เอาไปรดผักผลไม้ งามทั้งสวน ทำเองง่ายประหยัด

สวัสดีจ้าเพื่อนๆที่กำลังมองหาวิ ธีทำให้พืชผักงาม โดยปลอ ดสารพิ ษ ไม่ใช้สารเคมี ในปัจจุบันหล า ยคน มักจะเลือ กทานผักผลไม้ที่ปลอ ดสารพิ ษกันทั้งนั้น วันนี้เราเลยมีวิ ธีการทำปุ๋ ยน้ำที่ทำได้ง่าย ประหยัดแถมยังปลอ ดภั ยมาฝากกันจะเป็นอ ย่ างไรเราไปดูกัน

อ ย า กจะให้ต้นไม้ พืช ผักต่าง ๆ นั้นเติบโตสมบูรณ์แข็งแ ร ง เราไม่จำเป็นจะต้องพึ่งส า ร เ ค มีก็ได้ เพราะว่ายังมีสู ต รที่ไม่อั น ต ร า ย ต่ อคน ไม่อั น ต ร า ยต่อพืชอีกหล า ยอ ย่ า ง วันนี้เราก็มีสู ต รดี ๆ มาแ น ะนำให้ทุกคนได้ลองนำไปปรับทำต ามและทำใช้กันดู รับรองว่ าจะประหยัดค่ า ปุ๋ ย ไปได้เยอะเลย มีดูขั้ น ต อ นการทำกันได้เลย

สิ่งที่จะต้องเตรียม

1 เกลือ 1 ช้อนช า

2 น้ำสะอาด

3 กาแฟ 3 ทัพพี

4 เค รื่ อ ง ดื่ มชู กำลัง 2 ฝา

5 ปูนแดงหรือปูนข า ว 1 ช้อนโต๊ะ

ขั้ น ต อ นการทำ

เอากาแฟผสมกับน้ำเปล่าสะอาดแล้วก็คนให้เข้ากัน พักเอาไว้เป็นเวลา 1 คืน โดยเราจะรอให้กาแฟตกตะกอนเ สี ยก่อน แล้วก็ให้กรองเอาแต่เฉพาะน้ำเท่านั้น มาใช้ จากนั้นก็มาเตรียมน้ำปูนแดง โดยเอาปูนแดงมาผสมกับน้ำเปล่า 1 ลิตร โดยจะต้องเป็นน้ำสะอาด

เสร็จแล้วมาเตรียมน้ำอีก 20 ลิตรผสมกับน้ำกาแฟที่ทำไว้ก่อนนี้ 1 ลิตร น้ำปูนแดงอีก 1 ลิตร ต ามด้วยผงชูรส เกลือ เครื่องดื่ มชูกำลัง แล้วคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเลยจนกว่าจะละล า ยเป็นเนื้อเดียว

การใช้งาน

พอเราได้น้ำย า มาแล้วก็นำไปรดบำรุงที่โคนของต้นไม้ได้เลย ไม่ว่าจะเป็นไม้ผล ไม้ด อ ก ไม้ใบ พืชผักต่าง ๆ ก็รดบำรุงได้หมดเลย แล้วก็นำไปใส่กระบอ กฉีดพ่นป้ อ งกันและกำจัดศั ต รู พื ชได้อีกด้วย ทุกคนสามารถนำไปใช้กันได้แบบไม่ต้องกังวลอะไรเลยเพราะว่าไม่เป็นอั น ต ร า ยต่อผู้บริโภคอ ย่ า งแน่นอน สำหรับคนที่ปลูกต้นไม้พืชผักสามารถนำไปใช้กันได้ เป็นสู ต รประหยัดที่สามารถทำได้ง่ายมาก ๆ ไม่มีส า ร เ ค มี อั น ตร า ยอะไรที่ให้เป็นกังวล

ที่มา    kasetchaoban