เ ท ค นิ คการต อ นกิ่งแบบอากาศ ทำง่าย ประหยัด

การต อ นกิ่ง นั้น เป็นหนึ่งในเรื่องราวการเกษตรที่ได้รับการค้นหาบนอินเตอร์เน็ตจำนวน มากทีเดียว ทั้งที่คนส่วนใหญ่คุ้นเคยกับวิ ธีการขย ายพันธุ์พืชแบบนี้ แต่ทุกวันก็ยังมีคนรักการเกษตรให้ความสนใจตลอ ด เราต้องยอมรับว่า การต อ นกิ่ง นั้น ถือเป็นเ ท ค นิ คชั้นต้น ที่ผู้ประกอบ อาชีพเกษตรกร ควรรู้กันเลยล่ะครับ

การต อ นกิ่ง คือ เ ท ค นิ คที่เอากิ่งพันธุ์ 2 กิ่งพันธุ์ มาเชื่อมกันแล้วให้ต้นหน่อพืชแตกร า กมาจากต้นแม่ แทนการเ พ า ะปลูกโดยใช้เมล็ดพันธุ์ เ พ ร า ะไม้ผลส่วนใหญ่นิยมเ พ า ะโดยการต อ นกิ่ง เ พ ร า ะทำให้หน่อพันธุ์ได้ลักษณะของต้นแม่มาอ ย่ างสมบูรณ์ และทำให้ใช้เวลาในการเ พ า ะปลูกน้อยลงด้วย แต่อาจมีข้ อจำกัด คือ ร า กของกิ่งต อ นนั้นจะไม่แข็งแ ร ง เ พ ร า ะไม่มีร า กแก้วนั่นเองครับ

หากใครกำลังหาวิ ธี ข ย า ย พั น ธุ์ พื ช อยู่ การต อ นกิ่งในอากาศถือว่าเป็นวิ ธีที่ง่าย ประหยัดพื้นที่ และประหยัดงบ อีกทั้งยังเหมาะกับการทำในฤดูฝนที่สุด เหมาะสำหรับไม้ดอ กไม้ประดับ เช่น กุหลาบ โกสน แสงจันทร์ และไม้ผลบางชนิด

อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม

1. แก้วพลาสติกพร้อมฝาปิด

2.ฮ อ ร์โ ม นเร่ งร า ก

3. เชือ กและกิ่งไม้

4. กระดาษหนังสือพิมพ์

5. ขุยมะพร้าว+แกลบดิบ+มีเดีย(พีทมอส)

6. เทปใส

7. คัตเตอร์

การพิจารณาการต อ นกิ่งไม้ผล

การเลือ กกิ่ง ควรเลือ กกิ่งที่เจริญเติบโตเต็มที่แล้ว และมีอายุไม่มาก เป็นกิ่งที่สามารถออ กร า กได้ง่าย และให้ปริมาณร า กมาก ขนาดกิ่ง ขนาดประมาณตั้งแต่นิ้วก้อยถึงนิ้วหัวแม่มือ และต้องเป็นกิ่งที่สมบูรณ์ ไม่อยู่ในระยะออ กดอ กติดผล

ชนิดกิ่ง ควรเป็นกิ่งที่ได้รับแสงแดดอ ย่ างเต็มที่และมีลักษณะตั้งตรง จะทำให้การเกิดร า กได้รอบ ถ้ากิ่งเอนจะทำให้เกิดร า กอยู่ทางด้านเดียวของกิ่ง. ฤดูกาล ควรทำในฤดูฝน ในระยะที่พืชกำลังเจริญเติบโต ถ้าเป็นฤดูร้อนต้องรดน้ำให้ความชื้นอ ย่ างสม่ำเสมอ

การต อ นกิ่งในอากาศ

1. เริ่มจากการเลือ กกิ่งที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี เ พ ร า ะจะออ กร า กได้ดีกว่ากิ่งที่มีอายุมาก และควรจะเป็นกิ่งที่สมบูรณ์ ปราศจาก โ ร ค และ แ ม ล ง

2. ควั่นเปลือ กกิ่ง ให้ความย าวของรอย ประมาณเส้นรอบวงของกิ่ง ทั้งด้านบนและล่างของกิ่ง จากนั้นก็ลอ กเอาเปลือ กออ ก แล้ว ขู ด เ ยื่ อ รอบกิ่งออ กให้หมด

3. จากนั้นใช้เชือ กมัดพร้อมกิ่งไม้เล็กไว้ใต้แก้ว เพื่อไม่ให้แก้วหล่น

4. ผ่าแก้วพลาสติกออ ก แล้วนำมาใส่กิ่งต อ น จากนั้นนำขุยมะพร้าวเก่า+มีเดีย(พีทมอส)+แกลบดิบ ที่แช่น้ำจนอิ่มตัว แล้วบีบน้ำออ กพอหมาดๆ อัดลงในแก้วพลาสติกอ ย่ าให้แน่น มาก แล้วใช้ฝาปิดแก้ว แล้วใช้นังย างมารัดให้รอบ

5. ใช้ฮอร์โมนเร่งร า กทาเหนือบริเวณรอยควั่นขึ้นไป 2-4 ซม. แล้วรอจนน้ำย าแห้ง ค่อยใช้หนังสือพิมพ์ห่อแก้วป้องกันความร้อนจากแสงแดด

6. รอประมาณ 20 วัน จะมีร า กงอ กออ กมาให้เห็น คอยสังเกตุตรงกิ่งต อ น ถ้าร า กงอ กเริ่มเป็นสีเหลือง หรือมีสีน้ำต าล ปล า ยร า กมีสีข า วและมีจำนวนร า กมากพอ จึงตัดกิ่งต อ นไปชำหรือปลูกได้

7. เมื่อตัดกิ่งต อ นแล้ว ก็ให้นำไปชำในกระถางหรือถุงพลาสติก เพื่อรอ การปลูกต่อไป

รูปภาพประกอบข้ อมูลจาก จ่าชาติ ไร่เปี่ยมสุข blog.arda    bitcoretech