เ งิ นทองไม่ขัดสน มีเก็บมากขึ้น ด้วยการแบ่งเ งิ นเป็น 5 กอง

การรู้จักวางแผนการเ งิ น ทำให้เรานั้นไม่ขัดสนเรื่องเ งิ น มีเ งิ นเก็บไว้ใช้ย ามฉุกเฉิน เชื่อว่าใครๆก็อย ากจะเป็นคน มีเ งิ นเก็บกันทั้งนั้น วันนี้เราเลยจะพามาดูวิ ธีวางแผนการเ งิ นให้มีเก็บไม่ขัดสนด้วยการรู้จักการแบ่งเ งิ น

แบ่งกองที่ 1 การศึกษา 15เปอร์เซน = 3,000 บ า ท

ห า ก คุ ณ ไม่ได้เกิด มาร่ำร ว ย หรือมีม ร ด กมากมาย การศึกษานี่แหละ เป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะ ช่วยให้คุณพัฒนา ฐานะได้อย่ าง ก้าวกระโดด จะซื้ อ หนังสือพัฒนา ตนเองมาอ่ า นเข้าคอร์ส อบรมหลักสูตร ด้านการล ง ทุ น หรือศึกษา ผ่ า น ช่องทางอ อ น ไ ล น์ ก็แล้วแต่ ความสะดวก

แบ่งกองที่ 2 เพื่อ การล ง ทุ น 25เปอร์เซน = 5,000 บ า ท

เ งิ นกองนี้จะเป็น ตัวช่วยสำคัญ ที่จะทำให้คุณ ประสบความสำเร็จ แม้ว่าธุรกิจแรกๆ ของคุณ จะ ล้ ม เ ห ลวก็ต าม แ ต่ อย่ างน้อยมันก็จะทำให้ คุณมีประสบการณ์มากขึ้น และมองเห็น ห นทางที่จะเป็นเถ้าแก่ เป็นเจ้าของธุรกิจ หรือเป็นนายตัวเองชัดเจน ยิ่งขึ้น คุณอาจเริ่มต้น ด้ ว ย ธุรกิจเล็ก ๆ แล้วค่อย ๆ ขยับขย าย หรือเริ่มต้น ล ง ทุ นในหุ้นดี ๆ สักตัว เชื่อเถอะว่า เมื่อผ่านไป 5 ปี สิ่งที่คุณ ล ง ทุ นไว้ มันย่อม งอ กเงย ออ กดอ กออ กผลอย่ างแน่นอน

แบ่งกองที่ 3 ซื้ อความสุข 10 เปอร์เซน= 2,000 บ า ท

การซื้ อความสุข ให้ตนเอง สามารถทำได้หล า ยรูปแบบ ต ามความชอบ ของแต่ละคน แต่เรา อย ากแนะนำให้ เก็บสะสมเ งิ นส่วนนี้ไว้ สำหรับ ไปท่องเที่ยวต่างประเทศ จะทำให้มีประสบ กา รณ์ มากขึ้นเมื่อคุณต้อง อยู่ต่างแดน ที่ใช้คนละภาษา ใช้เ งิ นคนละสกุล และไม่รู้จักใคร เ ล ย เ ป็นการฝึกทักษะ การเอาตัวรอ ด ที่คุณจะต้องงัด ทุกความสามารถ

ที่มีออ กมาใช้ใน ก า ร เ ที่ยวทริปนี้ เมื่อคุณทำสำเร็จ และ ผ่ า น มันไปได้ คุณจะค้นพบว่า ในตัวเรานั้น มีพลัง เ ต็ มเปี่ยม เพื่อที่จะไปสร้าง สิ่งที่ยิ่งใหญ่ ต่อไปในชีวิต ได้อีกมากมาย คุณจะไม่จมอยู่กับ สิ่งเดิม ๆ และอาจได้ เห็นโอกาส ทางธุรกิจดีๆ ที่ต่างประเทศอีกด้วย

แบ่งกองที่ 4 ค่าใช้จ่าย 30เปอร์เซน = 6,000 บ า ท

เ ป็ นค่าใช้จ่ายสำหรับ ใช้ในชีวิตประจำวัน ค่าอาหาร ค่าเดินทาง ในการกิน ให้เน้นอาหาร ที่ดีต่อสุ ข ภ า พและประหยัด ตัดอาหารที่แพง ฟุ่มเฟือย และไม่จำเป็นทิ้งไป เช่น บุฟเฟ่ต์ แพง ๆ กาแฟแบรนด์ดังที่ร า ค าสูง ขน มขบเคี้ยว ถ้าคุณตัดสิ่งเหล่านี้ออ กไปได้รับรองว่า 6,000 บ า ท ใช้อยู่ใช้ กินได้อย่ างเพียงพอแน่นอน

แบ่งกองที่ 5 สร้างสายสัมพันธ์ 20เปอร์เซน = 4,000 บ า ท

เ งิ นสร้าง ความสัมพันธ์ หรือสร้าง Connection กับคนอื่น ๆ เช่น ล ง ทุ น เลี้ยงอาหารให้กับคน ที่ มี ค วามรู้ความสามารถ คนที่เขามีความเก่งกว่าคุณ เพื่อพูดคุย แลกเปลี่ยน ความรู้เรียนรู้ ทั ศ น ค ติ และมุมมองด้านต่าง ๆ จากเขา มื้อนึงอาจใช้เ งิ นอยู่ที่ประมาณ 1‚000 ถึง 1,500 บ า ท คุณจะสามารถ

นำเ งิ นส่วนนี้ ไปเลี้ยงได้ประมาณ 3-4 มื้อ เฉลี่ยแล้วตก อาทิตย์ละครั้ง ดังนั้น คุณจะต้องคิด ให้รอบคอบว่า คุณจะนำเ งิ นนี้ไปกินเลี้ยงกับใคร เมื่อครบหนึ่ง ปีคุณจะรู้ จั ก ผู้คน มากขึ้น อย่ างแน่นอน อาจได้รับ ความช่วยเหลือ ดีๆ จากบุคคลเหล่านั้น และยังช่วย เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ

ในอนาคตอีกด้วย ทั้งนี้คุณไม่จำเป็นต้องแบ่ง สัดส่วนต ามที่กล่าวมา แบบเป๊ะๆ ก็ได้ ให้แบ่งต าม ความเหมาะสม ข อ งแต่ ละคนแต่มีข้อแม้ว่า ควรแบ่งออ กเป็น 5 กองเสมอ แป๊ะยังแนะนำ เพิ่มเติมด้วยว่า คน หนุ่ มสาวสมัยนี้ มักทานอาหารนอ กบ้านซื้ อเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า ร า ค าแพง แล้วโพสต์รูป

ลงโซเชียล ซึ่งสิ่งเหล่านี้ จะทำให้พวกเขา มีความสุข เพี ย งระยะเวลาสั้น ๆ เท่านั้น แต่กลับต้องเ สี ยเ งิ นไปเป็นจำนวน มาก ทั้ง ๆ ที่ควรเก็บออมไว้ เพื่อสร้างธุรกิจ หรือ การล ง ทุ นในอนาคต หากอย ากพลิกฐานะ ตัวเองจริง ๆ เราต้องรู้ว่าอะไร ควร อะไรไม่ควร และรู้จักหั กห้ า มใจไม่ให้ทำใน สิ่งที่ไม่ควรทำ ระเบียบวินัย ก็เป็นอีกเรื่องที่ สำคัญ หากลงมือทำแล้ว ก็ต้องทำให้ ต่อเนื่องอย่ างน้อยๆ 5 ปี จึงจะเห็นผลชัดเจน

ที่มา e-yhangwa deelight888 sabuyjaijung