด้วยวิ ธีง่ายๆทำแล้วเป็นแน่นอน

โดยเ ท ค นิ คนี้ได้รับการเผยแพร่มาจาก งานเกษตรแม่โจ้ 85ปี ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร ได้เผยแพร่วิ ธีการทำให้มะเขือต้นเดียวออ กได้หล า ยสายพันธุ์โดยใช้วิ ธีเ สี ย บกิ่ง โดยมะเขือต้นนี้สามารถออ กผลได้ 4 ชนิด คือ มะเขือเปราะ มะเขือย าว มะเขือพวง มะเขือม่วง

สิ่งที่ต้องเตรียม

1.กิ่งมะเขือพันธุ์ต่างๆที่จะนำมาเ สี ย บ กิ่ ง

2.เทปกาว

3. ปุ๋ ยคอ ก

4. มะเขือต้นแม่

5. เชือ กฟาง

6. คัตเตอร์

ขั้ น ต อ นการทำ

1. เริ่มขั้ น ต อ นแรกด้วยการเลือ กต้นแม่ของมะเขือให้เลือ กมะเขือพันธุ์ใดก็ได้แต่ต้องเลือ กต้นที่สมบูรณ์ไ ร้ โ ร ค แ ล ะ ศั ต รู พืช

2. จากนั้นให้เลือ กกิ่งต้นแม่แล้วใช้คัดเตอร์ตั ดตรงกลางของกิ่งผ่ากลางเป็นปากฉลามย าว 1.5-2 เซนติเมตร

3.ขั้นต่อมาให้นำกิ่งมะเขือพันธุ์ต่างๆที่สมบูรณ์มาเ สี ย บ กิ่ ง โดยใช้คัตเตอร์ปาดปล า ยกิ่งให้แบนแหลมเป็นทรงปากเป็ดให้ย าวสอ ดเข้าพอ ดีกับปากฉลามของกิ่งแม่

4. ใช้เชือ กฟางหรือเทปกาวพันกิ่งสองกิ่งที่เ สี ย บกันไว้ให้แน่น เมื่อเวลาผ่านไปจุดที่เ สี ย บไว้ก็จะประสานกันเป็นกิ่งเดียว

การบำรุงดูแลต้น มะเขือ

หมั่นถางโคนต้น มะเขือให้เกลี้ยงไม่ให้มีวั ช พื ชขึ้น แล้วโรยปุ๋ ยคอ กรอบๆคนต้นให้ห่างจากโคนประมาณ 50เซนติเมตร รดน้ำต ามจนชุ่ม ใส่ปุ๋ ยเร่งดอ กเร่งผลเพื่อให้ต้น มะเขือออ กดอ กออ กผลเร็วขึ้น เมื่อปลูกไม่นาน มะเขือก็จะออ กพันธุ์ต ามกิ่งที่นำไปเ สี ย บกับต้นแม่ไว้ก็จะได้มะเขือต้นเดียวสี่พันธุ์แล้วค่ะ

ที่มา Postnoname