เมื่อเจ้าของที่ดินจากไป จะรับโอน ม ร ด กได้อ ย่ างไร

การรับม ร ด กที่ดิน ใครมีสิทธิ และ ต้องเตรียมหลักฐานประกอบอะไรบ้าง วันนี้เรามาดูกันเรื่องการรับม ร ด กที่ดินกันคร่าวๆ ม ร ด กที่ดิน เมื่อมีคนจากไป ท า ย า ท จะรับ ม ร ด ก อาจทำได้ 2 วิ ธี คือ จูงมือ ท า ย า ท กันไปโอนที่สำนักงานที่ดิน และอีกวิ ธีคือตั้งผู้จัดการ ม ร ด ก ซึ่งต้องไปขึ้นศาล

ถ้าเกิดพ่อแม่พี่น้องเรา มีสมบัติ แล้วสมบัตินั้นคือที่ดิน หากเขาจากไปแล้ว ก็ต้องกล า ยเป็นที่ดิน ม ร ด กถูกไหม ทีนี้ เมื่อเจ้าของเขาไม่อยู่แล้วเราต้องทำอ ย่ างไรล่ะ บางคนงงเลย หันหน้าหันหลังไม่รู้จะไปถามใครดี ไม่รู้ว่าจะต้องเริ่มต้นยังไงก่อน แล้วใครจะเป็นทาย าทที่จะได้รับสมบัติที่เป็น ม ร ด กนั้น ไปดูกันดีกว่าค่ะ ว่าเราต้องเร่ิมจากตรงไหนก่อน เมื่อมีคนจากไปม ร ด กย่อมตกทอ ดแก่ ท า ย า ท ถ้าเป็นท รั พ ย์สินเล็กๆ น้อยๆ ก็จัดสรรปันส่วนกันได้ง่ายๆ แต่ถ้าเป็นพวกที่ดินบ้าน หรืออสังหาริมท รั พ ย์ใดๆ ที่ต้องไปจดทะเบียนก็อาจจะยุ่ง ย า ก หน่อย

การโอน ม ร ด ก ที่สำนักงานที่ดิน

1 นำหลักฐานสิทธิในที่ดินไป เช่น โฉนดที่ดิน

2 หลักฐาน ม ร ณ ะ บัตร

3 หลักฐานการเป็นผู้มีสิทธิรับ ม ร ด ก เช่น เป็นลูก เป็น ภ ร ร ย า พินัย ก ร ร ม

การรับม ร ด กที่ดิน ทาย าทที่มีสิทธิต ามกฎห ม า ยหรือทาย าทโดยธรรม มี 7 ลำดับ ดังนี้ต่อไปนี้

ผู้สืบสันดาน(บุตร, หลาน, เหลน, ลื้อ)

ภรรย าหรือสามี (ต้องได้จดทะเบียนสมรสกันเท่านั้น)

บิดาและมารดา

พี่น้องร่วมสายเ ลื อ ด ทั้งบิดาและมารดาเดียวกัน

พี่น้องร่วมบิดา หรือ มารดาเดียวกัน

ปู่ย่า ต า ย าย

ลุง ป้า น้า อา

ต ามกฎห ม า ยแล้ว ใครมีสิทธิรับม ร ด กขึ้นอยู่กับผู้ ต า ย ซึ่งเป็นเจ้าของม ร ด กได้ทำพินัยก ร ร มไว้ก่อน ต า ย หรือไม่ ถ้าทำไว้ทรัwย์ม ร ด กก็จะตกเป็นของบุคคลที่ได้ระบุไว้ในพินัยก ร ร ม

เมื่อ พนง. จนท. สอบสวนแล้วเชื่อว่าผู้ขอเป็น ท า ย า ท มีสิทธิรับ ม ร ด ก ต ามที่ขอแล้ว พนง. จนท. จะทำการประกาศ ม ร ด ก มีกำหนด ๓๐ วัน แล้วก็จดทะเบียนให้ถ้าไม่มีคัดค้าน ซึ่งจริงๆ มัน มีร า ยละเอียดมากกว่านี้ ยังไงลองติดต่อสำนักงานที่ดินเพื่อสอบถามร า ยละเอียดดู

ส่วนการโอนที่ดินโดยตั้งผู้จัดการ ม ร ด ก สามารถทำได้

1 ให้ทา ย า ท ร้องขอต่อศาลให้แต่งตั้งผู้จัดการ ม ร ด ก ทา ย า ท ต้องไปให้การที่ศาล

2 จะมีการจดทะเบียนผู้จัดก า ร ม ร ด ก

3 หลังจากนั้น ผู้จัดก าร ม ร ด ก ก็ไปจดทะเบียนได้เลย จนท. ก็จะรับจดทะเบียนให้

ฟังดูเหมือนง่าย แต่เอาเข้าจริง ใช้เวลาอยู่เหมือนกัน แต่ถ้าจะโอนที่ดิน ยังไงก็ต้องทำต ามขั้นตอนต ามที่ ก ฎ ห ม า ย กำหนดต่อไป ก า ร เตรียมตัวหรือเตรียมความพร้อมไว้จึงเป็นสิ่งที่ดี การทำพินัย ก ร ร ม ก็มิได้เป็นการลดทอนอายุตัวเองต ามความเชื่อแต่ อ ย่ า ง ไร

แต่เป็นการเตรียมตัวไม่ ป ร ะ ม า ท ในชีวิตมากกว่า รวมทั้งเป็นการดีที่จะมอบท รั พ ย์สินให้กับคนที่เราไว้ใจที่จะดูแลต่อจากเราได้ ในทุกๆเรื่องหากมีการเตรียมความพร้อมก็จะไม่ก่อให้เกิดปัญหาต ามมาค่ะ

ขอบคุณที่มาทนายรัชพล ศิริสาคร ประธานชมรมสนับสนุนการต่อสู้เพื่อความยุติธรรม เพจ สายตรงกฎห ม า ย ยึดมั่นความยุติธรรม โทร O957563521

ขอบคุณเจ้าของภาพ ภาพประกอบเท่านั้นไม่เกี่ยวกับเนื้อหา

ที่มา  parinyacheewit