เ ค ล็ ด ลั บการปลูกกล้วย ให้ได้ผลดี เครือ ด กใหญ่

กล้วย ผลไม้ที่อยู่คู่วิถีชีวิตคนไทยมาช้านาน นำมาใช้ประโยชน์ได้ตั้งแต่ต้น ใบ ดอ ก ห น่ อ และผล จนถึงร า ก ใช้เป็นอาหารและย ารั ก ษ าโ ร ค มีหลากหล า ยสายพันธุ์ ชนิดของกล้วย ที่นิยมบริโภคและจำ ห น่ า ยกันทั่วประเทศ

ใครที่สนใจอ ย า ก จะปลูกมา อ่ า น บ ท ค ว า ม นี้ได้เลย กล้วยปลูกง่ายมาก ๆ แค่แยกห น่ อออ กมาปลูกก็ติดแล้ว ดูแลไม่ย า กด้วยนะ เป็นการแนะนำเ ค ล็ ด ลั บในการปลูกกล้วยให้ต้นโตเร็ว มีเครือ ดีหวีด กผลใหญ่เป็นที่ต้องการของตลาดจากเจ้าของสวนกล้วยที่ใช้กัน มาดูวิ ธีการปลูกกันได้เลย

สิ่งที่จะต้องเตรียม

1 ห น่ อ กล้วย

2 จ อ บ

ขั้ น ต อ นการปลูก

เตรียมแปลงปลูกให้เรียบร้อยแล้วรดน้ำให้ชุ่มเลย แล้วก็จัด การปลูกห น่ อ กล้วยได้เลย ทำการกลบดินที่โคนต้นให้ดีจนแน่นไม่โยกโค่นล้นได้ง่าย โดยห น่ อ พั น ธุ์ กล้วยที่เอามาปลูกนั้นจะต้องสมบูรณ์ ห ลุ มปลูกก็ขุดให้พอ ดีไม่ลึกหรือตื้นจนเกินไป

โดยห ลุ มปลูกที่เหมาะจะอยู่ที่ขนาด 30 x 30 เซนติเมตร เอาแค่ให้พอปลูกห น่ อ กล้วยพอ ดี พอปลูกเสร็จแล้วก็รดน้ำให้ชุ่มเลย มีกี่ห น่ อก็ปลูกให้เรียบร้อย อ ย่ าลืมว่าต้องกลบดินให้แน่น

การบำรุงดูแลต้นกล้วย

พอเราปลูกเสร็จแล้วหลังจากนั้น 20 วันให้ทำการปาดยอ ด กล้วยเพื่อให้เจริญเติบโตได้ดีและให้เครือพร้อมกัน สังเกตดูใบของกล้วยหากมีประมาณ 3 – 4 ใบแล้วก็เอาปุ๋ ยสูตร 46 – 0 – 0 มาใส่ โดยให้ใส่ปุ๋ ย 3 เดือน/ครั้ง โดยในเดือนที่ 4 นั้นใส่เป็นปุ๋ ยแกลบและ ปุ๋ ย ห มั ก รอบโคนต้นกล้วย เท่านี้ต้นกล้วยของเราก็เจริญเติบโตได้เร็ว ให้เครือที่สมบูรณ์พร้อมผลกล้วย ที่ อ ว บ น่ า ท า น เ ก็ บ ไปข า ยได้ร า ค า ดีอีกด้วย

ที่มา kasetchaoban baanlaesuan