เ ท ค นิ คปลูกผักชีลอยฟ้า โตเร็วน้ำไม่ขัง

ก า รปลูกผักชีสามารถ ป ลู ก ได้หล า ยวิ ธีและปลูกได้กับหล า ย ภ า ชนะ ซึ่งผักชีเป็นพืชที่ไม่ชอบน้ำเยอะแต่กลับไม่ชอบน้ำขั งเพราะอาจจะทำให้เมล็ด และต้น เ น่ า ได้ ดังนั้นวันนี้จึงขอนำเสนอวิ ธีการปลูกผักชีแขวนถุงหรือผักชีลอยฟ้า ซึ่งปลูกวิ ธีนี้สามารถระบายน้ำได้ง่ายน้ำไม่ขั งแน่น่อน และช่วยให้ผักชีโตเร็วอีกด้วย

วั ส ดุ อุปกรณ์ที่ต้อง เ ต รี ย ม

1 ถุ ง พลาสติกหูหิ้วเหลือใช้

2 ท่อ ห รื อไม้ไผ่สำหรับทำราวแขวน

3 แก ล บ

4 ดินร่ ว น

5 น้ำส ะอ า ด

6 เมล็ดผั ก ชี

7 ปุ๋ ย คอ ก

วิ ธี ก า ร ทำ

1 เริ่ม ขั้ น ต อ นแรกด้วยการผสมดินปลูก ขุยมะพร้าว แกลบ ในอัตราส่วน 2-2-1 ต ามลำดับแล้วผสมคลุกเคล้าให้เข้ากัน

2 จากนั้นนำถุงพลาสติกมาหูหิ้วเหลือใช้มา

ใส่ดินที่ผสมไว้จนเกือบเต็มถุง

3 ทำราวแขวนจากไม้ไผ่หรือท่อให้สูงจากพื้นดินสูง จากพื้นดินประมาณ 50-100 เซนติเมตร

4 จากนั้นให้นำถุงปลูกมาแขวนโดยให้ใช้หูหิ้ว ของถุงคล้องไว้กับท่อหรือไม้ไผ่

5 ขั้นต่อมาให้เตรียมเมล็ดผักชีซึ่งแนะนำให้ใช้ขวดบดเมล็ดให้แตกออ กเป็นสองซีกเ สี ยก่อน เพื่อเพิ่มอัตร า การงอ กของเมล็ด

6 จากนั้นให้นำเมล็ดผักชีปริมาณ 2 ช้อนโต๊ะ โรยไปในถุงพลาสติก โดยเกลี่ยให้เมล็ดกระจายทั่วถุง แล้วนำดินที่ผสมไว้โรยกลบด้านบนบางๆอีกชั้น

7 ใช้กรรไกรเจาะที่ ก้ น ถุงสัก 4-5 รู เพื่อนเป็นการระบายน้ำ แล้วรดน้ำส ะ อ า ด ต ามลงไปให้ชุ่มดี ในระหว่างปลูกให้รดน้ำทุกวัน เช้า-เย็น

8 เมื่อเวลา ผ่ า น ไป 7 วัน ผักชีก็จะเริ่มงอ ก ร า กและต้นอ่อนออ กมาให้เห็น

9 เมื่อเวลา ผ่ า น ไป 15 วัน ต้นอ่อนของผักชี ก็เริ่มมีใบใหญ่ขึ้นและขึ้นแน่นเต็มถุง

10 เมื่อเวลา ผ่ า น ไป 20 วัน ก็จะพบว่าผักชี

โตเต็มที่งามเต็มถุงก็สามารถเก็บกินได้เลยค่ะ

ข้ อ ดีของการปลูกผักชีแขวนถุง

1 ช่วยลดข ย ะในครัวเรือน

2 น้ำไม่ขังช่วยระบายน้ำได้ดีทำให้ร า กและเมล็ดไม่เ น่ า

3 ประหยัดพื้นที่ในการปลูก

4 ช่วยลดต้นทุนในส่วนของภาชนะปลูกเนื่องจากใช้ถุงเหลือใช้

5 ผักชีโตเร็วและใบเขียวสวย

การปลูกผักชีในถุงพลาสติกสามารถปลูกได้ง่ายและเป็นเร็วถือ เป็นอีกหนึ่งทางเลือ กในการปลูกผักชีที่น่าสนใจค่ะ

ที่มา Postnoname  sit-smiling