เ ค ล็ ด ลั บฟื้นฟูดินลูกรังให้ปลูกพืชได้ผลผลิตดี

ดินลูกรังเป็นดินที่มีปัญหาชนิดหนึ่งของประเทศไทย เนื่องจากมีองค์ประกอบ ทางกายภาพและทางเคมีไม่เหมาะสมสำหรับเกษตรก ร ร ม เพราะเป็นดินตื้น มีกรวด ลูกรังหรือเศษหินปะปนในระดับความลึกของบริเวณการเจริญเติบโตของรากพืชทั่วไป ทำให้จำกัดการชอนไชของรากพืช

นอ กจากนี้ยังมีผลทำให้การชะล้างหน้าดินเกิดได้ ง่าย พื้นที่ดินลูกรังส่วนใหญ่พบในภาคตะวันออ กเฉียงเหนือ คิดเป็นร้อยละ ๔๒ ของ พื้นที่ดินลูกรังทั้งประเทศ และพบในตอนกลางภาคเหนือ

และภาคตะวันออ ก ถึงแม้ว่า จะมีศักยภาพในการให้ผลผลิตต่ำ พื้นที่ดินลูกรังก็ยังถูกนำมาใช้ประโยชน์ทาง การเกษตร เช่น การปลูกข้าว พืชไร่ ไม้ผล หญ้าเลี้ยงสั ต ว์

ในบางพื้นที่สภาพดินจะเป็นดินลูกรังซึ่งจะทำเกษตรได้ ย า ก เอามาปลูกพืชไม่ได้เพราะว่ามีธาตุอาหารน้อย หล า ย ๆ ที่เป็นดินลูกรังเลยรกร้างไปเพราะว่ามันเพาะปลูกอะไรไม่ได้นั่นเอง และในบทความนี้จะมา

แนะนำวิ ธีการปรุงดินลูกรังให้ใช้สำหรับการปลูกพืชได้ ใครที่สนใจก็อ่ า นบทความนี้ให้จบแล้วลองลงมือปรุงดินต ามสูตรนี้กันได้เลย ทำต ามได้ง่าย ๆ ไม่ ย า ก แม้คุณจะยังไม่เคยปรุงดิน มาก่อนก็ทำต ามได้เหมือนกัน

วิ ธีการปรุงดินลูกรัง

วิ ธีที่ 1 จะใช้เป็น ปุ๋ ย ห มั ก หรือ ปุ๋ ย คอ กก็ได้ในอัตรา 3 – 4 ตัน/ไร่ แล้วก็ผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันกับดินลูกรังในแปลงปลูกเลย ในหลุมปลูกก็ให้มีเฉลี่ยใช้ 25 – 50 กิโลกรัม/หลุม

วิ ธีที่ 2 จัดการไถกลบฟางข้าวลงดินลูกรังไปเลยแล้วก็รดด้วยน้ำ ปุ๋ ย อินทรีย์หรือฮอร์โมนต่าง ๆ ลงไปในอัตราส่วน 4 – 5 ลิตร/ไร่ แล้วก็ทำการ ห มั ก ดินทิ้งไว้แบบนั้นจนฟางข้าวย่อยสล า ยหมด ดินก็จะพร้อมปลูกพืชได้แล้วนั่นเอง

วิ ธีที่ 3 การปลูกพืช ปุ๋ ย สดลงไปเลย เช่น ถั่วพุ่ม ถั่วพร้า ปอเทือง พอมันออ ก ด อ ก ก็ทำการไถกลบเลย จะช่วยในการเพิ่มแร่ธาตุอินทรียวัตถุและปรับปรุงให้ดินลูกรังนั้นร่วนซุยสามารถปลูกพืชได้ แล้วแทรกในดิน พร้อมกับทำให้ระบายน้ำได้ดีอีกด้วย แล้วเราก็จะปลูกพืชชนิดอื่นได้นั่นเอง

การใช้ดินลูกรังทำเกษตร

1 หากทำพืชไร่ในดินลูกรังก็จะมีหน้าดินหนาสัก 20 – 30 เซนติเมตร เพื่อจะช่วยให้ดินระบายน้ำได้ดี และไม่มีน้ำท่วมขังในช่วงหน้าฝน หากมีพื้นที่แบบนี้ก็จะเหมาะแก่การปลูกจำพวก ถั่วเขียว ถั่วลิสง ถั่วเหลือง ข้าวฟ่าง และพืชที่มีรากตื้นชนิดอื่น ๆ และ อ ย่ า ลืมปูวัสดุคลุมดินก่อนทุกครั้งที่จะปลูก

2 การทำนาในดินลูกรัง ก็ควรจะเป็นดินลูกรังในพื้นที่ราบหรือที่ราบลุ่มต่ำและหน้าดินลึกประมาณ 15 – 20 เซนติเมตร เพราะที่แบบนี้จะระบายน้ำได้ไม่ค่อยดีนักโดยเฉพาะในหน้าฝนจะมีน้ำขังแฉะเป็นระยะเวลานาน การปลูกข้าวก็เลยเหมาะกว่า อ ย่ า ง อื่น

3 การปลูกหญ้าเลี้ยงสั ต ว์ก็จะเป็นดินลูกรังที่อยู่ในที่ดอนและมีหน้าดินหนาเกิน 15 – 20 เซนติเมตรขึ้นไป ใครมีที่แบบนี้ก็ทำเป็นทุ่งหญ้าเลี้ยงสั ต ว์ได้เลย

4 การปลูกไม้ผลและไม้โตเร็วในดินลูกรัง แต่ว่าดินจะต้องไม่จับตัวกันเป็นชั้นแน่น แล้วเราก็จะปลูกไม้ผลได้และไม้โตเร็วและมีประสิทธิภาพ พืชที่ปลูกแล้วได้ผลดีในดินแบบนี้คือ ยูคาลิปตัส น้อยหน่า พุทรา มะม่วง มะม่วงหิมพานต์ มะขาม กระถินต่าง ๆ สะเดา ข ี้เหล็กบ้าน และไผ่ ประมาณนี้ แต่ ย า ง พาราก็ปลูกได้เหมือนกัน แต่ว่าจะต้องดูว่าบริเวณนั้น มีปริมาณฝนเพียงพอไหมด้วยนะ

ที่มา  kasetchaoban