เ ค ล็ ด ลั บการปลูกทุเรียนให้ได้ผล

ถ้าพูดถึงราชาแห่งผลไม้ไทย คงจะมีน้อยคนปฏิเสธรสชาติความอร่อยของทุเรียน นอ กจากจะมีความหวานและกลิ่นเป็นเอกลักษณ์แล้ว ทุเรียนยังมีร า ค าที่แพงลิบลิ่ว จนหล า ยคนคิดจะปลูกไว้กินเองที่บ้าน แต่ปัญหาอยู่ที่ ทุเรียนเป็นพืชที่เรื่องมากพอสมควรกว่าจะเลี้ยงให้โตจน มีลูกให้เรากินนั้น ก็ต า ยซ้ำต า ยซากไปหล า ยต้นเหมือนกัน

ทุเรียนถือเป็นพืชที่ขึ้นชื่อว่าปลูกย ากหรือปลูกได้บางพื้นที่เท่านั้นจึงจะได้ผลดี แต่ก็มีเ ค ล็ ด ลั บบางอ ย่ างจากชาวสวนทุเรียนที่ทำให้การปลูกต้นทุเรียนเป็นและให้ผลผลิตได้ มีเทคนิคต่างๆดังนี้

การตัดร า กแก้วขด

ต้นพันธุ์ทุเรียนนั้นเมื่อนำมาแกะถุงเพาะชำออ กให้เราค่อยๆแกะดินออ กแล้วสังเกตร า กแก้วของต้นพันธุ์ ถ้าพบว่าร า กแก้วขดอยู่ให้ช้กรรไกรตัดร า กออ กแต่ถ้าร า กแก้วไม่ได้ขดก็ไม่จำเป็นต้องตัด ร า กแก้วที่ขดนี้ถือเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ต้นทุเรียนเมื่อปลูกไปสักพักจะโค่นล้มได้ง่าย โดยการตัดร า กแก้วขดนั้นไม่ต้องกังวลว่าทุเรียนจะไม่รอ ดเนื่องจากทุเรียนยังมีร า กฝอยพอให้หาอาหารได้อ ย่ างเต็มที่ค่ะ

การบังคับให้น้ำต้นทุเรียน

ใช่ช่วงพึ่งลงต้นพันธุ์ไม่ควรรดน้ำให้เจิ่งนองล้นออ กมาจนท่วมร า กให้รดแต่พอเหมาะ และเมื่อปลูกได้ 2-3 ปี ให้รดน้ำอ ย่ างสม่ำเสมออ ย่ าให้ต้นทุเรียนข า ดน้ำโดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งถ้าทุเรียนข า ดน้ำอาจเกิดอาการใบเหี่ยวเฉาออ กสีเหลืองและมีใบไหม้บริเวณปล า ยใบ ซึ่งเป็นสาเหตุให้ต้นทุเรียนไม่รอ ดได้ ดังนั้นการบังคับให้น้ำจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่มีผลต่อ การเจริญเติบโตของต้นทุเรียนและเนื้อของผลทุเรียนอีกด้วย

ร่มบังเงาอ ย่ าโดนแดดจัด

หากปลูกทุเรียนในที่โล่งโดนแดดเต็มที่ให้ทำการหาร่มเงาให้ทุเรียนด้วย โดยสามารถใช้ต าข่ายแสลนบังร่มโดยให้บังทั้งสามด้านโดนเว้นด้านที่โดนแดดตอนเช้าเอาไว้เพื่อรับลมและไม่ต้องบังแดดด้านบน เพื่อให้ต้นทุเรียนได้รับน้ำค้างในช่วงกลางคืน

มีข้อควรระวังคือให้เว้นระยะกางแสลนสูงจากพื้นดินเล็กน้อยและอ ย่ าให้ชิดต้นทุเรียน มากเกินไปเพื่อให้ถ่ายเทลมได้ง่ายไม่มีอากาศอบร้อนจนเกินไป ทั้งนี้นอ กจากการใช้แสลนแล้วยังสามารถปลูกไม้บังแดดได้อีกด้วยจำพวก ต้นกล้วย ต้นทองหลาง ก็สามารถได้ผลดีเช่นกัน

ให้ปุ๋ ยตรงต ามการเจริญเติบโต

ในช่วงเตรียมการปลูกทุเรียน ให้ใช้ป๋ยคอ กและแกลบดิบรวมถึงเศษหญ้าและใบไม้แห้งคลุกเคล้าให้เข้ากันใส่บริเวณโคนต้นทุเรียนและให้เสริมปุ๋ ยไนโตรเจนเพื่อบำรุงกิ่งและใบให้เจริญงอ กงาม แต่เมื่อถึงระยะช่วงออ กดอ กของทุเรียนให้ลดการให้ปุ๋ ยไนโตรเจนลง แล้วให้ปุ๋ ยโพรเทสเซียมและฟอตเฟตแทนเพื่อเตรียมพร้อมบำรุงดอ กและผล การให้ปุ๋ ยต้นทุเรียนต ามการเจริญเติบโตต ามช่วงต่างๆก็เป็นสิ่งที่สำคัญ

กำ จั ด วั ช พื ชอ ย่ างเหมาะสม

แน่นอนว่าวั ช พื ช ถือเป็นปัญหาในการปลูกพืชทุกชนิดแน่นอนการปลูกทุเรียนก็เจอปัญหานี้เช่นเดียวกัน วั ช พื ชที่มักพบเจอบ่อยกับต้นทุเรียนนั่นคือ หญ้า นั่นเอง ซึ่งมักแย่งอาหารจากของร า กทุเรียนยังเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยชั้นดีของศั ต รูพืชที่มักขึ้นผลทุเรียนอีกด้วย ซึ่งควรกำ จั ด วั ช พื ช อ ย่ างสม่ำเสมออ ย่ าให้หญ้าขึ้นรกบริเวณต้นทุเรียนโดยเด็ดข า ด

ที่มา duriannon postnoname