เ ค ล็ ด ลั บการปลูกต้นหม่อนให้ลูกดก เก็บได้ตลอ ดทั้งปี

มัลเบอร์รี่ หรือ ลูกหม่อนเ ป็นพืชที่ปลูกได้ทั่วไป ทนแล้งได้ดีระดับนึง มีความอ ดทนแข็งแรง และ ไม่ค่อยล้มต ายง่ายๆ ให้ผลตลอ ดทั้งปี หรืออ ย่ างน้อย ปีละ 2 รอบ ส ร ร พ คุ ณทานสดได้เลย เป็นทั้งผลไม้และย าในครั้งเดียวกัน คนจึงนิยมปลูกไว้ที่บ้านเพื่อเก็บลูกรับประทานกัน

มัลเบอรี่นั้นเรารู้จักกันดีเป็นผลไม้ที่มากด้วยประโยชน์ ดีต่ อ สุ ข ภ า พร่างกายแล้วก็ยังปลูกง่ายอีกด้วย เพียงเราปลูกหม่อนเราก็ได้ลูกหม่อนหรือลูกมัลเบอรี่แล้วนั่นเอง

รสชาตินั้นจะมีเปรี้ยวหวานขึ้นอยู่กับระดับความสุกของลูกด้วย หากยังไม่สุกเท่าไหร่รสเปรี้ยวจะเยอะหน่อย สำหรับใครที่อ ย า กจะปลูกเอาไว้ทานหรือปลูกไว้เก็บผลข า ยมาลองปลูกต ามขั้ น ต อ นที่เราแนะนำนี้ได้เลย

การปลูกหม่อน

สำหรับการปลูกไว้ทานในครัวเรือนอ ย่ า งน้อยก็ปลูกสัก 4 ต้นขึ้นไปจะทำให้ปริมาณของลูกมัลเบอรี่นั้นเพียงพอต่อ การบริโภค หากปลูกน้อยเกินไปนั้นลูกหม่อนนั้นอาจจะสุกไม่ทันกัน ต้นพันธุ์

กิ่งพันธุ์นั้นหาซื้ อได้ต ามร้านจำหน่ายต้นไม้ทั่วไปได้เลย ในส่วนของระยะการปลูกนั้นอยู่ที่ 4 เมตร เผื่อรัศมีทรงพุ่มประมาณ 2 เมตรเป็นอ ย่ า งน้อย หรืออาจจะทำเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมในระยะ 4 x 4 เมตร ก็ได้เช่นกัน

การเตรียมหลุมให้ขุดลึกสักพอประมาณเลย แล้วก็เอาต้นหม่อนลงไปกลบ ๆ ปลูกเลย โดยกลบให้แน่น แล้วก็รดน้ำให้ชุ่ม แต่ระวังอ ย่ าให้มีน้ำขังแฉะ จากนั้นพอเราปลูกต้นหม่อนโตแล้วเราจะต้องโน้มกิ่งปีละ 1 ครั้ง

จะทำให้เวลาที่เก็บผลมัลเบอรี่นั้นสะดวกมากขึ้น พอมีกิ่งใหม่ออ กแล้วอายุสัก 6 – 12 เดือนผลจะเริ่มมา จากนั้นก็โน้มกิ่งลง จัดการตัดแต่งกิ่งให้เรียบร้อยในแต่ละปี อ ย่ า งน้อยก็ตัดแต่ง 2 ครั้ง/ปี พร้อมกับรูดใบออ กด้วย

การเก็บเกี่ยวผลผลิต

เราสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ตั้งแต่ผลห่าม โดยมีสีแดงสัก 50 เปอร์เซน หรือจะเป็นผลสีม่วงประมาณ 50 เปอร์เซน หรือจะรอเก็บตอนผลสุกเลยก็ได้ โดยจะเป็นผลสีดำ ชอบรสชาติแบบไหนก็เก็บต ามที่ชอบได้เลย ในแต่ละสีแต่ละระดับความสุกก็จะมีความหวาน ความเปรี้ยวมากน้อยต่างกันไป ซึ่งระยะการเก็บผลนั้นจะได้ประมาณต้นละ 1 เดือน

การปลูกมัลเบอรี่นั้นไม่ย า ก ทุกคนสามารถปลูกไว้ที่บ้านได้เลย หากพื้นที่น้อยก็สามารถปลูกลงกระถางก็ได้เหมือนกัน อาจจะเลือ กเบอร์กระถางใหญ่หน่อยเพื่อให้ร า กเดินดี หากสนใจก็ลองหามาปลูกกันดูนะ

ที่มา  kasetchaoban