เ ค ล็ ด ลั บต้น มะกรูดใบเยอะ แ ต กยอ ดดี ใบดกเต็มต้น

สำหรับหัวหอม ตะไคร้ มะกรูด มะนาว หล า ยคน มองว่าก็แค่เครื่องแกงที่เห็นอยู่คู่กับครัวไทยมานาน บางทีนานจนเราเคยชินและมองไม่เห็นคุณค่า ทั้งที่จริงพืชเหล่านี้สามารถใช้สร้างร า ยได้ให้เ ก ษ ต ร ก รเป็นอ ย่ างดี

โดยเฉพาะมะกรูด ที่ปลูกข า ยได้ทั้ง ลูก ใบ และ กิ่ง เป็นร า ยได้ให้กับเ ก ษ ต ร ก รปีละหล า ยแสนบ า ท และตอนนี้หากใครกำลังปลูกอยู่วันนี้เรามีเ ค ล็ ด ลั บทำให้ต้น มะกรูดแ ต กยอ ดใบดกมาฝากกัน

ปลูกมะกรูดตัดใบ ทางเลือ กใหม่ ปลอ ดภั ยทั้งผู้ปลูกผู้บริโภค การปลูกมะกรูดเพื่อตัดใบมาปรุงแต่งรสชาติอาหาร แปรรูปสกัดก ลิ่ น สามารถเป็นอาชีพเสริม อาชีพหลักให้เ ก ษ ต ร ก รได้ไม้แพ้พืชชนิดอื่นๆ เ ก ษ ต ร ก รบางท่านบอ กว่า อาชีพการทำสวน มะกรูดสร้างร า ยได้ที่ดีมากกว่าการทำนา

ไร่อ้อย ไร่มันสำปะหลัง เนื่องจากต้น มะกรูด ปลูกดูแลง่าย ไม่ต้องคอยไถคอยพรวนดินบ่อยๆ เสมือนเสือนอนกินระยะย าว ไม่เหนื่อยมาก แต่มีร า ยได้เข้าตลอ ด เ ก ษ ต ร ก รที่ปลูกมะกรูดจะมีร า ยได้เฉลี่ย ประมาณ 200-300 บ า ท ต่อต้น ต้น มะกรูดยิ่งอายุมาก ต้นยิ่งโตใหญ่

ยิ่งมีโอกาส ข า ย ทำเ งิ นได้มากขึ้น ทั้ง ข า ย ใบทั้ง ข า ย ลูก หาก ข า ย เป็นกิ่งพันธุ์ ร า ค า ข า ย ไม่ต่ำกว่า 10 บ า ท หากเป็นกิ่งสวยๆ ขนาดประมาณ 10-15 ซม. จะ ข า ย ได้กิ่งละ 15 บ า ท

วิ ธีทำให้มะกรูดแ ต กใบเยอะ เป็นพุ่มสวย

เอาไข่ไก่มา 1 ฟองแล้วตีให้ละเอียดเลยจนไข่ข า ว ผสมเข้ากับไข่แดง

ตีแบบละเอียด ๆ เหมือนกับตอนที่เราจะเจียวไข่

แล้วใส่ผงชูรสลงไปปริมาณ 2 ช้อนโต๊ะแล้วคนผสมให้เข้ากันเลย เนื่องจากในผงชูรสนั้น มีธาตุอาหารที่จำเป็นสำหรับต้นไม้ ซึ่งก็จะมี โพแทซเซียมฟอสฟอรัส 0.5 เปอร์เซน

ไนโตรเจน 5 7 เปอร์เซน ก ร ดอะมิโน ส า ร อ าห ารเหล่านี้แหล่ะ จะไปช่วย บำ รุ ง ให้ต้น มะกรูดมีใบเขียวสวยและเร่งการเจริญเติบโต ทำให้แ ต กยอ ดได้เร็ว

พอเราได้ส่วนผสมแล้วก็เอาไปผสมกับน้ำเปล่า 20 ลิตร เป็นการเพิ่มจุ ลิ น ท รี ย์ในการย่อยสล า ยและเพิ่มธาตุอาหาร ต ามด้วยการใส่น้ำห มั กผลไม้ต าม 5 ช้อนโต๊ะ จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ คนให้เข้ากันแล้วนำไปรดต้น มะกรูดได้เลย เป็นสู ต รที่ทำง่ายสามารถ บำ รุ ง ได้ทั้งรากยันยอ ดเลย ทำให้ต้น มะกรูดนั้น มีใบใหญ่เขียว แ ข็ ง แ ร ง เป็นที่ต้องการของตลาด นอ กจากนี้ก็ยังนำไปรด บำ รุ ง ต้นพืชผักอื่น ๆ ได้อีกด้วย จะช่วยให้สีเขียวของผักสดน่าทาน มากยิ่งขึ้น

คำแนะนำเพิ่มเติม เ ก ษ ต ร ก รหล า ยพื้นที่ประสบปัญหาเพาะปลูกไม่ได้ผล ดินข า ดความอุดมสมบูรณ์ เนื่องจากปลูกพืชชนิดเดียวซ้ำๆกัน ไม่มีการหมุนเวียน ทั้งยังใช้ ปุ๋ ย เ ค มี อ ย่ างเดียว ทำให้ดินเป็นก ร ดข า ดส า รอาหาร จากที่เคยร่วนซุยกล า ยเป็นเหนียวแน่นไม่ระบายน้ำ จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อ ดินต่อพืชจะค่อยๆลดลง ดินก็เริ่มต ายใส่ ปุ๋ ย บำ รุ ง อะไรก็ไม่ได้ผล ทางเลือ กที่ดีก่อนปลูกควรเตรียมดินปรับสภาพให้เหมาะสม เริ่มตั้งแต่ไถพรวน ย่อยดิน กำ จั ดวั ช พื ช ฯลฯ

ที่มา  parinyacheewit