เ ท ค นิ คปลูกกระชายในย างล้อเก่า

สำหรับกระชาย ถือเป็นอีกหนึ่งส มุ น ไ พ รที่ใช้เหง้าหรือหัวมาประกอบอาหารเนื่องจากมีกลิ่นและ รสชาติเฉพาะตัวที่สำคัญยังดีต่อร่างกายอีกด้วย การปลูกกระชายนั้นไม่ย ากและไม่จำเป็นต้องดูแลมากนัก โดยปกติแล้วจะทำการขุดดินแล้วนำเหง้าลงปลูกซึ่งเมื่อ กระชายโตเต็มที่ต้องทำการขุดหัวขึ้น มารับประทาน

ซึ่งการปลูกลงดินทั่วไปอาจจำกัดพื้นที่ไม่ได้ เนื่องจากกระชายจะแตกหน่อเรื่อยๆและถ้าดินหรือพื้นที่ปลูกไม่ดี ก็อาจจทำให้กระชายไม่โตหรือมีหัวเล็กได้ วันนี้จึงขอนำเสนอ การปลูกกระชายในล้อย างซึ่งนอ กจากจะทำให้ กระชายเจริญเติบโตได้ดี จำกัดพื้นที่ปลูกได้แล้ว ยังสามารถเคลื่อนย้ายที่ปลูกได้ตลอ ดอีกด้วย

สิ่ ง ที่ ต้ อ งเตรียม

1 ล้อ ย า ง รถยนต์เก่า

2 กระชายหัวใหญ่

3 แกลบดิบ

4 ทรายหย าบ

5 ดินสำหรับปลูก

6 กาบมะพร้าว

วิ ธี ก า ร ปลูกกระชายในล้อ ย า ง

1 เริ่มขั้นตอนแรกด้วยการนำกระชายที่ซื้อมาจากตลาดมาเด็ดเอา รากอ กไปทำอาหารให้เหลือแต่เหง้าที่เป็นก้อนเท่านั้น

2 จากนั้นให้เตรียมดินปลูกเนื่องจากกระชายชอบดินร่วนซุยและระบายน้ำได้ดีเพื่อง่ายต่อ การแ ท ง รากให้ได้ กระชายหัวใหญ่ จึงผสมดินปลูก 1 ส่วน แกลบดิบ 1 ส่วน และทรายหย าบ 1 ส่วน คลุกเคล้าผสมเข้าด้วยกัน

3 ขั้นต่อมาให้เตรียมล้อย างสำหรับปลูกกระชายโดยจะกรีดล้อหรือไม่กรีดล้อก็ได้ ต ามสะดวก แล้วหาไม้มาขัดเป็นต ารางสี่เหลี่ยมเล็กๆที่ ก้ น ล้อย าง

4 นำกาบมะพร้าวมาฉีกเป็นเส้นๆแล้วปูทับอีกรอบหนึ่งให้เต็มพื้นที่ป้องกันดินรั่ว ไหลลงด้านล่างแล้วทำการใส่ดินที่ผสมเตรียมไว้ลงไปให้เต็มล้อ

5 จากนั้นให้นำเหง้ากระชายมาปักไว้ให้ทั่วล้อย างโดยอ ย่ างให้แน่น มากนักแล้วกลบดินบางๆ ทับด้านบน รดน้ำสะอาดต ามให้ชุ่มดีก็เป็นอันเสร็จ

6 ระหว่างปลูกให้ทำการรดน้ำทุกวัน ร ะ มั ด ร ะ วั งอ ย่ าให้น้ำขัง ไม่นานกระชายก็จะ แท ง ร า กและเกิดต้นออ กมา ให้เห็นแล้ว สามารถใส่ปุ๋ ยคอ กเดือนละครั้งเพื่อบำรุงได้ค่ะ การปลูกกระชายแบบนี้จะได้ส า ร อาหารไปเลี้ยงเต็มที่ รากและเหง้าจะอวบใหญ่และช่วยล ดวั ช พื ชอีกด้วย

ที่มา วิชาชีวิต  sit-smiling