เ ท ค นิ คปลูกพริก ให้ใบเขียว ไม่ต้องรดน้ำบ่อยๆ ก็เก็บกินได้ทั้งปี

ถ้าพูดถึงพริกหล า ย ๆบ้าน มักจะมีติดไว้ในครัวอยู่เสมอ เพราะการประกอบอาหารหล า ย ๆอ ย่ างจำเป็นต้องใช้พริก บางคนข า ดไม่ได้เลย แต่ในบางเวลานั้นพริกมักจะมีราคาที่สูงหากเราสามารถปลูกไว้กินเองได้ก็จะทำให้เรานั้นสะดวกในการใช้และประหยัดไปอีก วันนี้เราเลยมีเ ท ค นิ คดีๆใรการปลูกมาฝากกัน จะเป็นอ ย่ างไรไปติดต ามกันเลย

พริก เป็นพืชผักส มุ น ไ พ ร มีทรงพุ่มขนาดเล็ก มีลำต้นกลมๆ มีสีเขียว ใบมีลักษณะทรงเรียวรี ปล า ย ใบแหลม ใบเรียบมัน มีสีเขียว ดอ กมีลักษณะรูปแตร กลีบดอ กมีสีข า ว ผลเป็นผลเดี่ยว มีลักษณะทรงรี ทรงกลมรี ปล า ย ผลเรียว

มีขนาดเล็ก มีขนาดใหญ่ ต ามสายพันธุ์ ผิวเปลือ กหนาลื่นเป็น มัน ผลดิบมีสีเขียวอ่อน ผลสุกมีสีแดง สีส้ม หรือสีเหลือง ต ามสายพันธุ์ ภายในผลกลวงมีแกนกลาง จะมีเมล็ดเล็กๆสีเหลืองอ่อน

เกาะแกนกลางอยู่มากมาย มีรสชาติหวานกรอบ เผ็ดน้อยหรือเผ็ดมาก ต ามสายพันธุ์ ใช้รับประทานสดๆ เป็นเครื่องเทศชนิดหนึ่ง นำมาประกอบอาหารเมนูต่างๆ ได้หล า ย เมนู

พริกปลูกไม่ย า กแต่ในบางฤดูกาลที่น้ำน้อยอาจส่งผลต่อ การเจริญเติบโตของต้นพริก ใครอย ากจะปลูกพริกแบบที่ไม่ต้องรดน้ำบ่อย ๆ มาลองปลูกต ามคำแนะนำนี้ได้เลย โดยจะใช้เป็นต้นกล้วยหรือหน่อ

กล้วยในการรองก้ นหลุม เนื่องจากในนั้น มีปริมาณน้ำพอสมควรที่จะทำให้ต้นพริกได้มีน้ำหล่อเลี้ยง ทำให้ต้นพริกนั้ น เ จ ริ ญ เติบโตได้ดี มีขั้ น ต อ นการปลูกอ ย่ า งไรมาติดต ามได้เลย

ก่อนอื่นให้จัดการเตรียมหลุมปลูกก่อน โดยใช้ขนาดหลุมที่ 20 x 20 x 20 เซนติเมตร

ต่อไปก็เอาต้นกล้วยมาตั ดให้เป็นท่อน ๆ เสร็จแล้วนำมาลองก้ นหลุมได้เลยซึ่งทำให้ต้นกล้วยนั้น มีขนาดเ ท่ า กั บ ข น า ดของหลุม

ต่อไปก็กลบดินลงไปที่ท่อนของต้นกล้วย จากนั้นเอาต้นพริกมาลงปลูกข้าง ๆ ท่อนกล้วยเลย

ต่อไปก็เอาฟางมาคลุมไว้รอบ ๆ ต้นพริกเลย จากนั้นรดน้ำให้ชุ่มเพียงเท่านี้ก็เรียบร้อย

แม้ว่าสภาพโดยรอบของต้นพริกจะแห้ง มีน้ำน้อยแต่ต้นพริกก็ยังคงเขียวสวยงามอยู่ ก็ลองขุดที่บริเวณต้นพริกดูจะเห็นว่ายังมีความชุ่มชื่นอยู่เพราะว่าต้นกล้วยนั้น มีน้ำอยู่นั่นเอง พอเวลาผ่ านไปกล้วยท่อนนั้นจะกล า ย เ ป็ น ปุ๋ ย ให้แก่ต้นพริก ต้นพริกก็จะสวยงามและยังมีผลผลิตที่สม บู รณ์อีกด้วย หากสนใจอย ากจะปลูกพริกในพื้นที่น้ำน้อยก็ลองทำต ามวิ ธีนี้กันได้เลย

ที่มา Sivakorn Channel  kasetchaoban    thai-thaifood