เ ค ล็ ด ลั บการปลูก ดูแล ก ล้ ว ย น้ำว้า ให้งามโตไว ได้ผลผลิตสูง

สำหรับใครที่อย ากจะปลูกกล้วยน้ำว้า แต่ปลูกยังไงก็ไม่สวย ไม่งาม ออ กเครือน้อย กล้วยน้ำว้านั้นหากปลูกแล้วดูแลไม่ค่อยดีนั้นจะทำให้ได้ผลผลิตไม่ดี มีโ ร คมีศัต รูพืชมาก่อ กวน และทำให้ ก ล้ ว ย ไม่สมบูรณ์ นำไปข า ยก็ไม่ได้ร า ค า

ฉนั้นวันนี้เรามีเ ค ล็ ด ลั บการปลูกและดูแล ก ล้ ว ย น้ำว้ามาให้เกษตรกรทุกท่านได้ลองนำไปปรับใช้กันดู โดยเฉพาะในเรื่องของการดูแลให้

ต้นกล้วยน้ำว่าเจริญเติบโตจะต้องทำให้ดี ศึกษาหาข้ อมูลและลองลงมือทำด้วยจะได้แก้ปัญหาหน้างานได้ดี จะเป็นอ ย่ างไรเราไปดูกันเลย

การดูแลกล้วยน้ำว้า

กล้วยนั้นต้องการน้ำในการเจริญเติบโตเหมือนกับพืชชนิดอื่น ๆ แต่จะต้องระมัดระวังการให้น้ำที่ เ ย อ ะเ กินไปจนทำให้เกิดน้ำขัง ส่งผลทำให้รากเน่าได้
เวลาปลูกกล้วยนั้นให้หาฟางหรือใบไม้แห้งมาคลุมโคนต้น ช่ ว ย รั ก ษ าความชื้นด้วย

และควรจะรดน้ำแบบวันเว้นเว้น รด 10 นาที/ครั้ง เพื่อให้น้ำซึมลงพื้นผิวดินอ ย่ างเพียงพอ แต่พอ กล้วยเริ่มตั้งตัวได้แล้วก็เปลี่ยน มารดแบบ 3 วัน/ครั้ง หรือ 7 วัน/ครั้งก็ได้

สิ่งที่จะต้องคำนึงถึงก่อนจะลงมือปลูกกล้วยคือ ต้องมีน้ำปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของ ก ล้ ว ย ที่เราปลูก รวมไปถึงพืชชนิดอื่น ๆ ด้วยเหมือนกัน
ไม่ว่าจะเป็นแหล่งน้ำจาก ชลประทาน บ่อน้ำ บ่อบาดาล แม่น้ำ ลำคลอง หรือน้ำฝน เป็นต้น

การให้น้ำกล้วยน้ำว่ามี 3 ระบบที่น่าสนใจ

1 การให้น้ำเหนือผิวดิน

2 การให้น้ำไหลต ามผิวดิน

3 การให้น้ำใต้ผิวดิน

ส่วน มากแล้วเกษตรกรที่ปลูก ก ล้ ว ย เป็นสวนก็จะนิยมให้น้ำเหนือผิวดิน มากกว่าเพราะว่ามันเป็นการเลียนแบบธรรมชาติได้ดีที่สุดและมีประสิทธิภาพมากกว่าแบบอื่นแล้ว ซึ่งการให้น้ำแบบเหนือผิวดินนี้ก็จะแตกย่อยออ กมาอีก 2 แบบด้วยกันคือจะเป็นการให้น้ำโดยทั่งถึงและการให้น้ำแบบเฉพาะจุด

การให้น้ำโดยทั่วถึง

การให้น้ำแบบนี้จะนิยมใช้กันเยอะในภาคกลาง สวนส่วน มากจะเป็นแบบยกร่องมีน้ำล้อมรอบ แล้วจะมีเรือสูบน้ำรดไปต ามร่องน้ำในสวนน้ำเลยทำให้ได้รับน้ำอ ย่ างทั่วถึงและยังเป็นวิ ธีที่ประหยัดต้นทุนได้เยอะเหมือนกัน แต่มันไม่ใช่ทุกพื้นที่ที่นิยมทำสวนกล้วยแบบนี้

การให้น้ำแบบนี้ก็ เ ลี ย น แ บ บ ฝนตกนั่นเอง และน้ำก็มีอยู่ในร่องตลอ ดกล้วยจะไม่รู้สึกข า ดน้ำด้วย แต่ถ้าหากพื้นที่ไหน มีน้ำน้อย มันอาจจะไม่สะดวกนักหากจะใช้วิ ธีนี้ โดยเฉพาะพื้นที่ดอนก็อาจจะต้องเปลี่ยนไปใช้รูปแบบใหม่ที่เหมาะกับสวนและเหมาะกับพื้นที่นั้น

การให้น้ำแบบเฉพาะจุด

ไม่ว่าจะที่ไหนหล า ยสวนก็จะชอบใช้การให้น้ำแบบเฉพาะจุดอยู่และยิ่งพื้นที่ไหนหาแหล่งน้ำย ากๆ การให้น้ำแบบนี้จะเหมาะมากกว่า ซึ่งน้ำจะค่อย ๆ ไหลซึมลงไปด้านข้าง เป็นบริเวณที่รากแผ่นกระจายและรดให้มี ค ว า ม ชุ่มชื่น มากพอสมควร แล้วรากจะดูดน้ำไปเลี้ยงลำต้นและส่วนต่าง ๆ ได้ดี และดินปลูกก็ควรจะร่วนซุยด้วย

อุปกรณ์ให้น้ำแบบหยดเล็ก ๆ มี 2 แบบ

หากมีมินิสปริงเกอร์ต่อหัวจ่ายขนาดเล็กเข้ากับท่อหลักที่สูบน้ำส่งผ่านแรงดัน ผ่ านหัวจ่ายมินิสปริงเกอร์ แล้วน้ำจะถูกพ่นเป็นฝอยขนาดเล็ก ๆ ออ กมาเฉพาะจุดที่เราได้จัดวางไว้

หัวจ่ายน้ำหยดน้ำที่ถูกส่งมาจากท่อ ห ลั ก จะถูกบังคับให้หยดทีละหยดผ่านหัวจ่ายน้ำหยดที่ติดตั้งไว้บริเวณโคนต้นกล้วย แต่ระบบน้ำหยุดนี้จะมีปัญหาเวลาให้ปุ๋ ยเพราะจะส่งผลให้ปุ๋ ยละล า ยช้าปุ๋ ยเลยต้องต้องละล า ย ต า ม ท่อจะได้ผล ดีกว่า

อุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการติดตั้งระบบการให้น้ำเฉพาะจุด

1 ท่อหลัก ใช้ท่อ PVC หรือเหล็กก็ได้ เอาไว้ต่อ กับ เ ค รื่ อ ง สูบน้ำแล้วเดินท่อย่อย

2 เครื่องกรองน้ำ เอาไว้ ก ร อ ง เศษวั ช พื ช เศษทราย หิน ฯลฯ

3 ท่อขนาดเล็กเอาไว้ต่อเข้ากับท่อหลัก ต้องเล็กกว่าท่อหลัก

4 เครื่องสูบน้ำ

5 หัวจ่ายน้ำแบบจ่ายเป็นละออง หรือหยดก็ได้ต ามแต่จะต้องการเลย

การให้น้ำแบบเฉพาะจุดดีอ ย่ างไร

1 ควบคุมน้ำได้ทุก ขั้ น ต อ น และมีประสิทธิภาพในการให้น้ำสูง น้ำไม่ระเหยไปเยอะ

2 ค่าใช้ จ่ า ย ประหยัดลงมาเยอะเลย

3 ให้ปุ๋ ยพร้อมกับน้ำก็ได้

4 ทำให้โ ร ค แ ม ล ง ไม่มารบกวน

5 ล ดการกระจายของวั ช พื ช

6 ลมแรงแค่ ไ ห น น้ำก็ไม่โดนพัดไปที่อื่น

7 ไม่ต้องมีระบบส่งน้ำขนาดใหญ่

8 ระยะการใช้งานย าวนาน อาจมีปัญหาการอุดตันบ้างบางครั้ง

9 ติดตั้งการให้น้ำแบบอัตโนมัติได้

10 ล ดการซึมของน้ำไปในดินเพราะ อั ต ร า การให้น้ำจะไม่มากพอที่จะทำให้ดินเปียกชุ่ม

ข้ อเ สี ยของการทำการให้น้ำแบบเฉพาะจุด

1 มีการอุดต้นที่หัวจ่ายน้ำ เพราะว่าน้ำจะมีตะกอน ตะไคร่ ทรายต่าง ๆ สะสมกันอยู่

2 เนื่องจากให้น้ำได้เฉพาะจุด จุดไหนที่น้ำไม่ทั่วถึงจะมีเกลือสูงกว่าปกติ

3 ตอนที่ลงทุนครั้งแรกค่อนข้างมีต้นสูงพอสมควร แต่มันก็คุ้มนะ

การปลูกกล้วยน้ำว้าหากมีระบบน้ำไม่ดีก็จะทำให้ ก ล้ ว ย ไม่สมบูรณ์ได้ นอ กจากการให้น้ำแล้วปุ๋ ยก็สำคัญ คุณภาพดินที่ใช้ปลูกก็สำคัญด้วย ฉะนั้นอ ย่ าลืมบำรุง ธ า ตุ อาหารให้เพียงพอด้วย หากคุณสนใจอย ากจะปลูกกล้วยก็วางแผนสักหน่อยก่อนจะลงมือจะทำให้อะไรมันราบรื่นขึ้นเยอะเลย

ที่มา  poobpub