เ ท ค นิ คทำให้กล้วยผลโตสวยให้ตัดแต่งใบ

ขึ้นชื่อว่ากล้วยถือเป็นพืชที่ใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วน ไม่ว่าจะเป็นลำต้น ใบ ผล หน่อ การปลูกกล้วยให้ได้ผลผลิตดีผลโตผลใหญ่นั้นนอ กจากต้องอาศัยการดูแลเอาใจใส่แล้วยังต้องมีเ ท ค นิ คในการปลูกและตัดแต่ง โดยวันนี้มีเ ท ค นิ คง่ายๆจากชาวสวนกล้วยที่ทำให้กล้วยที่ได้มีลักษณะสมบูรณ์ผลโตผิวสวยค่ะ

เ ท ค นิ คที่ 1 ก่อนกล้วยจะออ กปลีหรืออาจจะคำนวนจากอายุต้นกล้วยอายุประมาณ 5 เดือน ให้ตัดใบที่เหี่ยวเฉาต ามลำต้นกล้วยทิ้ง โดยให้เก็บใบสดสมบูรณ์ไว้ไม่น้อยกว่า 8 ใบ เนื่องจากใบมีประโยชน์ต่อ การเกิดผลของกล้วยทำหน้าที่ปรุงอาหารและสังเคราะห์แสงเลี้ยงผลกล้วย

เ ท ค นิ คที่ 2 ในกอ กล้วยเดียวกันจะสังเกตได้ว่ามีหน่อต้นกล้วยเล็กๆเกิดแซมอยู่ต ามโคนต้น ให้เราตัดหน่อต้นกล้วยที่อยู่รอบๆต้นแม่ทิ้งไปจนกว่าก่อนเราจะเก็บเกี่ยวผลผลิต 1 เดือน ให้เก็บหน่อหรือต้นเล็กๆไว้ 1-2 ต้น เพื่อเติบโตเป็นต้นใหญ่ต่อไป วิ ธีนี้จะได้กล้วยที่สมบูรณ์สีสันสวยงาม เป็นสองวิ ธีที่ไม่ยุ่งย ากและไม่ต้องเ สี ยค่าใช้จ่ายใดๆอาศัยความใจใส่และขยันของผู้ปลูกรับรองได้ว่าผลผลิตออ กมาถูกใจไม่เ สี ยแ ร งเปล่าแน่นอนค่ะ

ที่มา Postnoname