เหตุผล 5 ข้ อที่หล า ยคนยังไม่อย ากทำเกษตร

การทำเกษตรหล า ยๆคนอาจจะมองดูแล้วง่าย ใช้ชีวิตอยู่กับตัวเอง อยู่กับบ้านไม่ต้องเดินทางไปทำงาน เป็นนายของตัวเอง ซึ่งหล า ยคนนั้นถึงกับขั้นที่ลาออ กจากงานประจำมาทำเกษตรกันเลย แต่ก็มีบางคนที่ยังคิดต่างที่ไม่อย ากมาทำเกษตร แล้วอย ากรู้ไหมว่าพวกเขาคิดอ ย่ างไร อะไรคือเหตุผลที่พวกเขาจะไม่ลาออ กมาทำเกษตร อย ากรู้เราไปดูกัน

มีกระแสคนนิยมลาออ กจากงานประจำแล้วมาทำเกษตรเยอะมาก ๆ แน่นอนว่าเหมือนจะเป็นเรื่องดี แต่ มันไม่ง่ายขนาดนั้นคนที่เขาประสบความสำเร็จเขาต่างผ่ านอะไรมามาก ไม่ใช่แค่มีเ งิ น มีทุ น มีพื้นที่แล้วจะออ กมาทำเกษตรได้เลย ร ว ยเลย มัน มีร า ยละเอียดยิบย่อยกว่านั้นอีกเยอะและคนที่ลาออ กมาทำแล้วล้มเหลวก็มีมากมาย ลองมาอ่ า น 5 เหตุผลที่ทำไมอย่ าออ กจากงานประจำ มาทำเกษตร มีอะไรบ้างมาติดต ามด้านล่างนี้

1 มีความเ สี่ ย ง มากเวลาเจอวิกฤติใหญ่ ๆ เช่น ภั ย ธ รรมชาติ โร ค ร ะ บ า ด ทุกอย่ างล้วน มีผลกระทบ คุณมีแนวทางที่จะรับมือได้ไหวไหม เพราะบางสวนถึงกับล้ ม ล ะ ล า ยไปเลย โดยเฉพาะแล้งมาไม่มีน้ำ ฝน มาหนัก ๆ ก็น้ำท่วม เ สี ยห า ยหมด นั่นคือสิ่งที่จะต้องเจอ

2 ทุกอย่ างมัน มีต้นทุ นเสมอ โดยเฉพาะคนที่ยังไม่มีที่ดินเป็นของตัวเองก็จะต้องเช่าที่ไหนจะลงทุ นในเมล็ดพันธุ์ต่าง ๆ ค่ า ปุ๋ ย ค่ าบำ รุง รั ก ษ า ค่ าแรง ค่าอุปกรณ์ ฯลฯ ต่อให้มีเ งิ นสำรองแล้วเอามาลงทุ น มันก็อาจจะยังไม่พอก็ได้ ก่อนจะลงมือทำอย ากจะให้ร่างแผนดี ๆ ก่อนและควรจะคิดว่าตลาดเราอยู่ที่ไหนด้วย หนักกว่านั้นบางคนไม่มีเ งิ นสำรองก็ต้องก ู้มาทำ หากมันไม่เวิร์คล่ะก็ต้องหาเ งิ นใช้ห นี้เขาอยู่ดี เหนื่อยกว่างานประจำอีก

3 อย ากจะทำเกษตรคุณก็ต้องมีความรู้ด้านนี้ด้วยเหมือนกัน ไม่ใช่เห็นภาพสวย ๆ ของคนอื่นแล้วอย ากทำต ามเพราะคิดว่ามันง่าย ลาออ กมาแล้วหากข า ดความรู้มีแค่เ งิ นทุ น มันก็ล้มเหลวได้ง่ายมาก หากมีความรู้ต่อให้ไม่มีทุ นเยอะก็ยังจะหาทางไปได้ง่ายกว่าคนที่ไม่รู้อะไรเลยแต่อย ากจะมาทำ แบบนี้ล้มแน่ ๆ

4 มีงานประจำมีเ งิ นเดือนอยู่แล้วมันเป็นอะไรที่ดีมาก โดยเฉพาะในสภาวะเ ศ ร ษ ฐ กิ จไม่ค่อยจะดี หล า ยคนตกงาน หางานทำย าก แต่ถ้าคุณยังมีงานประจำอยู่แล้วอย ากจะทำเกษตรแนะนำว่าควรทำไปพร้อมกันกับงานประจำเลยหากมันเวิร์คก็ค่อยลาออ กก็ยังได้ แต่ถ้ามันไม่เวิร์คงานประจำก็ยังอยู่และยังมีเ งิ นเดือนทุกเดือนปกติอีกด้วย ยกเว้นแต่ว่าตกงาน โดนเลิกจ้างแล้วลองหัน มาทำเกษตรเต็มตัวก็ไม่ว่ากัน

5 งานประจำยังมีวันหยุด ยังมีเวลาเลิกงาน แต่การเป็นเกษตรกรคุณจะได้เป็นตลอ ด 24 ชั่ วโมง และงานคุณก็ไม่มีวันหยุดอีกด้วย บวกไปกับความขยัน อ ดทน มีวินัย เพราะเป็นงานที่ไม่มีเจ้านายคอยมาคุมงาน หากวันไหนคุณไม่ทำงานนั่นก็อาจจะแปลว่าไม่มีร า ยได้ และต้นไม้พืชพันธุ์ต่าง ๆ ที่ปลูกไว้ก็ต้อง m า ย การดูแลเอาใจใส่ต้นไม้ สั ต ว์ เ ลี้ ย ง เราต้องทำทุกวันแทบจะไปไหนไกลไม่ได้เลย

แม้มันจะย ากยังไงหากคุณรักที่จะทำเกษตรจริง ๆ ก็จงเชื่อมั่นในตัวเองและพัฒนาตัวเองเสริมความรู้อยู่เรื่อย ๆ และค่อย ๆ ลงมือทำโดยอย่ าเพิ่งออ กจากงานประจำก็ได้ แต่ใช้เวลาในวันหยุดมาทำแบบค่อยเป็นค่อยไปจะดีกว่า หากมันดีและเห็นหนทางที่จะเป็นไปได้แล้วค่อยตัดสินใจลาออ กมันยังดีกว่า

ที่มา kasetchaoban