เ ท ค นิ คปลูกผักเรียงแถว ได้ผักงาม

หล า ยบ้านอย ากปลูกผักรับปประทานเองทำแปลงผักเล็กๆไว้เก็บผักปลอ ดส า ร แต่ปลูกอ ย่ างไร้ไม่งามโดนศั ต รู พื ชต่างๆกัดกินไม่งามเหมือนต ามท้องตลาดแต่จะพ่นส า ร เ ค มีก็ไม่ดีต่อสุขภาพ ดังนั้นวันนี้จึงขอนำเสนอเ ท ค นิ คการปลูกผักที่ไม่ต้องใช้ส า ร เ ค มีและได้ผักงามอีกด้วย วันนี้จึงขอนำเสนอวิ ธีปลูกผักไ ล่ แ ม ล ง ซึ่งสามารถไล่แ ม ล งได้ด้วยการปลูกผักเรียงแถวต ามลำดับแบบง่ายๆรับรองว่าได้ผักงามไ ร้ แ ม ล งเจาะแน่นอน

ขั้ น ต อ นแรกให้แบ่งการปลูกเป็น 7 แถว 7 ชนิด โดยแต่ละชนิดมีพืชดังนี้

1.ผักสลัด

ฝังเมล็ด 1-2 เมล็ด ลึกลงไปในดิน 4 นิ้ว แล้วกลบดินทับบางๆ รดน้ำให้พอชุ่มอ ย่ าฟังให้แฉะ สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ 40-50 วัน

2.ผักโขมแดง

นำกล้าผักโขมแดงมาปักเรียงกันไว้แล้วกลบดินให้แน่นดี รดน้ำเช้า-เย็น อ ย่ าให้น้ำท่วมขัง เก็บผลผลิตได้เมื่อมีใบจริง 5-10 ใบและมีความสูง 15-20 เซนติเมตร

3.ผักบุ้ง

หยอ ดเมล็ดที่ผ่านการแช่น้ำมาแล้ว 15-30 วัน ลงแปลงปลูกเป็นแนวเส้นตรงอ ย่ าให้เมล็ดชิดกัน มากเกินไปนำดินกลบแล้วรดน้ำต ามได้เลย รดน้ำทุกวัน 1-2 ครั้ง เมื่ออายุ 20-30 วันก็เก็บเกี่ยวได้เลย

4.หอมแบ่ง

ตั ดโคนต้นของต้นหอม นับจากรากขึ้น มาประมาณ 2-3 เซนติเมตร ปักส่วนที่ตั ดไว้ของต้นหอมลงไปในดิน รดน้ำเช้า-เย็นต ามปกติ แต่พอมีใบสีเขียวแล้วให้ล ดจำนวนครั้งลงเหลือ 1 ครั้งต่อวันก็พอ

5.ขึ้นฉ่าย

หยอ ดเมล็ดลงแปลงปลูกแล้วใช้ฟางแห้งคลุมด้านบนแล้วรดน้ำให้ชุ่ม 3 ครั้ง เช้า-กลางวัน-เย็น เมื่อมีกล้าโตได้สักพักให้ทยอยถอนต้นที่ไม่แข็งแ ร งออ ก เมื่อปลูกได้ 60 วัน ก็สามารถเก็บเกี่ยวได้เลย

6.กะเพรา

กะเพราเป็นผักที่ปลูกง่ายขึ้นเร็วโดยสามารถใช้ได้ทั้งการเพาะเมล้ดและปักชำแตการปักชำกะเพราจะรวดเร็วกว่า โดยให้เลือ กกิ่งกะเพรากลางอ่อนกลางแก่แล้วริดใบออ กให้เหลือใบเล็กน้อยที่กิ่งชำแล้วปักลงดินได้เลยไม่นานกะเพราก็จะแตกใบแยอะพร้อมเก็บ

7.ผักพื้นบ้าน

อาจจะปลูกผักเพิ่มจำพวกพริก มะเขือ สะระแน่ เพิ่มเติมได้แล้วแต่สะดวก

ขั้ น ต อ นที่ 2 ปลูกพืชลงแปลง โดยให้ปลูกห่างกันแปลงละ 1 วัน

วันที่ 1 ปลูกลงแปลงแรกแถวที่1

วันที่ 2 ปลูกลงแปลงแรกแถวที่2

จากนั้นทำไปเรื่อยๆจนครบ 7 แถว

ขั้ น ต อ นที่ 3 ปลูกพืชต ามอายุเก็บเกี่ยว จะได้โตพร้อมกัน

สัปดาห์ที่ 1 ปลูกผักขึ้นฉ่าย อายุเก็บเกี่ยว 60 วัน

สัปดาห์ที่ 2 ปลูกผักสลัด อายุเก็บเกี่ยว 50 วัน

สัปดาห์ที่ 3 ปลูกหอมแบ่ง อายุเก็บเกี่ยว 45 วัน

สัปดาห์ที่ 4 ปลูกผักโขมแดง อายุเก็บเกี่ยว 35 วัน

สัปดาห์ที่ 5 ปลูกผักบุ้ง อายุเก็บเกี่ยว 25 วัน

สัปดาห์ที่ 6 ลงพืชที่เก็บผลผลิตได้ในระยะครึ่งปี เช่น กะเพรา โหระพา

สัปดาห์ที่ 7 ปลูกผักพื้นบ้าน เช่น สะระแหน่ พริก ผักเครื่องเคียงต่างๆ

หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตเรียบร้อยแล้วให้ให้พลิกดินกลบตอเดิมทำเพื่อทำปุ๋ ยทิ้งไว้ 3 วัน จึงค่อยเริ่มปลูกผักชนิดใหม่ทันทียกเว้นโหระพา กะเพรา เ พ ร า ะสองชนิดนี้เก็บได้จนถึงอายุ 6 เดือน การทำแบบนี้พืชจะพึ่งพากัน ไม่แย่งอาหารกันและสามารถไล่ แ ม ล ง สามารถป้องกันเ พ ลี้ ย น อ่ อ น ร า แ ป้ ง เ พ ร า ะศั ต รู พื ช พวกนี้จะสับสน เนื่องจากพืชย้ายที่ปลูกวนสลับไปเรื่อยๆช่วยล ดโ ร ค พื ชได้ด้วย

ที่มา คุณพงษ์พัฒน์ เกษตรกรรุ่นใหม่ จากจังหวัดมหาส า รคาม Postnoname