เ ท ค นิ คปลูกตะไคร้ในกระถ า ง กอใหญ่ ใช้พื้นที่น้อย ปลูกกินก็ได้ เก็บข า ยก็ดี

การปลูกผักนอ กจากจะทำเป็นแปลงหรือทำเป็นสวนแล้ว สำหรับคนที่มีพื้นที่น้อยก็ทำได้ ฉนั้นวันนี้เราจะพาคุณมาดูการปลูกตะไคร้ ที่ใครมีพื้นที่น้อยๆก็สามารถปลูกได้

ตะไคร้ เป็นทั้งพืชผักสวนครัว และส มุ น ไ พ รที่มีก ลิ่ นหอมเป็นเอกลักษณ์ และยังมีประโยชน์มากมาย นิยมนำมาประกอบอาหารหลากหล า ยเมนูสำหรับบ้านเรา วันนี้เราจึงได้นำ วิ ธีปลูกตะไคร้ในกระถ า ง มาฝากสำหรับคนที่อย ากจะปลูกตะไคร้ไว้รับประทานเองที่บ้าน มีพื้นที่น้อย ก็สามารถปลูกได้

อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม

1. กระถ า ง สูงประมาณ 30 เซนติเมตร

2. ดินปลูก ปุ๋ ยคอ ก ดินร่วน

3. วัสดุรองก้นกระถ า ง แกลบ ใบไม้แห้ง

4. ต้นตะไคร้

ขั้ น ต อ นในการปลูกตะไคร้ในกระถ า ง

1. หากใช้ตะไคร้ที่ซื้ อมาจากตลาดจะไม่มีร า ก ดังนั้นให้ทำการตัดโคนออ กให้เหลือความย าวประมาณ 1/2 นิ้ว จากนั้นก็นำไปแช่น้ำทิ้งไว้ ร า กจะเริ่มงอ กออ กมาให้เห็น

2. เมื่อได้ตะไคร้ที่มีร า กและมีความสมบูรณ์แล้ว ก็เริ่มเตรียมกระถ า งด้วยการรองก้นกระถ า งด้วยวัสดุที่เตรียมไว้ เช่น แกลบ หรือใบไม้แห้ง

3. จากนั้นให้ผสมปุ๋ ยคอ กต ามลงไป แล้วเทดินปลูกใส่ลงไปอีกที

4. ทำหลุมตรงกลาง เพื่อให้มีพื้นที่สักหน่อย จากนั้นก็นำต้นตะไคร้ที่มีร า กลงปลูก กลบดินไว้จน มิด แล้วรดน้ำลงไปให้ดินชุ่มกำลังดี

5. นำกระถ า งตะไคร้ไปตั้งไว้ในแดดรำไร และเมื่อตะไคร้เริ่มโตเต็มที่ ก็ให้นำกระถ า งไปตั้งไว้ให้โดนแดดจัด ให้รดน้ำเช้า-เย็น รดให้ชุ่ม

6. เมื่อครบ 3 เดือน ก็เริ่มใส่ปุ๋ ยให้ต้นตะไคร้ และสามารถเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ตั้งแต่อายุ 8 เดือน จนถึง 1 ปี

ข้อแนะนำ หากต้องการให้ต้นตะไคร้อวบใหญ่ แนะนำว่าให้ใส่ใจในการรดน้ำ เพราะตะไคร้เป็นพืชที่ต้องการน้ำเป็นอ ย่ างมาก

ประโยชน์ของตะไคร้

1. ทำให้ระบบย่อยอาหารทำงานดีขึ้น

2. ช่วยในเรื่องของการดูแลระบบภูมิคุ้มกัน

3. ทำให้ลำไส้สามารถดูดซึมส า รอาหารได้ดีมากยิ่งขึ้น

4. ช่วย รั ก ษ า ความผิ ดปกติในระบบทางเดินห า ยใจ

5. ช่วย รั ก ษ า ระดั บค อเ ล สเ ต อร อ ล

6. ช่วยล ดแก๊สในก ร ะ เ พ า ะอาหาร ล ดอาการท้องอื ด ช่วยย่อยอาหารได้ดี

ที่มา  bitcoretech