เ ท ค นิ คการชำตะไคร้แบบใหม่ ร า กงอ กไว แ ต กกอ ดี

การ ปลูกตะไคร้ จะทำให้คุณได้ส มุ น ไ พ รที่มากสรรพคุณไว้ใกล้ตัว ไม่ว่าจะเป็นในด้านสุ ข ภ า พที่จะช่วยทำให้คุณรู้สึกสดชื่น การปรุงอาหาร หรือไ ล่ ยุ ง ข้อ ดีคือตะไคร้นั้นปลูกไม่ย าก เพียงแต่คุณต้องศึกษาวิ ธีการปลูกตลอ ดจนสายพั น ธุ์ของตะไคร้เล็กน้อยก่อน จากนั้นคุณก็จะได้นำตะไคร้ไปใช้ประโยชน์มากมาย

การชำตะไคร้ในกระถางนั้นมีหล า ยวิ ธี แต่วิ ธีที่พบบ่อยครั้งจากแหล่งความรู้ต่างๆ ส่วนใหญ่จะเป็นรูปแบบเดียวกันคือปักชำทั้งต้น วันนี้เรามีเ ท ค นิ คดีๆ ที่เป็นการชำแบบใหม่ร า กจะแ ต กไว ใช้เวลาเพียง 2-3วัน ก็แ ต กร า กออ กมาค่อนข้างมาก มาดูขั้ น ต อ นการปักชำตะไคร้ด้วยร า กกันค่ะ

ขั้ น ต อ นการทำ

อันดับแรกนําตะไคร้ที่ได้จากกอหรือซื้อนํามาปลูกโดยเฉพาะ นำมาแช่น้ำทิ้งไว้จนมีร า กงอ กออ กมา หลักการสําคัญคือต้องแกะกาบของตะไคร้ออ กให้เห็นต าของร า ก ต่อจากนั้นทําการตัดส่วนของต้นออ กให้เหลือส่วนต าของตะไคร้ประมาณ 2-3 ต า เพื่อให้ร า กแ ต กออ กมาได้เยอะ

จากนั้นจะได้เฉพาะส่วนของร า กที่มีต าตะไคร้ พร้อมที่จะชำลงกระถาง มีหล า ยคนสงสัยว่าทําไมต้องแกะกาบออ กก็เพราะว่ากว่าร า กจะแ ท งออ กจากกาบได้ต้องรอจบกาบตะไคร้เหี่ยวและอ่อนตัว ซึ่งใช้เวลาค่อนข้างนาน

จากนั้นนำร า กของตะไคร้มาปักชำในกระถางได้เลย แต่ถ้าจะรอให้ร า กออ กมาเยอะๆ ก่อนแล้วค่อยชําก็สามารถทําได้เพียงแค่แช่นํ้าทิ้งไว้เท่านั้น หลังจากปักชำแล้วให้รดน้ำเก็บไว้ในที่ร่มมีแดดรำไร รอจนต้นตะไคร้แ ต กหน่อออ กมาประมาณ 3-4 หน่อ ก็สามารถนำปลูกลงดินได้ วิ ธีนี้ก็เป็นอีกวิ ธีหนึ่งที่สามารถปลูกตะไคร้เพื่อให้ได้กอใหญ่และปริมาณเยอะเพื่อนๆลองเอาวิ ธีนี้ไปทําดูนะคะ

ที่มา วิถีชีวิตเกษตรพอเพียง  sangkomonline.